BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr I/3/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 01 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr I/3/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 01 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr I/3/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 01 grudnia 2014 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Hajnówka.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050, poz. 1218, z 2014 r. poz. 958) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Hajnówka Jerzego Siraka od dnia 01 grudnia 2014 r.:

1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 6 000 zł

2. Dodatek funkcyjny w wysokości - 2 100 zł 3.Dodatek specjalny w wysokości 40 % łącznie od

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 3 240 zł

4.Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% od

wynagrodzenia zasadniczego - 1 200 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-03-23 11:19 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2015-03-23 11:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska