BIP UM Hajnówka

Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022 r.

Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka dnia 29 czerwca 2022 r.

Transmisja z obrad XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka  zwołanych na dzień 29 czerwca 2022 r. godz. 15.00 w sali kolumnowej Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce przy ulicy Tamary Sołoniewicz 4.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjecie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 roku r. do 03 czerwca 2022 r.

 6. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok".

 7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2021 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za 2021 rok.

 9. Raport o stanie Gminy Miejskiej Hajnówka w roku 2021

  1. przedstawienie raportu,

  2. debata nad raportem,

  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Hajnówka wotum zaufania.

 10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.

 11. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2021 rok.

 12. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz ulgach udzielonych w 2021 roku.

 13. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok

  1. przedstawienie sprawozdań,

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2021 r.,

  3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Nr 1/22 z dnia 23 maja 2022r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2021 r. i Nr 2/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie sprawozdania finansowego za 2021 rok,

  4. przedstawienie opinii komisji stałych,

  5. dyskusja,

  6. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Nr 1/22 z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2021 rok,

  7. przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Hajnówka wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2021 r.

  8. przedstawienie opinii komisji stałych,

  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

  10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  2. zmian w budżecie miasta na 2022 rok,

  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030,

  4. określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego,

  5. wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miejskiej Hajnówka za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym,

  6. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2021,

  7. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka – rejon ul. Piaski i ul. Władysława Jagiełły,

  8. przyjęcia stanowiska w sprawie aktywnego uczestnictwa w działaniach dotyczących przygotowania i realizacji wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” na lata 2021-2027.

 15. Wnioski i oświadczenia radnych.

 16. Odpowiedzi na wnioski.

 17. Zamknięcie obrad.

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Hajnówka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 2180, fax. 85 674 37 46 email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta Hajnówka w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta Hajnówka- przetwarzane są w celu realizacji przez Radę zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady miasta i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji rady miasta.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub  przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
 8. Ma pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Data wytworzenia: 2022-06-29 10:41 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2022-06-29 10:41 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-01 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka