BIP UM Hajnówka

Transmisja z obrad XL sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 grudnia 2022 r.

Transmisja z obrad XL sesji Rady Miasta Hajnówka w dniu 21 grudnia 2022 r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z XXXVI, XXXVIII, XXXIX sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Hajnówka o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 01 października 2022 do 22 listopada 2022 roku.

 6. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021-2022.

 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany Uchwały Nr XX/142/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Hajnówka,

  2. określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Miejskiej Hajnówka,

  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu,

  4. zmian w budżecie miasta na 2022 rok,

  5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2022-2030,

  6. ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2023 rok dla zakładu budżetowego "Park Wodny" w Hajnówce.

  7. uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2023:

   1. przedstawienie stanowiska Burmistrza do przedłożonego projektu wraz z uzasadnieniem,

   2. przedstawienie opinii Komisji Infrastruktury Komunalnej i Samorządu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Hajnówka,

   3. przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta Hajnówka,

   4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,

   5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

   6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2023-2030,

  9. przyjęcia Regulaminu korzystania z pasażu pieszego do promocji produktów lokalnych pochodzących z regionu Puszczy Białowieskiej,

  10. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok,

  11. zmiany uchwały nr XXXIX/308/22 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu,

  12. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2022-2033.

 8. Wnioski i oświadczenia radnych.

 9. Odpowiedzi na wnioski.

 10. Zamknięcie obrad.

 

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Hajnówka informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.bip.hajnowka.pl i www.hajnowka.pl.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04 maja 2016 r., s. 1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Hajnówka reprezentowane przez Burmistrza Miasta Hajnówka siedzibą w Hajnówce (17-200), ul. A.Zina 1, tel. 85 682 2180, fax. 85 674 37 46 email: hajnowka@hajnowka.pl. Jednostką obsługującą pracę Burmistrza Miasta Hajnówka jest Urząd Miasta Hajnówka w zakresie zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Hajnówka można skontaktować się pod adresem email: iod@hajnowka.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta Hajnówka- przetwarzane są w celu realizacji przez Radę zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesję rady miasta i posiedzenia tej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń organów miasta i komisji rady miasta.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub  przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
 8. Ma pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 9. Pana/Pani dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Data wytworzenia: 2022-12-21 14:06 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2022-12-21 14:06 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-21 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka