BIP UM Hajnówka

Transmisja z obrad XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 marca 2022 r.

Transmisja z obrad XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 30 marca 2022 r.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXI, XXXII, XXXIII sesji.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 04 marca 2022 roku.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

7. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2021 r.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka za rok 2021.

9. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli wydatków poniesionych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej za rok 2020 przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce.

10. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z kontroli działalności statutowej i finansowej Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żubra Pompika w Hajnówce.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmian w budżecie miasta na 2022 rok,
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030,
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,
 4. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Hajnówce,
 5. zmiany statutu Żłobka Samorządowego w Hajnówce,
 6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym Miasta Hajnówka na lata 2022-2025,
 7. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2022 rok,
 8. pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na terenie miasta Hajnówka,
 10. zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasy położone na terenie miasta Hajnówka i będące w zarządzie Nadleśnictwa Hajnówka,
 11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022rok,
 12. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka dla terenów położonych w rejonie ul. Warszawskiej,
 13. przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2022 – 2024,
 14. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2022-2024,
 15. uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego Park Wodny w Hajnówce,
 16. planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2022 rok,
 17. plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2022 r.,
 18. łamania podstawowych praw i wolności obywatelskich w związku ze szczepieniami na COVID-19.

12. Wnioski i oświadczenia radnych.

13. Odpowiedzi na wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 


Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Hajnówka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85-682-21-80, fax. 85-674-37-46 email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta Hajnówka w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta Hajnówka- przetwarzane są w celu realizacji przez Radę zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady miasta i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji rady miasta.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub  przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
 8. Ma pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 


Data wytworzenia: 2022-03-30 14:08 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2022-03-30 14:08 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska