BIP UM Hajnówka

PRZETARG Nr 1/2024 z dnia 7 luty 2024r.

PRZETARG Nr 1/2024 z dnia 7 luty 2024r.

PRZETARG Nr 1/2024

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY OGRANICZONY

DO INNYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego, z uwagi na fakt, iż warunki tego przetargu mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób (inni współwłaściciele tych nieruchomości).

na sprzedaż na własność udziału 3/4 w nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami zabudowy siedliskowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 805/3 o powierzchni 0,30 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, położonej:

Gorędy 5 pow. hajnowski, gm. Narew, obręb Waniewo,

cena wywoławcza 24.000,00 zł + VAT (zwolniony)

na sprzedaż na własność udziału 1/2 w nieruchomości leśnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 32/4 o powierzchni 0,4306 ha, dla której nie ma założonej księgi wieczystej, położonej:

pow. hajnowski, gm. Narew, obręb Odrynki,

cena wywoławcza 8.250,00 zł + VAT (zwolniony)

Oferowany do sprzedaży udział w wyżej opisanych nieruchomościach nie jest obciążony żadnymi długami, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.

 

W przetargu na sprzedaż udziału w wyżej opisanych nieruchomościach mogą wziąć udział inni współwłaściciele tych nieruchomości,

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winny zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Miasta pisemnego zgłoszenia oraz kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty wadium, w terminie do dnia 19 marca 2024 r. do godz. 14.00.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. A.Zina 1, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie urzędu, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium w pieniądzu wynoszące 10 % ceny wywoławczej. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej. W wypadku konieczności okazania lub wznowienia granic geodezyjnych nieruchomości koszty ponosi kupujący.

W toku sprzedaży nieruchomości będą stosowane przepisy art. 37 ustawy o lasach.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 21 marca 2024 R. O GODZ. 1000

 

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 marca 2024 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka). Wpłacając wadium należy zaznaczyć na jaką nieruchomość dokonana jest wpłata, a w przypadku przystąpienia do licytacji na więcej niż jedną nieruchomość, dowody wpłaty wadium należy dokonać osobno.

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 48.

Hajnówka 07.02.2024 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2024-02-07 10:17 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2024-02-07 10:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-03-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska