BIP UM Hajnówka

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Uchwała Nr XXII/160/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Roczny program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Markiewicz


Data wytworzenia: 2012-12-05 22:34 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2012-12-05 22:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska