BIP UM Hajnówka

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych przy ul. ks.I.Wierobieja 18 i 3 Maja 45 w Hajnówce

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych przy ul. ks.I.Wierobieja 18 i 3 Maja 45 w Hajnówce

Hajnówka, dnia 20.11.2019r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:

  1. Lokalu użytkowego położonego przy ul. ks.I.Wierobieja 18 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Biuro poselskie) o łącznej powierzchni użytkowej 11,82 m2 nr geodezyjny 1380/2, nr KW 1709. Stawka wywoławcza czynszu za 1m powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 300 zł (słownie złotych: trzysta) Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z pierzeją usługową wzdłuż ulicy Wierobieja.

  2. Lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 45 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Kolporter sp z o.o ) o łącznej powierzchni użytkowej 21,52 m2 nr geodezyjny 1397/17, nr BI2P/00004274/8. Stawka wywoławcza czynszu za 1m powierzchni użytkowej lokalu wynosi 30,00zł plus 23% VAT. Wadium wynosi 700 zł (słownie złotych: siedemset) Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.12.2019r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium najpóźniej do dnia 17.12.2019r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.

Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają inne wydatki związane z utrzymaniem lokalu, tzn. podatek od nieruchomości, centralne ogrzewanie, pobór wody i energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości płynnych, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2019-11-20 14:00 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2019-11-20 14:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska