BIP UM Hajnówka

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę garażem

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę garażem

PRZETARG Nr 13/2015

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę garażem,

położonej w Hajnówce przy ul. Nowowarszawskiej

oznaczonej numerem geodezyjnym:

1559/8 o pow. 33 m2

Cena wywoławcza 2.604,00 zł + VAT (23 %)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 735,00 zł

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 12 stycznia 2016 R. O GODZ. 1100

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 08 stycznia 2016 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 24.11.2015 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2015-11-26 11:06 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2015-11-26 11:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-11-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska