BIP UM Hajnówka

Transmisja z obrad XLVI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 28.06.2023r., godz. 15.00

Transmisja z obrad XLVI sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 28.06.2023r., godz. 15.00

Obrady XLVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 28 czerwca 2023 roku godz. 15:00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury przy ul. Tamary Sołoniewicz 4 w Hajnówce.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 4. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 1 maja 2023 roku do 31 maja 2023 roku.

 5. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku.

 6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym Miasta Hajnówka za 2022 rok.

 8. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2022:

  1. przedstawienie raportu,

  2. debata nad raportem,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum zaufania.

 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.

 10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2022 rok.

 11. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2022 roku.

 12. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok:

  1. przedstawienie sprawozdań,

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2022 r.,

  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka Nr 1/23 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2022 r. i Nr 2/23 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2022 rok,

  4. przedstawienie opinii komisji stałych,

  5. dyskusja,

  6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka Nr 1/23 z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2022 rok,

  7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2022 r.,

  8. przedstawienie opinii komisji stałych,

  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok,

  10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmian w budżecie miasta na 2023 rok,

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

  3. zmiany uchwały nr XXXVI/285/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego,

  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Hajnówka oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Hajnówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

  5. ograniczenia na terenie miasta Hajnówka godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 14. Wnioski i oświadczenia radnych.

 15. Odpowiedzi na wnioski.

 16. Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Hajnówka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 2180, fax. 85 674 37 46 email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta Hajnówka w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta Hajnówka- przetwarzane są w celu realizacji przez Radę zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady miasta i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji rady miasta.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub  przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
 8. Ma pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Data wytworzenia: 2023-06-28 10:54 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2023-06-28 10:54 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-10-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska