BIP UM Hajnówka

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Miasta

Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Burmistrza Miasta

Rejestr prowadzi:

Rejestr prowadzony jest w Referacie Społeczno-Administracyjnym Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, II piętro, pokój Nr 224, telefon: 85-682-20-13.

Udostępnianie:

Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw zawiera:

  • numer upoważnienia,

  • datę i sposób wydania upoważnienia lub pełnomocnictwa,

  • imię i nazwisko osoby upoważnionej,

  • zajmowane przez nią stanowisko służbowe,

  • zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa,

  • okres na jaki upoważnienie (pełnomocnictwo) zostało wydane,

  • datę cofnięcia (wygaśnięcia) upoważnienia lub pełnomocnictwa.

Informacje zawarte w rejestrze udostępniane są na wniosek zainteresowanego, stosownie do zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz.1198 z późn. zm.).

Podstawa prawna:

Rejestr prowadzony jest zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).

 


Data wytworzenia: 2021-08-19 11:44 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2021-08-19 11:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-08-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska