BIP UM Hajnówka

PRZETARG Nr 7/2016 na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym

PRZETARG Nr 7/2016 na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym

PRZETARG Nr 7/2016

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym

położoną w Hajnówce przy ul. Szosa Kleszczelowska

oznaczonej numerem geodezyjnym

169 o pow. 5993 m2

dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce KW Nr BI2P/00002381/7,

cena wywoławcza 172.000,00 zł + VAT (zwolniony)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 2.626,00 zł

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 02 grudnia 2016 R. O GODZ. 1100

 

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 listopada 2016 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 47, 682 64 48.

Hajnówka 21.10.2016 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2016-10-21 15:45 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2016-10-21 15:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska