BIP UM Hajnówka

PRZETARG Nr 3/2024 z dnia 23 luty 2024 r.

PRZETARG Nr 3/2024 z dnia 23 luty 2024 r.

PRZETARG Nr 3/2024

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich niezabudowanych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z urządzeniami towarzyszącymi (m.in. garażami)

położonych w Hajnówce przy ul. Lipowej,

dla których w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00017950/5, oznaczonej numerem geodezyjnym:

2190/43 o pow. 19 m2

- cena wywoławcza 5.750,00 zł + VAT (23 %)

2190/44 o pow. 19 m2

- cena wywoławcza 5.750,00 zł + VAT (23 %)

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 29 marca 2024 R. O GODZ. 1000

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka). Wpłacając wadium należy zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata, a w przypadku przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, dowody wpłaty wadium należy dokonać osobno.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 85 682 64 48.

 

Hajnówka 23.02.2024 r. Burmistrz Miasta

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2024-02-23 11:30 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2024-02-23 11:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska