BIP UM Hajnówka

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 45 w Hajnówce i lokalu użytkowego położonego przy ul. 11 Listopada 22 w Hajnówce

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 45 w Hajnówce i lokalu użytkowego położonego przy ul. 11 Listopada 22 w Hajnówce

Hajnówka, dnia 28.02.2022r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

  1. Lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 45 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez sklep „OMIN”) o powierzchni użytkowej 21,52 m2, nr geodezyjny 1397/17, nr BI2P/00004274/8. Stawka wywoławcza czynszu za 1m powierzchni użytkowej lokalu wynosi 13,00zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 500 zł (słownie złotych: pięćset) Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.

  2. Lokalu użytkowego położonego przy ul. 11 Listopada 22 w Hajnówce,

    o powierzchni użytkowej 39,28 m2 (w tym 29,62 m2 powierzchnia użytkowa lokalu oraz 9,66 m2 pomieszczenia wspólnego użytku) nr geodezyjny 1014/35, nr KW 29925. Stawka wywoławcza czynszu za 1m powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 800 zł (słownie złotych: osiemset ) Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2022r. o godz. 10.00 w lokalu

nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 25.03.2022r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargów udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-64-51

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2022-02-28 13:59 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2022-02-28 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-02-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska