BIP UM Hajnówka

Przetarg nr 1/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka

Przetarg nr 1/2021 Burmistrza Miasta Hajnówka

PRZETARG Nr 1/2021

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Os.Millenium 4

 

w Hajnówce wraz z udziałem 54/928 w nieruchomości wspólnej, w tym w gruntach działki nr 1397/25 o powierzchni 0,0417 ha

dla którego w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzona jest księga wieczysta KW Nr BI2P/00014099/0,

o pow. 54,25 m2 cena wywoławcza 160.000,00 zł + VAT (zw)

do ceny wylicytowanej będą doliczone koszty przygot. nier. do zbycia 562,00 zł.

 

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, o ile wpłacą wadium wynoszące 10 % ceny wywoławczej (brutto). Wpłacone wadium zostanie zaliczone na cenę nabycia nieruchomości lub po przetargu zwrócone. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym przez Urząd, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) upłynął.

Kupujący ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego przedmiotowej nieruchomości kwotę równą 100 % ceny osiągniętej w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium i powiększoną o podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 9.00

W lokalu nr 12 Urzędu Miasta w Hajnówce.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 lutego 2021 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miasta w Hajnówce lub na konto 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Dodatkowe informacje udzielane są w pokoju nr 216 tel. 682 64 48.

Hajnówka 14.01.2021 r.

Burmistrz Miasta


Data wytworzenia: 2021-01-15 10:50 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2021-01-15 10:50 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska