BIP UM Hajnówka

PRZETARG Nr 3/2022

PRZETARG Nr 3/2022

PRZETARG Nr 3/2022
Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza  

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność nieruchomości miejskich niezabudowanych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka pod zabudowę usługową wraz z drogą wewnętrzną,

położonych w Hajnówce przy ul. doc.A.Dowgirda,

dla których w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00018611/4, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

3371/1 o pow. 26245 m2      
- cena wywoławcza 1.000.000,00 zł + VAT (23 %)  

3371/2 o pow. 43324 m2      
- cena wywoławcza 1.800.000,00 zł + VAT (23 %)  

Data I przetargu: 08.02.2022 r., data II przetargu 28.04.2022 r.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed  podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 06 lipca 2022 R. O GODZ. 10.00
W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 01 lipca 2022 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218  (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka). Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 48.

Hajnówka 29.04.2022 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2022-04-29 10:33 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-04-29 10:33 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-07 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka