BIP UM Hajnówka

STYPENDIA SZKOLNE - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

STYPENDIA SZKOLNE - pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny,
 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę ucznia (jeśli uczy się poza miastem Hajnówka)

Kto może złożyć wniosek

 • rodzice niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektor szkoły

Opłata skarbowa

Nie podlega opłacie

Opłata administracyjna

Nie podlega opłacie

Termin załatwiania sprawy

Nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Sposób załatwiania sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce złożenia dokumentów

 • w szkołach, na terenie miasta Hajnówka, jeśli uczeń uczęszcza do szkoły w Hajnówce,
 • w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, pokój 11 (parter) w przypadku gdy uczeń lub słuchacz kolegium uczy się poza miejscem zamieszkania (tj. poza Hajnówką).

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Inne informacje

1. Stypendium szkolne skierowane jest wyłącznie do uczniów zamieszkałych na terenie miasta Hajnówka, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania.

Przekroczenie kryterium dochodowego nawet jeśli w rodzinie występuje jedna lub kilka z wyżej wymienionych okoliczności nie daje podstaw do przyznania stypendium.

2. Wnioski składa się w terminie od 1 do 15 września bieżącego roku szkolnego.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski składane są w terminie od 1 do 15 października br. (gdyż słuchacze kolegium, rok szkolny rozpoczynają od 1 października)

W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zaczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego.

3. Dochód w rodzinie ucznia, który uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 600 zł netto na osobę.

Wykazać należy dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia bieżącego roku szkolnego. W przypadku utraty dochodu wykazuje się dochodu z miesiąca, w którym wniosek jest składany tj. z września br.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł. Dochód ten pomniejsza się o opłacaną miesięcznie składkę KRUS.

Każdy z członków rodziny, załącza do wniosku zaświadczenia albo oświadczenie na potwierdzenie swoich dochodów. Oświadczenie powinno kończyć się deklaracją o następującej treści: „Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4. Dochody, które należy wykazać:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia,
 • emerytura, renta rodzinna, renta chorobowa, świadczenie przedemerytalne, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński,
 • świadczenia otrzymywane z MOPS: zasiłek okresowy, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe), zasiłek rodzinny i dodatki do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły, z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania,
 • otrzymywane alimenty oraz alimenty świadczone na rzecz innych osób,
 • dodatek mieszkaniowy,
 • pomoc pieniężna z tytułu stanowienia rodziny zastępczej,
 • zasiłek dla bezrobotnych, stażowe,
 • osoba nie zarejestrowana lub zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy załącza na potwierdzenie pisemne oświadczenie,
 • na potwierdzenie posiadania użytków rolnych załącza się zaświadczenie z gminy o hektarach przeliczeniowych,
 • potwierdzenie opłacenia składki KRUS za miesiąc z którego wykazuje się dochody,
 • dochód z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego,
 • pisemne oświadczenie o dochodach z innych źródeł niż powyższe, np. z prac dorywczych, wynajmu mieszkania lokatorom.

Dochody należy pomniejszyć o:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne,
 • alimenty świadczone na rzecz innych osób.

5. Do dochodu nie wlicza się:

 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

 • świadczenia, które przysługuje osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

 • pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) lub o charakterze motywacyjnym (stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty;

 • wartości świadczenia w naturze;

 • dodatku energetycznego, zasiłku celowego;

 • świadczenia wychowawczego tzw. 500 + przyznawanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;

 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

 • nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów;

 • świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;

 • dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270);

 • rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. Poz. 2270)

 • zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);

 • kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1).

6. Dochody z działalności gospodarczej

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość dochodu z tej działalności ustalana jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informację o wysokości:

 • przychodu
 • kosztów uzyskania przychodu
 • różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania
 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne
 • należnego podatku
 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności.

W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS. Dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w oświadczeniu.

7. Stypendium szkolne od dnia 01.09.2019r. będzie przysługiwało:

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

8. Zwrot wydatków edukacyjnych w ramach stypendium

Podstawą do refundacji wydatków edukacyjnych są faktury, rachunki, dowody wpłaty KP wystawione na wnioskodawcę, dokumentujące poniesione koszty zakupów o charakterze edukacyjnym.

Wydatki edukacyjne zwracane będą wnioskodawcy:

 • w kasie urzędu lub
 • na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy wnioskodawcy,

na podstawie złożonych w Zespole Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka imiennych faktur, rachunków, dowodów wpłaty KP.

9. Wydatki edukacyjne podlegające zwrotowi (lista do pobrania)

10. Szczegółowe informacje dostępne są w Zespole Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Hajnówka, parter, pokój 11 lub pod numerem telefonu (85) 682 29 94.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty


Data wytworzenia: 2011-07-26 16:01 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2011-07-26 16:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-09-13 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka