BIP UM Hajnówka

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 51

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 51

PRZETARG Nr 7/2020

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości budynkowej obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 0,0992 ha oraz prawo własności 2-kondygnacyjnego budynku biurowego drewniano-murowanego o pow. zabudowy 329 m2 wpisanego do rejestru zabytków woj. podlaskiego pod nr A-608, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę usługowo – handlową,

położonej w Hajnówce przy ul. 3 Maja 51,

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00041008/4, oznaczonej numerem geodezyjnym 1056/171

cena wywoławcza 50.000,00 zł + VAT (zwolniony)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 3.245,00 zł

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) nabywcy nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków udzielona zostanie bonifikata w wysokości 50 % od ceny sprzedaży uzyskanej w drodze przetargu.

Zalecenia konserwatorskie na przedmiotowym obiekcie zawarte są w piśmie Z.5180.1.2020.MUK z dnia 21.07.2020 r. dotyczącym zaleceń pokontrolnych.

W związku z art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) przeniesienie prawa własności nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 05 października 2020 R. O GODZ. 1100

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 01 października 2020 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 85 682 64 48.

Hajnówka 28.08.2020 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2020-08-28 11:03 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2020-08-28 11:03 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-08-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska