BIP UM Hajnówka

Protokół Nr VIII/15 z obrad VIII sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 16 września 2015r.

Protokół Nr VIII/15 z obrad VIII sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 16 września 2015r.

Protokół Nr VIII/15

z obrad VIII sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 16 września 2015 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 18:30

 

Stan Rady Miasta – 21

Obecnych na sesji – 21

Nieobecnych usprawiedliwionych – 0

Nieobecnych nieusprawiedliwionych – 0

 

 

Radni obecni na posiedzeniu :

 1. Androsiuk Tomasz

 2. Borkowski Maciej

 3. Chaniło Alicja

 4. Charytoniuk Jerzy

 5. Czurak Adam

 6. Giermanowicz Jan

 7. Golonko Sławomir

 8. Kiendyś Ireneusz Roman

 9. Kośko Krystyna

 10. Kuklik Helena

 11. Kulik Sławomir

 12. Laszkiewicz Barbara

 13. Łabędzki Bogusław Szczepan

 14. Markiewicz Piotr

 15. Mironczuk Piotr

 16. Nieciecki Karol Marek

 17. Ostapczuk Jakub

 18. Puch Janusz

 19. Rygorowicz Ewa

 20. Szlifarska Maria

 21. Tomaszuk Grzegorz

/lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/

 

Do punktu 1, 2 prządku obrad

Jakub Ostapczuk – Otwieram obrady VIII sesji Rady Miasta w Hajnówce. Witam serdecznie tutaj zebranych na sali oraz mieszkańców przed telewizorami. Zanim przedstawię porządek obrad, wpłynął do nas list od mieszkańca Hajnówki z prośbą o upamiętnienie minutą ciszy ofiar zamordowanych przez hitlerowców dnia 17 września 1943 roku. Akurat jutro będzie 72. rocznica czy 73 już. Czy są do tego uwagi? Jeśli nie ma, proszę o powstanie. Uczcimy minutą ciszy.

 

Minuta ciszy

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję serdecznie. Otrzymali Państwo porządek obrad w materiałach i tutaj jest taka mała wzmianka. Na wniosek Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego radni w swoim wystąpieniu proszą o wprowadzenie do punktu 3 punktu przedstawienie projektu budowy z przebudową obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stadionie miejskim Hajnówka. Czy są do tego punktu uwagi? Wszyscy są... Przegłosujemy. Tak. Jeszcze stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych, czyli 100 % i wszystkie podjęte dzisiaj uchwały będą ważne. Jeszcze radny Łabędzki.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam jeszcze, mam jeszcze wniosek o zmianę w porządku obrad. Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu 10.c/ i 10.d/. To są punkty związane ze zmianą uchwały dotyczącej obligacji, emisji obligacji. W związku z tym, że nie ma z nami dzisiaj Pana Burmistrza, który był inicjatorem emisji obligacji. W jego opinii wtedy przed dwu laty jak czytamy w protokole obligacje miały być gwarancją naszego budżetu, dyscypliny finansowej, płynności finansowej tego budżetu. Tak naprawdę projekt zmiany procesu wykupu tych obligacji mnie nie przekonuje, dlatego też w związku z tym, że nie ma inspiratora tej akcji, proszę o przełożenie tego głosowania na następną sesję.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Jest 2 wnioski. Czy jeszcze są wnioski do porządku obrad? I to głosujemy w kolejności zgłaszania. Kto jest za tym za wnioskiem złożonym przez Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego o przedstawienie projektu budowy z przebudową obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stadionie miejskim Hajnówka? Kto jest za tym wnioskiem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Jest drugi wniosek o wykreślenie z prządku obrad w punkcie 11 to jednocześnie 2 te punkty głosujemy. 11.c/ zmiana uchwały w sprawie emisji obligacji i zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na 2015-2026. Kto jest za tym wnioskiem o wykreślenie tych punktów? 1, 2, 3, 4, 5, 6 radnych. Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 radnych. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. I tak wniosek Klubu PSL został przyjęty, wniosek radnego Bogdana Łabędzkiego nie został przyjęty. I w związku z tym przedstawię teraz cały porządek obrad dzisiejszej sesji.

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przedstawienie projektu budowy z przebudową obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stadionie miejskim w Hajnówce.

 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 5. Interpelacje.

 6. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 9 czerwca 2015 do 28 sierpnia 2015.

 7. Informacja o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych.

 8. Kierunki i działania Gminy Miejskiej Hajnówka w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2015.

 10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka.

 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  a/ udzielenie pomocy finansowej,

  b/ zmiana w budżecie miasta na 2015,

  c/ zmiana uchwały w sprawie emisji obligacji,

  d/ zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na 2015-2026,

  e/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015,

  f/ zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,

  g/ zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,

  h/ ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

 12. Wolne wnioski zapytania.

 13. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 14. Zamknięcie obrad.

   

Jakub Ostapczuk – Kto jest za powyższym porządkiem obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało. Za porządkiem obrad głosowało 19 radnych, przeciwnych nie było, 2 radnych się wstrzymało.

 

Do punktu 3 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – I przechodzimy do punktu 3. Przedstawienie projektu budowy z przebudową obiektów sportowych wraz z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stadionie miejskim Hajnówka. Witamy tutaj projektanta Pana Cezarego Ilnickiego, który przybył na dzisiejszą sesję.


Andrzej Skiepko – Panie Przewodniczący, jeżeli można słowo?

 

Jakub Ostapczuk – Tak. Proszę Pan Burmistrz.

 

Andrzej Skiepko – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo, kilka tygodni temu spotkałem się z projektantem w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Hajnówce i prosiłem właśnie też, aby na którejś z sesji w wolnych wnioskach ten projekt przedstawić. Bardzo fajnie, że wpłynął równolegle prośba Klubu PSL-u o spotkanie właśnie z projektantem, który przedstawi dzisiaj właśnie tą propozycję, którą zaakceptowaliśmy i ewentualne uwagi jeszcze dzisiaj możemy też nanieść, natomiast myślę to rozwiązanie, które przedstawi tutaj Pan projektant, jest adekwatne do tego, jakie potrzeby oczekują i mieszkańcy, uczniowie, młodzież, jak również osoby starsze. Dziękuję bardzo.

 

Cezary Ilnicki – Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Ilnicki. Miałem dla Państwa przyjemność zaprojektować przebudowę i modernizację stadionu miejskiego. Tak na wstępie teren inwestycji nie jest zbyt duży dla tego typu obiektu, więc zaprojektowaliśmy wszystko to, co naszym zdaniem dało się tutaj w cudzysłowie wsadzić. Więc projekt obejmuje pełnowymiarową okrężną 400-metrową bieżnię lekkoatletyczną. 4 tory okrężne, 6 torów do biegu na prostej. Na 100 metrów, 110 przez płotki. Bieżnia swoimi wymiarami, długością spełnia wszystkie przepisy JAF-u i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Można na niej rozgrywać no cześć zawodów mistrzostw Polski nawet w bardzo wąskim zakresie oraz zwody lokalne i wojewódzkie. Dodatkowo zaprojektowaliśmy rzut oszczepem dwustronny, kule, rozbieg do skoku w dal oraz opcjonalnie tu w tym miejscu możemy jeszcze doprojektować skok wzwyż, tak by organizować czwórbój uczniowski, 4 dyscypliny. Lokalizacja bieżni i jej wielkość, ilość torów została ograniczona przede wszystkim, tu mamy pomnik przyrody. Dęby są nienaruszalne, nie możemy ich dotknąć i one z tej strony ograniczają nam jak gdyby szerokość bieżni. Z drugiej strony idzie ogrodzenie, też nie możemy dalej pójść. W związku z czym wymiar tej bieżni jest maksymalny – 4 tory okrężne, 6 torów na prostej. Dodatkowo zaprojektowaliśmy gruntowną modernizację kortów tenisowych, wykonaniem drenażu podlewania oraz nowej nawierzchni z mączki ceglanej. W tym zakresie zrobiliśmy również dla siatkarzy 2 boiska do piłki siatkowej plażowej oraz treningowe boisko ze sztuczną nawierzchnią tak, by więcej grup młodzieżowych, szczególnie juniorskich mogło codziennie wieczorami późnymi trenować. Boisko będzie oświetlone. Bieżnia jako taka wokół będzie miała oświetlenie LED-owe typu parkowego, tak by starsze osoby po pracy w godzinach 18:00 – 19:00 wieczorami mogły sobie rekreacyjnie biegać. Dla kibiców zaprojektowaliśmy 3 trybuny – 1 odkryta, 2 niezadaszone. 1 zadaszona, 2 niezadaszone o łącznej ilości miejsc około 600 osób. Kibiców gości umieściliśmy po przeciwnej stronie w tak zwanej klatce. Wymagają tego przepisy piłki nożnej. Obiekt jest zaprojektowany jako wielofunkcyjny, czyli dla lekkoatletów, piłkarzy, siatkarzy oraz tenisistów i zwykłych ludzi takich jak ja i Państwo, którzy mogą wieczorami późnymi po skończonej pracy sobie spokojnie po tej bieżni pobiegać. Teren inwestycji będzie w całości ogrodzony. Dodatkowo zaprojektowaliśmy również nagłośnienie tego obiektu. Czyli w zasadzie jego funkcja jak dla miasta Hajnówka z taką ilością ludzi jest to, można powiedzieć, najwyższa jakość. Oświetlenie mamy tylko parkowe całego terenu. Oświetlenie bieżni tak, by biegać wieczorami. Oświetlone będzie boisko tak, żeby trenować wieczorami, oświetlony będzie kort. Oświetlenia areny nie projektowaliśmy. Jest to koszt rzędu 500 000 złotych i koszty obsługi rocznej są po prostu horrendalne. A nikt w piłkę nożną w naszej lidze nie będzie grał w nocy. Trening owszem, natomiast na pewno nie tutaj. Szkoda po prostu pieniążków. Może jakieś pytania?

 

Jakub Ostapczuk – Nawierzchnia bieżni?

 

Cezary Ilnicki – Nawierzchnia bieżni. Zaprojektowana została taka nawierzchnia typu sandwich. Jest to nawierzchnia wielowarstwowa średniej klasy. Nawierzchnia ta uprawnia do rozgrywania nawet zawodów mistrzostw Polski. Dla tego typu obiektu to jest najwyższa jakość. Nie ma sensu robić droższej, bo to się mija z celem.

 

Janusz Puch – Ja mam pytanie.

 

Cezary Ilnicki – Tak?

 

Janusz Puch – Czy na takim stadionie można by zaprojektować tor łyżwiarski?

 

Cezary Ilnicki – Nie, ponieważ łyżwy niszczyłyby nawierzchnię. Nie ma siły.

 

Janusz Puch – Dziękuję.

 

Karol Nieciecki – Ja mam jeszcze pytanie.

 

Cezary Ilnicki – Tak?

 

Karol Nieciecki – ...brakuje mi tu jakiejś siłowni zewnętrznej, żeby w pełni można po biegu czy przed biegiem jeszcze troszeczkę mięśnie budować, prawda? Także co Pan na to? Czy byłoby miejsce jakieś czy nie?

 

Cezary Ilnicki – Miejsce byśmy znaleźli na przykład w tej części, ale... Inaczej, wokół tego stadionu jest mnóstwo terenów zielonych, bo tam są też tereny zielone piłkarskie, jest cały park. Można spokojnie wokół Domu Kultury również zrobić takie miejsce. Jeżeli będą pieniążki...

 

Karol Nieciecki – Chodzi o to, żeby światło, oświetlenie by było.

 

Cezary Ilnicki – Wszystko kwestią finansów. Miejsce by się znalazło, oświetlenie również, kwestia pieniążków.

 

Andrzej Skiepko – Jako dodatkowa sprawa oczywiście.

 

Cezary Ilnicki – Ja mówię, inaczej, sama siłownia jak gdyby jest niezależna funkcjonalnie z tym obiektem. Możemy ją w każdej chwili zrobić. Będą lampy oświetleniowe, zrobić 1 nitkę, 1 słup, żaden problem. W każdej chwili w następnym budżecie czy w tym, czy w innym nie ma żadnych przeciwwskazań. To nie jest duży koszt, ale jakiś tam jest.

 

Jan Giermanowicz – Pozwolisz, że zadam dla Pana Cezarego pytanie, bo to nurtuje wielu, którzy interesują się sportem i myślę, że odpowiedź będzie pozytywna w tym temacie, albowiem wiemy, że wiążą nas przepisy ustawy o kulturze fizycznej i tam jest w jednym z artykułów, bodajże w 51 powiedziane, że musi jakby w delegację do tego zostało opracowane, wydane Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych, sprzętu sportowego pod względem ich zgodności i wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania. Ja rozumiem, że wszystkie te wymagania określone przepisami prawa przy projektowaniu zostały uwzględnione.

 

Cezary Ilnicki – Oczywiście, obiekt lekkoatletyczny jest opracowany w oparciu o przepisy JAF-u i PZLA. Wszystkie te urządzenia spełniają wymogi. W każdej chwili wszystkie te obiekty możemy w każdej chwili certyfikować, jeżeli taka będzie potrzeba. Ja mówię, ja mam duże doświadczenie, między innymi projektowałem stadion AWF-u w Warszawie, także naprawdę znam się na tym i fuchy bym Państwu nie zrobił. Jest to bardzo dobry obiekt dopasowany funkcjonalnością i wielkością do liczby osób mieszkających w Hajnówce. Bo nie sztuka wybudować wielki obiekt za 8 000 000 złotych, który będzie stał. A to jest obiekt typowo uczniowsko-rekreacyjny naprawdę z możliwością organizacji ograniczonych zawodów na szczeblu mistrzostw Polski i szczeblów wojewódzkich i międzyszkolnych powiatowych tutaj.

 

Adam Czurak – Ja mam pytanie, bo Pan nie wspomniał, czy jest tu infrastruktura sanitarna, czy są szatnie zabudowane, w tym administracyjne budynki?

 

Cezary Ilnicki – Cały kompleks posiada swoje szatnie. Tu są zaprojektowane szatnie w tym momencie. Część szatni jest w tej części, natomiast tutaj już jak za bardzo nie ma miejsca na wielkie, drogie szatnie. Mamy plany, żeby wybudować tutaj w tej części szatnie kontenerowe do obsługi tego boiska treningowego. Tylko to wszystko wiąże się z pieniążkami. Nie jesteśmy w stanie wybudować w jednym etapie całości. Tak samo z tym placem, z tą siłownią, tak samo z tymi szatniami. Natomiast mówię, istniejące szatnie są.

 

Helena Kuklik – A mistrzostwa świata to w jakich dyscyplinach mogą być organizowane?

 

Cezary Ilnicki – Nie ma możliwości na mistrzostwa świata.

 

Helena Kuklik – Mistrzostwa Polski.

 

Cezary Ilnicki – W niektórych biegowych i powiedzmy na przykład rzut oszczepem to moglibyśmy zrobić.

 

Helena Kuklik – Biegowe i rzut oszczepem.

 

Cezary Ilnicki – Na przykład. Ale mówię, to mistrzostwa Polski wiążą się z infrastrukturą hotelową, to będzie kilkunastu sędziów z aparaturą pomiarową...

 

Jakub Ostapczuk – Z 300 zawodników...

 

Cezary Ilnicki – Naprawdę to, to nie ten obiekt i za mało miejsca, i za mało infrastruktury. Możemy to robić, ale są lepsze stadiony, piękniejsze, gdzie to będzie, bo organizację zawodów przyznaje Polski Związek Lekkiej Atletyki i on ma do wyboru 40 dużych obiektów. To nie jest takie proste. Natomiast zawody wojewódzkie a mistrzostwa polski powiedzmy juniorów, jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to bardzo trudno.

 

Andrzej Skiepko – Z tego względu, że wszystkie...

 

Cezary Ilnicki – Skolimowska by raczej tu nie przyjechała.

 

Andrzej Skiepko – Wszystkie skocznie i rzutnie muszą być lokowane na głównej murawie, a to wtedy no niestety koliduje z wykorzystaniem piłki nożnej.

 

Cezary Ilnicki – Jedno na przykład czego tu nie mamy, to obiektów rozgrzewkowych, na przykład bieżni rozgrzewkowej, rzutni rozgrzewkowej, poligony rzutowego rozgrzewkowego. To są tego typu rzeczy, Tutaj po prostu tego nie ma na to miejsca.

 

Ireneusz Roman Kiendyś – A czy rozważał Pan koszt zrobienia murawy podgrzewanej przy projektowaniu tego stadionu? Była ta opcja brana pod uwagę?

 

Cezary Ilnicki – Nie była. Są to bardzo drogie rzeczy i chyba moim zdaniem jest zupełnie niepotrzebne. To są straszne koszty, to są z 300 000 – 400 000 na murawę plus koszty ogrzewania po prostu i jeszcze w waszym klimacie po prostu horrendalne. Bo przed meczem murawę trzeba grzać 2-3 tygodnie. Proszę sobie wyobrazić. To nie utrzymalibyśmy tego moim zdaniem.

 

Jan Giermanowicz – To może pytanie nie do projektanta, a do Pana Burmistrza, bo z ustawy właśnie wspomnianej o kulturze fizycznej z art. 18 a wynika, że samorządy mają powołane, czy powinny mieć powołane tak zwane rady sportu. One działają społecznie, składają się z działaczy stowarzyszeń i tak dalej. Moje pytanie pierwsze brzmi, czy taka rada sportu jest powołana przez nasz samorząd? A drugie pytanie, kto był uwzględniany w konsultacjach przy projektowaniu? Bo tak jak Pan Cezary powiedział, że myśmy tutaj, prawda, zaprojektowali, to rozumiem, że z kimś konsultował i ktoś doradzał, i po prostu ukierunkowywał projektanta, w którą stronę ma pójść. Czy korzystaliśmy z jakichś osób, które po prostu podpowiedziały, w jakim kierunku te prace projektowe mają iść?

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – O ile mogę się wtrącić jeszcze, Panie Burmistrzu, do tego pytania i coś dodać. No taka rada Panu projektantowi akurat niespecjalnie mogłaby coś podpowiadać, ale usłyszeliśmy słowa, że ten projekt został zaakceptowany. No przy tym procesie akceptacji taka rada miałaby wtedy sens. Zresztą mówiliśmy o tym na tym spotkaniu parę miesięcy temu dotyczącym sportu.

 

Andrzej Skiepko – O te wyjaśnienia w tej drugiej kwestii na pewno Pan Dyrektor Awksentiuk powie, natomiast jeżeli chodzi o radę sportu, w mieście Hajnówka takiej nie ma, natomiast są bardzo prężnie działające 2 zrzeszenia, 2 organizacje pozarządowe. To są Ludowe Zespoły Sportowe i Szkolny Związek Sportowy oprócz klubów sportowych. I zaraz właśnie Pan Dyrektor Awksentiuk powie jak procedura w ogóle przedstawiania opinii publicznej tego projektu się przedstawiała. I Państwo zobaczycie, zresztą po tym spotkaniu ostatnim naszym sportowym okazało się, że nikt z Państwa niestety się nie zainteresował, ale o szczegóły poproszę Pana Awksentiuka.

 

Mirosław Awksentiuk – Jakby ten projekt otrzymaliśmy w październiku i listopadzie ubiegłego roku. To była pierwsza taka przymiarka, podczas której jakby doprecyzowaliśmy koncepcję, bo ta pierwsza koncepcja była, daleko odbiegała od tych tutaj przedstawionej Państwu, dlatego że no pierwsza to była bieżnia 4-torowa na całości. My jednak chcieliśmy, żeby lekkoatletyka się rozwijała i ta bieżnia 6-torowa na prostej i te 130 metrów one muszą być. 100 i 110 i hamowanie długość bieżni 130 metrów. Skocznia w dal tutaj była w innym miejscu. My chcieliśmy tak, jak na stadionach jest, skocznia w dal znajduje się wzdłuż głównej trybuny i wzdłuż bieżni. Oczywiście chciałem również, żeby to boisko było pełnowymiarowe. Ono jest pełnowymiarowe ale nie jest w rozmiarach maksymalnych, mówię o boisku do piłki nożnej, dlatego że po prostu tej szerokości na tym terenie nam brakuje. I w miesiącu marcu tutaj był wniosek Pana radnego Łabędzkiego po sesji lutowej odnośnie upublicznienia tych danych materiałów, które już wypracowaliśmy, tych spotkań było sporo, które już wypracowaliśmy. W miesiącu marcu zostało to umieszczone na stronie Urzędu Miasta i stronie Ośrodka Sportu. Proszę Państwa, 19 marca za 2 miesiące było 1 191 wejść. Ja to odczułem osobiście, dlatego że wiele osób kontaktowało się ze mną. Kilka osobiście fatygowało się do Ośrodka Sportu, chciało zobaczyć. My oczywiście umieszczając na stronie daliśmy możliwość wydruku w takiej formie w kolorowej tego obiektu. Proszę Państwa, cieszyłem się z czego? Że interesowały się tym projektem osoby doświadczone jeżeli chodzi o organizację sportu. Mam tu na myśli nauczycieli, trenerów, natomiast martwiłem się tym, że to były osoby, które już mają jakby karierę zawodową za sobą. Mało było zainteresowania ze strony osób młodych, chyba że to były osoby, które uprawiają sport, bo wśród tych osób mieliśmy dużo takich pytań i wątpliwości. Wśród kibiców piłkarskich taka funkcjonowała w miesiącu marcu, kwietniu opinia, że stadion jest, jakby tutaj widzicie Państwo, równolegle prawie do ulicy Sportowej, natomiast jak był przywrócony wokół własnej osi o 45 stopni, o 90 stopni. No i takich było pytań dużo. My wyprowadzaliśmy z błędu, że stadion, boisko piłkarskie zostaje tak jak jest, bo po prostu nie ma innej możliwości, żeby tutaj dokonywać zmiany. I myślę, że jeśli chodzi o prezentację tego obiektu, oczywiście mieliśmy niuanse, takie drobne pytania i duże pytania tego typu, czy skok wzwyż, czy na przykład rów z wodą. Proszę Państwa, Szkolny Związek Sportowy i osoby, które funkcjonują w tym miejscu. Panie Czarku, ja bym poprosił tą dokumentację, którą Pan ma, żeby można było wśród radnych tutaj pokazać. Tam jest już zaprojektowany, zaprojektowane miejsce do skoków wzwyż. My się skłaniamy do tego, do skoków wzwyż, dlatego że czwórbój lekkoatletyczny na poziomie szkół wszystkich szczebli można rozgrywać byłoby na tym stadionie. Skok wzwyż jest jednym z elementów, alternatywnych co prawda, ale jednak jednym z elementów rozgrywania tego czwórboju. I myślę, że nasze ostatnie spotkanie tutaj, kiedy już dokumentacja jakby we fragmencie dotarła do nas, kiedy mieliśmy już to przed sobą taki namacalny materiał, z Panem Czarkiem rozmawialiśmy i tutaj pod naszym naciskiem jeszcze spróbował właśnie tą skocznię wzwyż tutaj umieścić. Były pytania dotyczące, pytania dotyczące rzutni młotem lub rzutni dyskiem. Proszę Państwa, no nie da się boiska piłkarskiego i bezpieczeństwa na takim obiekcie, mimo wszystko rozłożonym na niewielkim terenie, utrzymać. Po prostu tego się nie da. Pan Czarek nie wspomniał, że boisko piłkarskie, tak samo jak korty tenisowe, będą z infrastrukturą do podlewania wody. Po prostu będzie nawadnianie. Ten obiekt już jest nowoczesny jego poziom techniczny jest sporo, oczywiście nagłośnienie, oczywiście monitoring, oczywiście tablica z wynikami. To są te elementy, które są tutaj uwzględnione. Oczywiście, te elementy po kolei dochodziły w wyniku sugestii, ale proszę Państwa podsumowanie z tych wszystkich spotkań z ludźmi, którzy chcieli nam przekazać swoje uwagi, było takie. W sumie można to ująć w 3 zdaniach. Pierwsze: To dobrze, że to jest. Drugie: Zróbcie to szybciej. I trzecie: W innej sytuacji to po prostu wstyd, żeby takie miasto miało stadion z 56 roku.

 

Jan Giermanowicz – No wypadałoby chyba zadać już ostatnie, zasadnicze pytanie: Ile będzie kosztować inwestycja a następnie jego eksploatacja w skali roku? Jakie to będzie obciążenie dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, no czytaj dla budżetu miasta?

 

Cezary Ilnicki – Może ja powiem o kosztach budowy. Koszt budowy powinien się kształtować w wysokości 5 000 0000 do 5 500 000 złotych. Zaprojektowaliśmy naprawdę dobre materiały, więc konserwacja tych obiektów w przeciągu kilku pierwszych lat nie będzie zbyt droga. Po prostu trzeba pamiętać o koszeniu trawy, czyszczeniu, bieżącej konserwacji bez większych napraw. Natomiast obiekt z pewnością będzie wymagał no zwiększenia i nadzoru, i służb porządkowych. Natomiast co znaczą, nie wiem, 3 osoby w ciągu roku w stosunku do zdrowia 60 dzieci? To jest taka skala. Czy będziemy zdrowsi i mniej wydajemy na leczenie, czy nie? Tak trzeba to rozpatrywać. Nie tylko kosztami, które zapłacimy za osobę porządkową.


Mirosław Awksentiuk – Pan Czarek, Proszę Państwa, się irytował, bo my dając mu to zadania, kiedy został już wybrany wykonawcą tej dokumentacji, my stawialiśmy tak, że ma być obiekt funkcjonalny, nowoczesny i tani. Wykonanie eksploatacji. I na tych spotkaniach czasami to było widać, no bo projektant jak chce dać nawierzchnię dobrą, no to ta nawierzchnia musi kosztować i tak samo z kosztami eksploatacji. My nie liczyliśmy, powiem szczerze, ile to będzie wyglądało. Ja natomiast zrobiłem rozpoznanie odnośnie obsługi technicznej. My dzisiaj mamy 2 pracowników technicznych, którzy pracują przy obiekcie. Tamte 4,5 hektara ziemi, proszę Państwa, no to na pewno tych 2 pracowników nie jest w stanie, biorąc pod uwagę, że ten obiekt no ma funkcjonować od rana do wieczora, czyli zmianowość musi być wprowadzona, bo szkoły czy zajęcia, czy tak tak jak tutaj Panowie radni wspomnieli, zwykli ludzie, którzy zechcą na nowoczesnym obiekcie pobiegać, a będą tacy, bo przecież są. Bieganie jest bardzo modne. Oni muszą to robić bezpiecznie, czyli przy oświetleniu i przy nadzorze osób, które obsługują ten obiekt.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan Burmistrz?

 

Andrzej Skiepko – Tak, tak, tak.


Jakub Ostapczuk – Ale krótko jedno zdanie.

 

Andrzej Skiepko – I tak kończąc, jeżeli chodzi o konsultacje, które ja sam osobiście prowadziłem odnośnie tej dokumentacji, więc z Klubem Podlasie w Białymstoku, jest to najlepszy klub lekkoatletyczny w tej chwili w Polsce, gdzie przedstawiałem właśnie projekt tego naszego obiektu, jak również z Federacją Okręgowych Związków w Białymstoku. Prywatnie byłem w Łowiczu i w Olecku. W Łowiczu akurat jest też wielofunkcyjny stadion, gdzie jest boisko piłkarskie, bieżnia, rzutnia i skocznia a więc dużo mniej tych obiektów towarzyszących. Natomiast ten projekt budził naprawdę jakiś taki ogromny szacunek, że miasto Hajnówka pokusi się o budowę takiego stadionu wielofunkcyjnego dla dzieci, młodzieży i właśnie osób starszych.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Czy jeszcze pytania są? Proszę radny.


Sławomir Kulik – Ten obiekt żółty to chyba jest boisko do piłki plażowej siatkowej, tak?

 

Jakub Ostapczuk – Tak.

 

Sławomir Kulik – I ja chciałem zapytać, bo tam jest blisko, bardzo blisko ogrodzenie. Jak to będzie zabezpieczone, żeby ta piłka nie wypadała cały czas za ogrodzenie?

 

Mirosław Awksentiuk – Zarówno boisko treningowe z sztuczną nawierzchnią, jak i korty tenisowe, jak i boisko do siatkówki będzie ogrodzone. To dzisiaj to jest standard.


Jakub Ostapczuk – Wysoko, dobra.

 

Mirosław Awksentiuk – Wysokie ogrodzenie.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuje. Jeszcze radny Borkowski.

 

Maciej Borkowski – Jeszcze jedno pytanie. Brakuje mi tu informacji odnośnie osób niepełnosprawnych w tym całym projekcie.


Cezary Ilnicki – W tej części mamy wejście. Tutaj w tej części jest płaski teren przewidziany dla osób niepełnosprawnych. Mamy wjazd tutaj też na poziom bieżni bezproblemowo, także osoby niepełnosprawne mogą korzystać z tych dyscyplin, z których będą mogły korzystać. Także dojazd, wejście jest możliwe z tej strony.


Mirosław Awksentiuk – Proszę Państwa, na etapie specyfikacji projektowej oczywiście zakładaliśmy, że obiekt musi być w pełnym stopniu dostosowany do osób niepełnosprawnych, także takich wątpliwości nie mamy prawa mieć, bo oczywiście wszystkie obiekty budowane teraz muszą te warunki spełniać.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan Stankowski.


Zdzisław Stankowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, dla mnie było bardzo duże zaskoczenie. Byłem na badaniu krwi i tam kolega emeryt, jego syn trenuje w Puszczy Hajnówka i miesięcznie musi płacić 20 złotych, To co wy w Hajnówce chcecie zrobić już wszystkie kluby prywatne? To wtedy to nie ma co robić remontu tego stadionu, bo kogo tu będzie w Hajnówce stać płacić?

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

 

Zdzisław Stankowski – Ja tutaj ludzie pracują i mają tylko po 1 000 złotych.

 

Jakub Ostapczuk – Pana wypowiedź nie jest związana z punktem dzisiejszym. Jeszcze Karol Nieciecki.

 

Karol Nieciecki – Ja może to pytanie skieruję do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, a nie widzę tutaj, nie widzę tutaj miejsca na parkingi. A coraz więcej osób jest zmotoryzowanych. Przy dużych zawodach, prawda, ktoś do nas przyjedzie. Myślę, że będziemy, tam jest chyba działka prywatna obok. No szkoda by było, żeby nas ktoś ganiał z samochodami.


Cezary Ilnicki – Ja wytłumaczę. Tutaj w tej części jest istniejący duży plac, jest istniejący duży plac, który miał być przewidziany pod zabudowę obiektami sportowymi. Odstąpiliśmy od tego tu przed Domem Kultury, to będzie w przyszłości parking. Oprócz tego jest duży i wielki parking tutaj przy na tym takim narożniku dużym przy Domu Kultury. Także o tym myśleliśmy. Tu jest duży plac. W tej chwili jest zaniedbany, wyasfaltowany, który miał być pod korty przewidziany, ale właśnie z uwagi na parkingi został jak gdyby nieprzewidziany, pod przyszłą zabudowę parkingami.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję za wyjaśnienie. Dziękuję. Więcej nie ma pytań. Tutaj nie ma, nie ma głosowania przy tym punkcie. Dziękuję za bardzo obszerną informację i myślę, że w przyszłości, jak będą jakieś inwestycje w mieście, będą tak wcześnie przedstawiane, żebyśmy mogli wcześniej zapoznać się w okresie projektowania. Dziękuję.

 

Do punktu 4 porządku obrad

Przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta Hajnówka. Protokół był wyłożony w Biurze Rady. Czy są uwagi do protokołu? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Miasta Hajnówka? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Do punktu 5 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Punkt 5. Interpelacje. Proszę o składnie interpelacji do Burmistrza. Proszę, radny Giermanowicz Przewodniczący.

 

Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni Państwo, radni, szanowni Państwo, co prawda dzisiaj byłem przygotowany na to, żeby odpowiedzieć na odpowiedź, którą uzyskałem w dniu 14 lipca od Pana Burmistrza na interpelację złożoną na czerwcowej VII sesji, ale że Pana Burmistrza nie ma, to będzie trochę szybciej. Chciałbym tylko Państwu powiedzieć, ze powstało w międzyczasie takie fałszywe wrażenie, że jest jakikolwiek, bo Pan Burmistrz użył takiej retoryki, wojenny jest atak na jakieś Przedsiębiorstwo, którego właścicielem jest gmina miejska Hajnówka – czy to PUK, czy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji czy PEC. Absolutnie, ani Rada Miasta, ani nikt z mieszkańców nie jest władny, żeby wymagać czegokolwiek od spółki, która jest, działa na podstawie kodeksu spółek handlowych. Stroną tutaj jest Pan Burmistrz i mieszkańcy, ewentualnie Rada Miasta, radni. To my na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w art. 15, 18, 18 a czy też w art. 30 ust. 3 jesteśmy od tego, żeby kontrolować pracę Pana Burmistrza. I tylko i wyłącznie o takich kwestiach, o takich tematach możemy tutaj rozmawiać. Z żalem stwierdzam, że od ostatniej sesji do dnia dzisiejszego nikt z radnych poza 2 osobami z prawej strony tutaj nie zadzwonił, nie spotkał się ze mną, nie rozmawiał na temat działalności gospodarczej gminy, którą poruszam już od kwietnia. Proszę Państwa, po prostu to albo jest ta pasywna postawa wynika z tego, że Państwo zgadzają się z aktualnym stanem, który ma miejsce w naszej gminie. I dziwię się bardzo Pani Wiceprzewodniczącej Kuklik, która deklaruje, że Platforma Obywatelska jest za przedsiębiorcami i wspiera przedsiębiorczość prywatną a z obywatelami a, tak z obywatelami, a ze swojej strony nie pokusiła się nawet zapytać, w czym tkwi problem. Otóż problem tkwi w tym, że przynajmniej tak w odpowiedzi na interpelację wynika, że po prostu brak jest odpowiedniego nadzoru właścicielskiego. Praktycznie on nie istnieje. Jest wolna amerykanka jeśli chodzi o działalność gospodarczą w naszej gminie. Tyle tylko mogę na dzień dzisiejszy stwierdzić. Oczywiście, jak będzie Pan Burmistrz, wyjaśnię Państwu nieco szerzej. Teraz ograniczę się tylko i wyłącznie do tego, żeby przedstawić Państwu, przedstawić publicznie stanowisko Najwyższej Izby Kontroli, ich prawników, albowiem pokusiłem się również o skontaktowanie się z Wydziałem Prawnym Departamentu w Białymstoku Najwyższej Izby Kontroli, by upewnić się, czy rzeczywiście mam rację, czy po prostu ględzę. Otóż Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że w demokratycznym państwie prawnym, w którym podstawę ustrojową stanowi gospodarka rynkowa oparta na równoprawnym uczestnictwie wszystkich podmiotów gospodarczych, prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty określane mianem tak zwanej publicznej ręki, w tym samorządy gminne, musi odbywać się z zachowaniem obowiązujących norm prawnych, szczególnie co do ustawowych ograniczeń w zakresie tworzenia i przystępowania gmin do podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. Trybunał Konstytucyjny stwierdził wyrok z 7 maja 2001 roku, że art. 20 Konstytucji określający w sposób najogólniejszy ustrój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje społeczną gospodarkę rynkową za jego podstawę. Filarami, na których wspiera się społeczna gospodarka rynkowa, są wolne z działalności gospodarczej i własność prywatna, a także solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych to wyrażone w art. 20 Konstytucji sprzężenie wolności, działalności gospodarczej z własnością prywatną świadczy, że konstytucyjną gwarancją wynikająca z art. 22 Konstytucji objęta jest działalność gospodarcza, dla której materialną podstawą jest szeroko pojęta własność prywatna. Nie jest natomiast objęta nią działalność prowadzona przez Państwo i różne instytucje publiczne z wykorzystaniem majątku, Skarbu Państwa, innych państwowych osób prawnych lub mienia należącego do jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że w gospodarce rynkowej zasadnicze rozstrzygnięcia gospodarcze powinny spoczywać na podmiotach prywatnych a udział podmiotów gospodarczych sektora publicznego, w tym samorząd terytorialny, powinien koncentrować swą aktywność na wykonywaniu zadań publicznych W międzyczasie, drodzy Państwo, podczas debaty między innymi z Panem Burmistrzem, no zrodziły się kolejne pytania. Ja w oparciu o to składam następującą interpelację. Zgodnie z art. 2 ust. 7 art. 15 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi /Dz. U. 2000 Nr 26 poz. 306 z późn. zm./, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym z późn. zm., na podstawie § 34 Regulaminu Rady Miasta proszę o udzielenie informacji jako odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy gmina miejska Hajnówka posiada opracowane zasady i kryteria wyboru członków rad nadzorczych spółek miejskich? 2. Jaki sposób powoływania zastosowano przy wyborze aktualnych członków rad nadzorczych PUK, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz PEC? 3. Jaka jest roczna wysokość wynagrodzenia i w jakiej formie jest pobierane /diety czy wynagrodzenia miesięczne/ przez poszczególnych członków rad nadzorczych? Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych: Pan S. S., P. J., S. J., T. K. H., Z. J.. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji: K. M., S. S., G. A., G. J., T. K. H.. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej: W. M., S. K. E., P. J., T. J. i I. M.. Drodzy Państwo, pominąłem tutaj oczywiście kierowników tych przedsiębiorstw, dlatego że ich oświadczenia majątkowe są na stronie BIP-u, zatem uznałem za zbędne, żeby takie dane były podawane, bo są po prostu powszechnie dostępne. Druga interpelacja dotyczy ustawy o wolności gospodarczej, z której to, z art. 8 ust. 1, 2 ustawy wynika, że organy administracji publicznej mają wspomagać mikroprzedsiębiorców, średnie i małe firmy prywatne. W związku z tym mam zapytanie: Czy gmina miejska Hajnówka na opracowane zasady i sposób wspierania w szczególności mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorców? 2. Jaka pomoc i w jakiej formie była udzielana prywatnym przedsiębiorcom działającym na terenie gminy miejskiej w latach 2013-2015? Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze interpelacje? Interpelacja? Interpelacja? Proszę, Pani radna Kuklik. Przewodnicząca. Mikrofon, proszę.

 

Helena Kuklik – W związku z planowanym przez Burmistrza projektem budżetu na rok 2016 składam wnioski do tego projektu, kilka wniosków. Pierwszym jest przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Żytniej, Słonecznikowej, Urodzajnej oraz budowę ulicy Pszenicznej, ponieważ tam dokumentacja już jest, już zaczęto pierwsze kroki w tym kierunku. Drugą moją interpelacją jest również wniosek o przyjęcie, o ujęcie w budżecie budżetu na 2016 rok budowa chodnika na ulicy...

 

Jakub Ostapczuk – Ale to nie jest interpelacja. To jest wniosek do budżetu. Proszę składać do Burmistrza bezpośrednio.

 

Andrzej Skiepko – Na piśmie.

 

Jakub Ostapczuk – Na piśmie proszę złożyć. To nie są interpelacje.

 

Helena Kuklik – To znaczy ja chciałabym skończyć.

 

Jakub Ostapczuk – No. To są wnioski.

 

Helena Kuklik – Interpelacje w ważnych sprawach, w ważnych sprawach dla mieszkańców.

 

Jakub Ostapczuk – Ale to jest wniosek.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale Pani nazywa to wnioskiem, więc jest to wnioskiem.

 

Helena Kuklik – Tak jest. Jest to wniosek.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – To się składa na końcu sesji.

 

Helena Kuklik – Na interpelacje.

 

Karol Nieciecki – Mogę przeczytać, co to jest interpelacja.

 

Helena Kulik – Czy mogę dokończyć, Panie Przewodniczący?

 

Jakub Ostapczuk – Proszę, ja nie przerwałem jeszcze.

 

Helena Kuklik – No więc drugim wnioskiem jest budowa chodnika w ulicy Dolnej. Chciałabym przypomnieć wszystkim, że poprzedni zarząd miasta zobowiązał się na budowę tego chodnika w ulicy Dolnej i Poddolnej. W ulicy Poddolnej chodnik został już wykonany a w ulicy Dolnej jeszcze nie zaczęto budowy tego chodnika. Przypomnę jeszcze, że mieszkańcy przekazali w zamian 14 hektarów ziemi dla miasta. Czy ktoś kiedykolwiek widział, żeby ktoś odstąpił swoją ziemię za darmo? Nawet te pół metra ziemi, jeżeli trzeba poszerzyć drogę, to mieszkańcy żądają zapłaty. A w tym przypadku mieszkańcy przekazali po prostu za darmo i to nie dla siebie, nie na własny cel. Przekazali na cel publiczny tą ziemię 14 hektarów. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli nie ma interpelacji, przejdziemy do punktu 6 i odpowiedzi na interpelacje będą w punkcie 12, 13.

 

Do punktu 6 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Punkt 6. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 9 czerwca 2015 do 28 sierpnia 2015. Taką informację radni otrzymali na piśmie. Czy są jeszcze dodatkowe pytania? Radny Łabędzki.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja będę prosił o pisemne uzupełnienie informacji. Będę prosił o pisemne uzasadnienie czy wyjaśnienie dotyczące wyników finansowych spółek miejskich PEC-u, PUK-u i PWiK. Przypomnę tylko, co mnie do tego skłania. Nie to, żebym ja tam specjalnie chciał nakręcać te zyski, bo swoją opinię na ten temat wielokrotnie wyrażałem, ale Przedsiębiorstwo PEC w ubiegłym roku miało zysk 130 000, w tym roku 20 000. PUK w roku ubiegłym 848 900 z kawałkiem, tutaj 253 000. W PWiK mniej więcej na takim samym poziomie, podejrzewam że po podwyżce wody wyrówna się ten zysk, ten stan. I druga moja prośba o wyjaśnienie związana jest ze sprzedażą działki o numerze geodezyjnym 3371. To jest niemal 7 hektarów ziemi. Z podanej tutaj ceny wywoławczej wynika, że my jedynie chcemy odzyskać te sumy, które włożyliśmy jako miasto w zakup tej ziemi a przypominam, że tam jeszcze poczyniliśmy inwestycje. Wybudowaliśmy drogę, uzbroiliśmy teren. Chciałbym, żeby znalazło się takie wyjaśnienie mówiące o tym, po ile te poszczególne fragmenty tej działki dzisiaj obecnie całej wykupowaliśmy, bo wiemy że jedna to tam ponad 500 000 kosztowała. Jakie były wkłady samego miasta w uzbrojenie tego terenu, budowę drogi? Ile uzyskaliśmy z funduszy zewnętrznych tak i takie uzasadnienie, dlaczego ta cena wywoławcza dzisiaj jest taka? Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Ale to ma być odpowiedź na piśmie, tak?

 

Bogusław Szczepan łabędzki – Tak, tak, tak.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do informacji Burmistrza? Jeśli nie ma, musimy przegłosować. Kto jest za przyjęciem informacji o działalności Burmistrza? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja Burmistrza została przyjęta jednogłośnie.

 

Do punktu 7 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Punkt 7. A, zawsze w tym punkcie, przepraszam, że nie zauważyłem, prosi o głos radny Sejmiku Wojewódzkiego. Dzisiaj jest radny Janowski tylko 1 radny. Proszę o informację z Sejmiku.

 

Mikołaj Janowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie radni, szanowni Państwo. W wtorek Rada Ministrów podjęła 2 decyzje obradująca w Białymstoku. Jedna odnośnie drogi 19 Kuźnica Białostocka – Białystok – Bielsk Podlaski – Siemiatycze – Lublin. Druga w sprawie budowy remontu torów kolejowych Białystok – Bielsk Podlaski – Hajnówka – Czeremcha, a także szerokich torów. Ja w tym miejscu chciałem podziękować tutaj dla radnych, dla wszystkich tych, co wspierali tą inicjatywę. Jest to bardzo ważne, ważna decyzja dla naszego regionu i szanowni Państwo, decyzja, wasze poparcie Rady, mego wniosku a także wszystkich rad gmin powiatu sokólskiego, białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego w sprawie 19 i także drogi Zambrów – Połowce przyczyniły się do tego, że mamy decyzję rządowa, że od 18 będzie robiona 19. To myśmy wspólnie przekonali Warszawę, przekonali Radę Ministrów i za to serdecznie dziękuję. Także to jest nasza praca zespołowa. Ja dzisiaj patrząc na to, co się dzieje, myślę że jednostka nic nie znaczy. Jednostka nic nie znaczy a ważny jest zespół, ważne jest wspólne działanie nas wszystkich – i tych z prawa, i z lewa, i wierzących, i niewierzących, i tych, co myślą inaczej, i tych co, w ogóle polityką się nie zajmują. Także ja dziękując za tą uchwałę, mamy wspólny sukces. Tak samo tematyka torów kolejowych. Jak przedstawiałem kiedyś na tutaj Radzie Miasta ten temat to ze mnie jakby trochę podśmiewano: No gdzież, jaki remont torów kolejowych z Bielska do Hajnówki? A dzisiaj, szanowni Państwo, jest robiony projekt na remont torów. Dzisiaj myśli się o uruchomieniu pociągu osobowego, dwóch pociągów osobowych z Białegostoku do Hajnówki, także dzisiaj sami widzicie, przejeżdżając w Nowosadach, w Skupowie, że są remontowane tory na Chryzonowie, także to jest nasze wspólne działanie. Także chciałem podziękować dla was, dla radnych poprzedniej kadencji za stanowisko w sprawie drogi Nowosady – Zabłudów, za wsparcie tutaj Burmistrza, Starostwa, Wójta Narewki, a także Burmistrza Michałowa. W projekcie drogi Zwodzieckie – Juszkowy Gród dzisiaj są zapisane środki w RPO w kwocie 2 000 000 złotych na budowę tych dwóch dróg – drogi Nowosady – Zabłudów i Zwodzieckie – Juszkowy Gród. I tak jak było, i takie sprzężenia jakby trochę konkurencja między tymi drogami, dzisiaj mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo są robione 2 projekty na te 2 drogi i maja być ukończone pod koniec października. Także to nasze wspólne działania nas wszystkich – i szczebla miejskiego, i gminnego, i powiatowego, i wojewódzkiego, że będziemy mogli jeździć za kilka lat, bo to nie od razu to się wybuduje tą drogę, ale będziemy jechali drogą taką, jak z Hajnówki do Jelonki czy z Juszkowego Grodu do Żedni, gdzie teraz niedawno została jeszcze nieotwarta, ale ma być otwarta ta droga. Także szanowni Państwo, ja dziękuję za nasze wspólne starania. Zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Bielskiej jakby skierowani tutaj przez, nie wiem kogo, z miasta w sprawie budowy chodnika na drodze, na ulicy Bielskiej, budowę chodnika, że ja jako radny za to odpowiadam. Nas jest 3 radnych z Hajnówki, ale się cieszę, że do mnie zwrócono się w tej sprawie. Rozmawiałem z Zarządem Dróg Wojewódzkich w tej sprawie i jest prośba, żeby tutaj miasto, Pan Burmistrz, raczej Rada i Pan Burmistrz dołożyli w tej kwestii troszkę środków i w przyszłym roku a może teraz, jeżeli by się znalazło, bo prawdopodobnie ujawni się troszkę środków finansowych, może teraz ten chodniczek wyremontować. Będzie remontowany tutaj w porozumieniu tutaj z miastem w części finansowane. Niektóre w jednym przetargu idą ulica Piłsudskiego, wymiana chodnika, a także będzie dokończony parking, raczej droga przy cmentarzu prawosławnym w stronę katolickiego już tutaj od Reja będzie cały ten odcinek zrobiony i to dzięki Państwa staraniom to będzie zrobione. Także, szanowni Państwo, kończąc, kończąc, chcę poprosić, poprosić o bardzo dużą frekwencję w wyborach 25 października w wyborach do Sejmu, do Senatu, o pójście do głosowania. Na jednej z rad gmin Pani przewodnicząca jednej z rady gmin zaproponowała taką propozycję, że gdzie będzie najwyższa frekwencja, tam powinno pójść jak najwięcej środków unijnych. Myślę, że ta propozycja jest troszkę delikatna. Ja bym się bał podjąć ten temat, bo jeżeli chodzi o wybory, to ja się boję, że w naszym powiecie na wybory pójdzie 35 – 40 % a w powiecie załóżmy wysokomazowieckim pójdzie 70 % na wybory. I dlatego proszę was...

 

Jakub Ostapczuk – Pójdziemy, pójdziemy.

 

Mikołaj Janowski – Powiat hajnowski ma wielki sukces. Nigdy w historii nie było 3 radnych Sejmiku Wojewódzkiego. Dalej nie będę dopowiadał. Jeżeli chodzi o frekwencję, powinno zależeć nam wszystkim i niektórzy się zastanawiają, czy tutaj przyjechać, czy nie przyjechać. Się przyjeżdża wtedy, kiedy społeczeństwo idzie i decyduje. Ja wiem, szanowni Państwo, drodzy radni, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, drodzy mieszkańcy Hajnówki, Bielska Podlaskiego, że macie dość tej polityki. Macie dosyć tego wszystkiego, co się dzieje. Natomiast tak i tak 460 posłów i 100 senatorów zostanie wybranych. Czy będziecie protestować, czy będziecie głosować, czy nie głosować, czy będziecie skarżyć, czy nie skarżyć. I teraz do was zależy, należy wybór. To, że mamy takie efekty w naszym terenie, w mieście Hajnówka, w powiecie, to jest zasługa mieszkańców. Bo za każdą ta trójką osób, którzy są w Sejmiku Wojewódzkim, stoją ludzie, stoi armia ludzi, stoi, stoi armia ludzi i dlatego...


Jakub Ostapczuk – Dziękuję Pani. Cisza. Proszę o spokój..

 

Mikołaj Janowski – Ja mówię o interesie Pana mieszkańców Hajnówki, o interesie Pana i mieszkańców Hajnówki, także jeszcze raz apeluję o udział w wyborach, o wysoką frekwencję. Dziękuję Panie Przewodniczący.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Burmistrz w tej kwestii.

 

Andrzej Skiepko – Korzystając z obecności radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Pana Mikołaja Janowskiego, zwracam się również z prośbą o pewną interwencję swoimi jakimiś kanałami, gdyż opóźnia się decyzja poszerzenia podstrefy ekonomicznej w mieście Hajnówka, również w gminie Narewka i w kilku innych 6 samorządach. Była informacja, że do 15 września poszerzenie będzie, decyzja poszerzenia będzie zrobiona, natomiast niestety, na posiedzeniu rządu wczoraj w Białymstoku takiej decyzji nie podjęto i bardzo proszę o interwencję. My ze swojej strony również próbujemy dotrzeć do osób, które decydują. Wiadomo, bardzo mało czasu do nowych wyborów, nowej władzy, dlatego też bardzo proszę również o interwencję w tej sprawie.


Jakub Ostapczuk – Dziękuję. No jeszcze jedno zdanie.

 

Mikołaj Janowski – Panie Burmistrzu, dziękuję za to zadanie. Pan wie, że w piątek na wniosek Burmistrza Szudzia..., nie

 

Andrzej Skiepko – Szudziałowa. Dobrze

 

Mikołaj Janowski – Nie, nie, nie, w Grajewie, powiatu grajewskiego odbywa się spotkanie wszystkich wójtów i Burmistrzów z województwa podlaskiego. Przed chwilą dzwonił do mnie przedstawiciel strefy i chcemy zorganizować spotkanie w Ministerstwie Gospodarki wtorek, czwartek, piątek przyszłego tygodnia. Chcemy się umówić z Panią Minister i po prostu konkretnie porozmawiać. Ja wczoraj rozmawiałem z Premierem Piechocińskim w tej sprawie. Ta rozmowa była jakby kurtuazyjna i myślę, że no trzeba, trzeba pojechać do Warszawy i porozmawiać konkretnie w tej sprawie. Siemianówka i Hajnówka to jest nasza przyszłość jako Podstrefy Ekonomicznej, Suwalskiej Strefy Ekonomicznej.


Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Karol Nieciecki radny.

 

Karol Nieciecki – Szanowny Panie Przewodniczący, szanowny Panie Burmistrzu, do Pana Burmistrza w związku z tą tematyką. Panie Burmistrzu, skoro już jesteśmy przy tej tematyce, to proszę radnych poinformować, ile na ta strefa do tej pory już kosztuje, której nie mamy? To po pierwsze. I po drugie, jakie jest zainteresowanie właśnie inwestorów tą strefą? To można wtedy przyspieszać lub nie przyspieszać. Chcielibyśmy wiedzieć jako radni, bo nas ludzie też pytają właśnie, czy my więcej przypadkiem nie wyłożymy na to wszystko, niż zyskamy później?


Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. I krótka odpowiedź Burmistrza, bo odbiegamy troszkę od porządku obrad.

 

Andrzej Skiepko – Jeżeli chodzi o koszty, na pewno nie są duże, natomiast precyzyjnie nie odpowiem, przygotuję to na piśmie. Natomiast jest zainteresowanie ewentualnych przedsiębiorców właśnie tymi terenami, ale warunek musi być Podstrefa Ekonomiczna właśnie tutaj w Hajnówce.


Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I przechodzimy do punktu.

 

Janusz Puch – Mam pytanie do radnego Janowskiego.

 

Jakub Ostapczuk – No to ostatnie pytanie proszę.

 

Janusz Puch – Panie Przewodniczący, Panie radny, ja mam takie pytanie, kto odpowiada za ustawienie tablic z nazwami miast, znaczy i miejscowości przy drogach wojewódzkich?

 

Jakub Ostapczuk – Zarząd Dróg Wojewódzkich. To jest jasne.

 

Mikołaj Janowski – Zarząd Dróg Wojewódzkich.

 

Janusz Puch – A dlaczego tu się pytam? Pytam się dlatego, że właśnie nie tylko mieszkańcy, a nawet osoby przyjeżdżające do Hajnówki skarżą się, że wyjeżdżając z dróg, że tak powiem, podporządkowanych pod drogę wojewódzką na tablicach nie ma informacji, że jest miasto Hajnówka. Jest Bielsk Podlaski, jest Łosinka, jest, są Berezowo a Hajnówki nie ma. To jest jedno. A po drugie, wcześniej było, wcześniejsze laty, że takie tablice były w miastach ościennych, czyli Bielsk Podlaski, Białystok.

 

Karol Nieciecki – Białowieża jeszcze.

 

Janusz Puch – I tak. I właśnie do czego tego zmierzam Karol, właśnie że ostatnie czasy pojawiło się napis Białowieża wiodący. Natomiast Hajnówka jako miasto powiatowe malutkimi literkami napisane pod napisem Białowieża jest Hajnówka. Ja myślę, że powinno być odwrotnie, że Hajnówka powinna być ustawiona,

 

Jakub Ostapczuk – Panie radny...

 

Janusz Puch – Żeby zaistnieć w tym miastu.

 

Jakub Ostapczuk – Ja nawet nie będę prosił o odpowiedź. To są pewne procedury, pewne ustalenia i to się droga końcowa jest i zawsze...

 

Janusz Puch – Dobrze, ale właśnie w tej sposób się promuje miasto, Panie Przewodniczący.


Jakub Ostapczuk – Nie promuje się, ale to nie musimy tego. Ale są to pewne zasady, reguły ustawione. Dziękuję.

 

Do punktu 7 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 7. Informacja o realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych, jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych. Materiały obszerne otrzymali Państwo przed sesją, na komisjach były, była dyskusja. Czy są pytania do tego materiału? Pan... Ale to nie ma. Wnioski komisji są jakieś? Nie ma, nie ma. Było pytanie z komisji?

 

Nie było.

 

Jakub Ostapczuk – Nie było. Tak. Tu nad tą informacją nie będzie głosowania i tylko ogólnie przyjęliśmy tą informację.

 

Do punktu 8 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 8. Kierunki i działania Gminy Miejskiej Hajnówka w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. I tutaj też Państwo otrzymali obszerny materiał. Było dużo dyskusji na komisjach. Czy są dodatkowe pytania? Jakaś komisja patrzę miała. Tak, w komisji są wyjaśnienia, są tak. Pan radny Bogdan Łabędzki.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie radny, proszę jeszcze nie uciekać. Myślałem, że w związku z tym, że Pan Burmistrz w swoich propozycjach ujął taką informację, że Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyda 21 000 000 na przebudowę dróg wojewódzkich w Hajnówce, to chciałbym zapytać, czy to jest prawda? Panie Mikołaju, myślę, że tak albo Pan wie coś, albo się dowie na ten temat. 21 000 000 macie zainwestować, więc warto to sprawdzić. Natomiast i tamto pytanie było serio, i to. Chciałbym zapytać, jak w dniu dzisiejszym wyglądają rozmowy z prywatnymi przedsiębiorcami z terenu powiatu hajnowskiego? Czy są konkretne podjęte działania, żeby doprowadzić do tego, by w finale 50 000 000 trafiło na nasz teren? Ja powiem Państwu tak, że po komisji byłem dosyć optymistycznie nastawiony, ale kiedy rozmawiałem z przedsiębiorcą, który parę lat temu próbował w mieście zainstalować swoją działalność i te miasto przez 2 lata odwlekało jego uruchomienie, to że tak powiem, on nie ma dobrej marki teraz, tak? To nie jest osoba, która tak oczekuje tutaj jakiegoś ruchu z naszej strony. Jaki jest plan działania w stosunku do takich osób, które do tej pory, mówię, na przykład nie miały dobrego doświadczenia? A ten przedsiębiorca jest tutaj wpisany, więc no mówię, to jak gdyby przynagla mnie, żebym o to zapytał. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan jeszcze Karol Nieciecki.

 

Karol Nieciecki – Do tego punktu oczywiście.

 

Jakub Ostapczuk – Tak, proszę.

 

Karol Nieciecki – Ja jeśli chodzi o ten program kierunki działania gminy miejskiej Hajnówka, prawda, w świetle nowej perspektywy, chciałbym no zadać pytanie do punktu 6. Budowa zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne. Już tu dzisiaj była mowa, prawda, na ten temat, więc jakby wrócimy do tego tematu. Proszę Państwa, tak się złożyło, nie jest już to teraz tajemnicą, bo ten inwestor już raczej nie będzie inwestował w Hajnówce. Swego czasu przywiozłem tu jednego z inwestorów, inwestora zagranicznego, który był zainteresowały właśnie budowaniem w tych okolicach jakiegoś parku wypoczynkowo-rekreacyjnego, parku wodnego takiego, żeby proszę Państwa no, no chciał w każdym razie w to zainwestować około 10 000 000. Wiecie, proszę Państwa, co zniechęciło tego inwestora? Obejrzeli plany, obejrzeli wszystko. Nic nie jest problemem, ale jedno pytanie. Kto tu przyjdzie, patrząc na ten komin chemicznej? Proszę Państwa, jak można planować w sąsiedztwie takiego komina albo w tym czasie nie, nie wiem, nie zagospodarować to zielenią, czegoś z tym kominem nie zrobić, miejsca takiej rekreacji wypoczynku? To jest po prostu nie do pomyślenia. Rzeczywiście, zwróciłem uwagę. No tak, tu będę łowił ryby na starość, prawda, zarzucam wędkę a tu mi z komina daje ten smród i to bezpośrednio prosto w twarz. Pomyślmy o tym. Nie róbmy ludzi w balona, bo to już widzę to się przesuwa już na 20 rok. Czyli tak, już tej Rady nie będzie, już tego Burmistrza nie będzie. A co tam, niech się martwi ten, będzie się tłumaczył ten, który będzie, prawda, dlaczego nie wykonał w 20 roku. Nie, tak się tego nie robi. T miało być już dawno zrobione i zróbmy chociaż coś, że tak powiem, konkretnego. Odpowiedzmy na jedno takie pytanie. Czy to ma sens w takim razie robienie to w tym miejscu albo czy znikną w końcu te smrody, wyziewy z komina na chemicznej w obecności tego planowanego świetnego parku czy zalewu czy, nie wiem, zbiornika wodnego? Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma, Pan Janowski chce zabrać głos.

 

Mikołaj Janowski – Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, cieszę się, że miasto do programu Puszczy Białowieskich wpisało Program budowy dróg wojewódzkich w mieście Hajnówka. Jest to dla mnie temat nowy. Nie, jak to powiedzieć...

 

Podejrzewam, że ten trzeci radny w województwie na pewno o tym wie.

 

Mikołaj Janowski – Nie rozmawiałem w tym temacie z zarządem województwa. Nie było to na mojej Komisji infrastruktury rozwoju gospodarki promocji województwa podlaskiego. Myślę, że to jest słuszny kierunek działania, to jest dobry kierunek działania i trzeba, znowu podkreślam, nie w pojedynkę, a w trójkę powalczmy o te 21 000 000 złotych. Jest tak, Panie Burmistrzu, że dobrze się patrzy, jeżeli samorząd przy drogach wojewódzkich, przy budowach na terenach zabudowanych, czyli w miastach wychodzi z inicjatywą finansową. I tutaj jeżeli byłby zrobiony projekt tak, jak żeście zrobili, miasto zrobiło projekt na drogę Jelonka – Hajnówka w części miasta Hajnówki, to byłby zrobiony projekt, to ułatwiło starania w pozyskaniu środków. Mam nadzieje, że jeżeli jest to zapisane w programie i Pan Dyrektor Górski widzi to, te środki, no to warto powalczyć. Dla mnie jest to temat nowy i zadanie.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan Burmistrz w tej kwestii. Ale to już odpowiedzi.

 

Andrzej Skiepko – Myślę, Panie radny Mikołaju, na pewno nie nowy temat, dlatego że to jest specjalny program dla Puszczy Białowieskiej Ale chcę powiedzieć, że to pilotuje Starostwo Powiatowe w Hajnówce. My jesteśmy jednym z członków tej załóżmy rady i są zapisane faktycznie środki na przebudowę dróg wojewódzkich. Też byłem przekonany, że nawet na wszystkie drogi wojewódzkie na terenie miasta Hajnówka, ale po przeanalizowaniu wchodzi w rachubę przebudowa drogi bielskiej z chodnikami i z nawierzchnią. Dlatego też, wyprzedzając już odpowiedź na pytanie, dlaczego nie są robione chodniki akurat na ulicy Bielskiej. Tylko dlatego, że będą środki właśnie na ulicę Bielską i nie ma co wyprzedzać i przekazywać środki właśnie na tą ulicę, dlatego będą robione na ulicy Piłsudskiego aż do ronda na ulicy Warszawskiej, jadąc w kierunku Kleszczel lewa strona i 50 metrów przed ulicą jak się zjeżdża do piekarni, czyli Białowieską. To tyle. Natomiast jeżeli chodzi o program, który Pan Bogdan Łabędzki powiedział, szanowni Państwo, warto uczestniczyć i właśnie przygotowywać też tereny pod inwestycje. Ja wiem, że wkładamy jakieś już pieniądze, ale okaże się może tak, nie wiem, może była podobna sytuacja, akurat nie znam tematu, że właśnie ten inwestor zrezygnował tylko dlatego, że nie było przygotowanego terenu. Dlatego urządzenie terenu w drogę, kanalizację, kanalizację deszczową czy wodociąg jest jak najbardziej potrzebne i wtedy na pewno spełni oczekiwania i nasze, i przede wszystkim ewentualnego przedsiębiorcy.


Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pani Przewodnicząca Kuklik.

 

Helena Kuklik – Uważam, że bardzo cenną inicjatywą, jaką Pan Burmistrz zawarł w tych, w tej perspektywie finansowej na 2014-2020 jest wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych i chciałabym, żeby mieszkańcy o tym usłyszeli a od Burmistrza chciałabym się też dowiedzieć, przy okazji mieszkańcy też się dowiedzą coś bliżej. Czy już wiadomo, jaki to miałby być projekt, przez kogo finansowany i w jakim terminie? Czy to by było w tym najbliższym roku, w następnym, czy pod koniec tej perspektywy?

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Panie Burmistrzu.

 

Andrzej Skiepko – Szanowni Państwo, dopiero został ogłoszony, prawdopodobnie zostanie ogłoszony pierwszy program w ramach OZE związany z termomodernizacją budynków i takie działanie już prowadzimy w stosunku do Zespołu Szkół Nr 2 w Hajnówce na ulicy Wróblewskiego. Nie ma szczegółowych jakby zapisów i wytycznych odnośnie nowych programów. Wiadomą tylko jest, że ogromny nacisk będzie położony właśnie na odnawialne źródła energii, a więc i pompy, i fotowoltaika, i termomodernizacja, z tym, że w niektórych, na niektórych obiektach trzeba audyty jakby dostosowywać do nowych wskaźników, które trzeba osiągać i to też przygotowujemy już. Trzeba wydać niestety pewnie pieniążki i na audyty, i na dokumentację, ale trzeba być przygotowanym na to, co zostanie ogłoszone. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma takich wytycznych.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję bardzo. Dziękuję za obszerną informację. Nad tym punktem też nie ma głosowania.

 

Do punktu 9 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Przechodzimy o punktu 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Hajnówka za I półrocze 2015 rok. Obszernie była informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze przedstawiona na komisjach. Były dyskusje. Czy są jeszcze pytania do tego punktu? Była opinia Regionalnej Izby. Pan radny Łabędzki prosi o głos.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Ja chciałbym w celu uzupełnienia informacji dowiedzieć się, ile wynoszą wszystkie zobowiązania wymagalne na ten moment na pierwsze półrocze w Hajnówce? Dzisiaj będziemy jeszcze o ekonomii sporo mówić, więc ta informacja myślę, że będzie nam przydatna. RIO wykazało, że jeden z zakładów budżetowych ma tych zobowiązań 308 208 złotych 95 groszy. Chciałbym wiedzieć, no właśnie, jak się kształtują wszystkie zobowiązania wymagalne w mieście.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są pytania jeszcze? Jeśli nie ma, proszę Panią Skarbnik o odpowiedź.

 

Halina Nowik – Panie Przewodniczący, szanowni radni, zobowiązania wymagalne na 30 czerwca to są właśnie te, co Pan radny Łabędzki przedstawił. 308 208,95. To są. I 40 złotych jeszcze Urząd Miasta posiadał nieopłacona faktura, dzień po terminie. Tylko takie. Według sprawozdawczości Rbz.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienie. Czy są pytania? Jeśli nie ma, skończymy blok pytań i poprosimy Pana Burmistrza o odpowiedź na to pytanie.

 

Andrzej Skiepko – Oczywiście, to się toczy na etapie jeszcze pracy, ale szanowny Panie radny, nie możemy sobie o tako wybrać firmę, która akurat z Hajnówki to wygra. Też obowiązuje przetarg. Chciałoby się, aby to zostało oczywiście w Hajnówce, bo mamy tutaj fachowców akurat w tej dziedzinie. Natomiast wiadomo, że dopiero po przetargu będzie wiadomo, kto to będzie obsługiwał, a już tak na marginesie bardzo potrzeba jest właśnie tej oprawy, aby faktycznie było wiadomo, co się dzieje w mieście, przy szkołach, gdzie różne przypadki i wypadki się zdarzają.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.


Karol Nieciecki – Panie Burmistrzu, ja mam jeszcze jedno pytanie.

 

Jakub Ostapczuk – Panie radny, to ostatnie pytanie.

 

Karol Nieciecki – Czy coś w tym kierunku zostało zrobione, na przykład...

 

Andrzej Skiepko – Dlatego Pan Sekretarz odpowie na to pytanie. /brak nagrania/


Karol Nieciecki – Bardzo proszę. To Pan Sekretarz może odkupi te rowery.

 

Andrzej Skiepko – Wydział Polityki Gospodarczej.


Jarosław Grygoruk – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie radny, ja zacznę od końca tego pytania, czyli od tych rowerów. Sam Pan był przy tej rozmowie i sam Pan przyznawał, że nie ma takiej możliwości, bo mówi Pan, że może Sekretarz odkupi te rowery. A może Pan odkupi? No takie, bo dla mnie to jest trochę poniżej pasa pytanie. To tyle tylko. Ja...

 

Karol Nieciecki – Nie do Pana zadałem, tylko do Pana Burmistrza.

 

Jarosław Grygoruk – Ale nie, ja tylko odpowiadam na to...


Jakub Ostapczuk – Proszę słuchaj odpowiedzi.

 

Karol Nieciecki – Ja ironicznie po prostu powiedziałem...

 

Jarosław Grygoruk – To ja ironicznie odpowiadam na to pytanie tak samo. Natomiast co do wyboru, ja też chciałem, żeby to była firma z Hajnówki. Ona w tej chwili nie jest zainteresowana wykonaniem dokumentacji, czyli przetargu, udziałem w postępowaniu przetargowym na dokumentację, gdyż tak domyślam się, że chce być zainteresowana w wykonaniu, czyli już fizycznym wykonaniu monitoringu w Hajnówce. I myślę, że to jest słuszne jakby, jakby droga tej firmy hajnowskiej. Zostały zapytania wysłane do firm białostockich i myślę, że w następnym tygodniu, ewentualnie jeżeli dłużej to będzie trwało, to za 2 tygodnie zostanie zawarta umowa z firmą. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Kończymy dyskusję nad tym punktem i przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Hajnówka za pierwsze półrocze 2015? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1 radny przeciwny. Kto się wstrzymał? 3 radnych się wstrzymało. Za informacją głosowało 17 radnych, 1 radny był przeciwny, 3 radnych się wstrzymało.

 

Do punktu 10 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 10. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka. Zawsze w półroczu takie jest sprawozdanie. Też nad tym punktem dyskutowaliśmy. Czy są uwagi do tego punktu? Jeśli nie ma, przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z wykonania uchwał Rady Miasta Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Za informacją głosowało 20 radnych, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał.

 

Do punktu 11 porządku obrad

a/ Jakub Ostapczuk – Wznawiamy obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach podpunkt a/ udzielenie pomocy finansowej. Projekt uchwały był przedstawiony na komisjach. Były dyskusje. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są jeszcze uwagi do tej uchwały, do tego projektu? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały udzielenie pomocy finansowej? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

b/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt b/ zmiana w budżecie miasta na 2015 rok. Też uchwała została zaopiniowana przez wszystkie komisje pozytywnie. Czy są pytania do powyższej uchwały? Jeśli nie, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały zmiana w budżecie miasta na rok 2015? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 5 radnych się wstrzymało. 6. To 15 radnych głosowało za przyjęciem, 5 radnych się wstrzymało. Tak, 1 radnej, nieobecna.

 

c/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt c/ zmiana uchwały w sprawie emisji obligacji. Też ta uchwała była dyskutowana, projekt uchwały na komisjach i wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są dodatkowe pytania do powyższej uchwały? Pan radny Łabędzki, proszę. A, to Pan radny Borkowski.

 

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja mam jedno pytanie takie. Ile będzie kosztowało nasze miasto odroczenie spłaty obligacji w skali roku? Chodzi mi o kwotę. Tak przy okazji jeszcze, Panie Burmistrzu, przesunięcie, odroczenie tego wykupu obligacji spowodowane jest jak rozumiem niskim dochodem ze sprzedaży majątku. Założono zyski w skali roku ze sprzedaży. Wysokość wynosi 2 375 000. W I półroczu wyniosły one zaledwie 323 000, czyli 13 %. Czyli no nie wiem, ja tak to, jak na to patrzę, to jakiś niepoprawny optymista zakładał te założenia. I tak jak miałem pewny, było moim zdziwieniem, tak, dlaczego nie ma Pan Burmistrz kontrkandydata przy wyborach jako zwykły mieszkaniec, zresztą jeden z wielu, który zadawał sobie te pytania, dlaczego nie ma, tak dzisiaj moje obawy się rozwiewają, skoro stan finansowy miasta jest w tak opłakanym stanie, że musimy przesuwać wykup obligacji, to ja się wcale nie dziwię. To jest moja odpowiedź tak do mieszkańców, którzy zadawali mi to pytanie. I proszę o odpowiedź, jaka to jest kwota, tak po przesunięciu.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Łabędzki.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, ja zachęcam Państwa do tego, żeby odrzucić projekt tej uchwały. Ja rozumiem, że są jakieś ustalenia koalicyjne, ale proszę Państwa, no jest dzisiaj nieobecny Pan Burmistrz, dlatego prosiłem o przełożenie głosowania nad tą uchwałą. On jest ojcem chrzestnym tej, tych obligacji miejskich. Deklarował, że to naprawdę będzie świetne posunięcie miejskie. Proszę zajrzeć do protokołu z 24 kwietnia 2013 roku i poczytać. Tam są 2 wypowiedzi Pana Jerzego Siraka i obie mówią, że to będzie dla nas naprawdę coś wspaniałego, że to będzie lekarstwo na wszelkie nasze bolączki. Takim lekarstwem się nie okazało. Wydaliśmy koszt dotychczasowy emisji tych obligacji to 2 600 000. A obligacje, przypominam, na 10 000 000 opiewają, tak? Gdzie są te inwestycje, które miały być realizowane z tych 10 000 000? Gdzie są te złotówki zarobione, żeby teraz ten, te zobowiązanie spłacić? Spłaciliśmy poprzednie kredyty. Nic więcej. Proszę Państwa w takim ogólnym pojęciu człowieka honoru jest ujęta także zasada, że swoje zobowiązania samemu się spłaca. Jeżeli zaciągnąłem zobowiązanie, to je spłacę. Pan Jerzy Sirak zaciągnął zobowiązanie, Rada Miasta przyklasnęła, bo wtedy w głosowaniu, no tak różnie można interpretować liczenie Pani Alli Gryc, bo tam raz mówiła, że się 2 wstrzymało, potem twierdziła, że 1 się wstrzymał. 1 osoba była przeciw. 17 było za. Proszę Państwa, nie możemy zrobić czegoś takiego, że przełożymy te nasze zobowiązania do następnej kadencji. No co, niech długi obecnego Burmistrza spłaca następny? Jerzy Sirak i tak wszystkich tych długów, tych wszystkich zobowiązań wynikających z obligacji nie spłaci, bo w tej kadencji ma to zrobić tylko w przypadku, w przypadku 2 transzy. Więc i tak, i tak to nie jest wszystkie...

 

Jakub Ostapczuk – Wybierzemy go na następną...

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – No mam nadzieję też, że i Państwa mieszkańcy wybiorą na następną kadencję, tak, żebyście znowu przełożyli o 4 lata wykup obligacji. Może to jest metoda, ja nie wiem, ja nie wiem, tak? Proszę Państwa, dzisiaj jak gdyby w uzasadnieniu mowa o tym, że mogą się pojawić potencjalne problemy w budżecie. To nie są moje słowa. Do tej pory, do tej pory Pan Burmistrz przed czymś takim, od czegoś takiego się odżegnywał, tak? Dzisiaj pisze, że ważnym elementem jest zachowanie dyscypliny w wydatkach teraz. Proszę Państwa, ja tak jeszcze, ja wiem, że to jeszcze dzisiaj taki głos wołającego na pustyni trochę, ale właśnie i do tego honoru Państwa chcę się odwołać, i do tego, żeby jeżeli Pan Burmistrz przewiduje, że mogą być problemy, to usiądźmy razem do spokojnej dyskusji wreszcie tak, żeby nikt nikogo tam nie odżegnywał czci i wiary, i wymyślmy sposób, żeby te zobowiązania podjęte wykonać. Jestem gotów zawsze rozmawiać. Dzielę się swoimi spostrzeżeniami, uwagami. Tak samo było w przypadku podejmowania tej uchwały. Jestem gotów dalej to robić. Czy Państwo będziecie mieli odwagę, żeby te zobowiązania jednak w tej kadencji zacząć spłacać? Czy też nie? Czy mieszkańcy znowu będą musieli potwierdzić taką teorię o Radzie Miasta, że na niczym się nie znają, nic nie robią, nic nie potrafią? Możemy tak zrobić. Jeszcze raz, proszę Państwa, proszę o nieprzyjmowanie tej uchwały, o odrzucenie projektu tej uchwały i o podjęcie trudu zrealizowania swoich wcześniejszych zobowiązań. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze prosi o głos radny Karol Nieciecki.

 

Karol Nieciecki – Szanowna Rado, Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, myślę że nie mógłbym lepiej wyrazić swoich myśli, niż koledzy tu mówili moi przedmówcy powiedzieli, wyrazili. Chcę tylko powiedzieć tak może bardziej w sposób może dosadny, w sposób prostszy. Nie zadłużajmy naszego miasta naszym dzieciom. Bo to no tak wygląda, że my, my jakoś sobie damy rade a co już będzie po nas, prawda, to nas to nie interesuje, niech się martwią inni, prawda? Nie może być takiego myślenia i ja, żeby nie przedłużać po prostu, przyłączam się do głosu moich kolegów. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I teraz proszę o odpowiedź. Burmistrz upoważnił Panią Skarbnik. Proszę mikrofon.

 

 

Halina Nowik – Panie Przewodniczący, szanowna Rado, może ja tutaj jeszcze odniosę się pokrótce, że kredyty, pożyczki czy emisja obligacji nie były zaciągane na wydatki bieżące, na funkcjonowanie bieżące miasta. Jedynie na wydatki inwestycyjne, między innymi na budowę pływalni jako wkład własny, na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów i wiele, wiele ulic, które zostały w mieście zrobione. Także na termomodernizację budynków użyteczności publicznych takich jak jest Zespół Szkół Nr 3 , Przedszkole Nr 3, Przedszkole Nr 5, budynek dydaktyczny na ulicy Piłsudskiego. Również był zaciągany kredyt czy pożyczka na jako wkład własny na rozbudowę oczyszczalni ścieków, na zrobienie, wykonanie, tak powiem pokrótce, zadaszenia amfiteatru. To też z pieniędzy unijnych. Jak również na modernizację oświetlenia czy też na uzbrojenie terenów inwestycyjnych oraz na solary jako wkład własny. I tak jak wcześniej powiedziałam, dużo, dużo ulic też było dofinansowane ze środków najpierw ze Sporu, później z Regionalnych Programów Operacyjnych. To też był uzupełnienie wkład własny, te były kredyty i pożyczki. Pan radny Borkowski zapytał, ile to będzie kosztowało. Przesunięcie tych 2 serii to w skali roku około 70 000 odsetki.

 

Jakub Ostapczuk – Dobrze, dziękuję. I radny... Burmistrz jeszcze chce zabrać głos?

 

Andrzej Skiepko – Tak, chcę odpowiedzieć dla Pana Macieja Borkowskiego, dlaczego tak mało było sprzedaży. Właśnie tutaj związane z opóźnieniem tej decyzji terenów na Podstrefę Ekonomiczną właśnie w Hajnówce. Przez to są opóźnienia, a więc też jest jakaś obawa, że tej sprzedaży być może w tym roku nie być, aczkolwiek mamy nadzieję. Również tereny przy ulicy Filipczuka mamy też przygotowane pod inwestycje i też oczekujemy na inwestora. Być może to się znajdzie. Natomiast szanowni Państwo, to co powiedziałem Pani Skarbnik. Te pieniądze, które były zaciągane w przeszłości i teraz, służą tylko na wykonanie pewnych inwestycji, o których Pani Skarbnik mówiła. Ja tylko przypomnę, że w tym roku wykonano inwestycji drogowych, a więc przebudowa, jak również chodniki czy też nawierzchnia z kostki betonowej, czy asfaltowej, takich ulic wykonano już na dzień dzisiejszy 11. Budowa kanalizacji deszczowych. Hajnówka jest rozprzestrzeniona i wzdłuż, i wszerz, i może tego nie widać, ale tych ulic na tych ulicach wykonano 17 przebudów jeżeli chodzi o deszczówkę. O innych inwestycjach w szkołach, przedszkolach czy też w domu kultury w tej chwili nie będę mówił, ale proszę nie wmawiać też, że nic się nie robi jeżeli chodzi o inwestycję, bo tych inwestycji naprawdę zrobiono i w tym roku bardzo dużo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi. Jeśli nie ma więcej pytań, przystąpimy do głosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 3 radnych. Kto się wstrzymał? 5 radnych się wstrzymało. Za uchwałą głosowało 12 radnych, przeciwnych było 3 radnych, wstrzymało się 5 radnych. Uchwała została przyjęta.

 

d/ Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu d/ zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2026. Takie zawsze są uchwały przygotowywane po zmianach w budżecie. Czy są pytania do powyższej uchwały? Była dyskutowana na komisjach. To jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 3 radnych. Kto się wstrzymał? 3 radnych się wstrzymało. To jest 6, 7. Za uchwałą głosowało 14 radnych, przeciwnych było 3 radnych, 3 radnych się wstrzymało. Uchwała została przyjęta.

 

e/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt e/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 rok. Takie uchwały zawsze są podejmowane przed wyborami. To chodzi o obwody zamknięte. Czy są pytania do tej uchwały? Myślę, że tutaj nie ma nic trudnego. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

f/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt f/ zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. To jest związane, na komisjach było wszystko wyjaśnione. Jeśli nie ma pytań, kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

g/ Jakub Ostapczuk – I identyczna uchwała, tylko dotycząca innego kandydata. Zgłaszania kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.

 

h/ Jakub Ostapczuk – Podpunkt h/ ustalania stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności. Też dokładnie to byliśmy, analizowaliśmy na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są pytania do tej uchwały? Jeśli nie ma... Jest, jeszcze radny, proszę radny Łabędzki.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Przepraszam bardzo, ale mamy podjąć po raz kolejny uchwałę w sprawie opłat targowisk, tak? I w uzasadnieniu czytamy: Zachodzi konieczność doprecyzowania tych stawek. Tak? Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa jest trochę innego zdania, bo okazuje się, że na posiedzeniu 2 czerwca 2015 roku członek sprawozdawca Katarzyna Gawrońska powiedziała, że uchwała przez nas przyjęta 29 kwietnia została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. I wymienia tutaj kolejne 4 punkty, wzywając nas do poprawek. Ja, proszę Państwa, parokrotnie prosiłem, żeby kiedy już poddaje się pod głosowanie Radzie Miasta jakiś projekt uchwały, to nich on będzie zgodny z prawem. Myśmy, proszę Państwa, w historii tej Rady Miasta mieliśmy już przypadek taki, że nie potrafiliśmy skutecznie, zgodnie z prawem odwołać osoby nieżyjącej z funkcji radnego. Kolejny raz ekipa prawna nie potrafi sprawdzić, czy projekt uchwały jest zgodny z prawem. I będziemy tak w kółko odbierać, tak, od RIO spostrzeżenia i na nowo uchwalać. Proszę Państwa, nie mam nic przeciwko opłatom, znaczy oprócz tego, że mogłyby być niższe, ale mam przeciwko temu, żeby nie traktować mnie jak idioty tutaj. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Teraz przystąpimy do, nie wniosków nie było, do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały?

 

Karol Nieciecki – Może radca prawny zabierze głos na ten temat? Skoro wypowiedział się radny i ...

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale miał okazję. Przypieczętował projekt uchwały...

 

Jakub Ostapczuk – Jest wszystko tego. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1 radny jest przeciwny. Kto się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało. Za uchwałą głosowało 18 radnych, 1 był przeciwny, 2 radnych się wstrzymało. Uchwała została przyjęta.

 

Do punktu 12 porządku obrad

Przechodzimy do punktu 12. Wolne wnioski i zapytania. Proszę o zadawanie pytań. Jeśli nie ma, to przechodzimy... Proszę, pierwszy był Przewodniczący Giermanowicz.

 

Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni radni, szanowni Państwo, ja właściwie mam tylko 2 informacje. Ani to wniosek, ani zapytanie, albowiem pierwsza jest taka dobra. Polega ona na tym, że dowiedziałem się kilka dni temu, że zostało doprowadzone do końca i został rozstrzygnięty, rozstrzygnięte postępowanie dotyczące konserwacji rzeki Leśnej Prawej w granicach miasta. Te prace prawdopodobnie już albo zaczęły, zostały rozpoczęte, albo na dniach zostaną rozpoczęte zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami czyli z wywozem urobku pobranego na głębokości 30 centymetrów z dna naszej rzeki. Druga informacja...

 

Andrzej Skiepko – Od poniedziałku.

 

Jan Giermanowicz – Od poniedziałku, tak, bardzo dobrze. Druga informacja dotyczy mieszkańców, którzy zgłaszają za pośrednictwem poczty, telefonów czy też listów informacje dla radnych, taką jedną z informacji dotyczącej, że tak powiem, jednego z członków Rady otrzymałem listownie i chciałbym w tym miejscu powiedzieć, że na tematy narodowościowe, religijne Rada Miasta nie jest miejscem, gdzie taką dyskusję się powinno prowadzić i ja nie zamierzam tego tematu podejmować. I proszę mieszkańców, którzy mają jakiekolwiek zastrzeżenia, zwracać się bezpośrednio do radnych i po prostu na przyszłość stwierdzam jednoznacznie, że Rada Miasta powinna działać w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym i w artykule 18 jest powiedziane, jakie są kompetencje Rady Miasta. Dziękuje bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję radnemu. Proszę tak po kolei, Pan Karol Nieciecki.

 

Karol Nieciecki – Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowny Panie Burmistrzu, ja chciałbym zacząć od sprawy takiej, że wszystkim nam tu bardzo bliskiej. Prosiłbym o jeśli to jest możliwe, Panie Burmistrzu, o ustawienie znaku ograniczenia szybkości przed budynkiem Poczty i Urzędu Miasta. No dzisiaj słuchajcie myślałem, że dosłownie po pępku mi przejedzie samochód. Tu jeżdżą i motocykliści, i samochody. Po prostu, słuchajcie, skracają sobie drogę tędy, zamiast jechać, prawda do skrzyżowania z Piłsudskiego i robią tutaj już coraz szybciej, żeby było to nie wiem, te 20 na godzinę.

 

Andrzej Skiepko – Do jakiej prędkości właśnie?

 

Karol Nieciecki – Ja myślę, że do 20 na godzinę, bo tu się ludzie poruszają.

 

Jakub Ostapczuk – Bo to się więcej nie da.

 

Karol Nieciecki – Wypadek był, o właśnie no. Albo, nie wiem, albo tak zwanego policjanta, no ale to policjant to może nie pomóc. Proszę wziąć to pod uwagę, bo zaczyna się tu być coraz bardziej niebezpiecznie, prawda, a ludzie przyjeżdżają, chcą załatwić sprawy i są czasem zamyśleni. Następna sprawa, Panie Burmistrzu, nie zgłaszałem tego w trakcie interwencji, bo myślę, że to wystarczy jako wniosek czy zapytanie do Pana. W czerwcu i w lipcu rozmawialiśmy o porządkach na temat na terenie ulicy Lipowej. Chodzi mi głównie o wykoszenie wzdłuż rzeki, prawda, Leśnej tam na osiedlu Lipowa i dalej oraz już, no niestety, po raz kolejny koszenie tej rzeki. Zaczęły się teraz opady i myślę, że te opady będą coraz większe a rzeka znowu zarosła. Także proszę mieć to na uwadze i żeby tam jakaś ekipa pojawiła i zaczęto sprzątać. Następna sprawa, Panie Burmistrzu, Pan mi co prawda obiecał, ale to już chyba drugi miesiąc mija i niestety, znaczy mieszkańcy mojego osiedla ani ja nic na ten temat nie wiemy. Chodzi mi o chodnik przed Biedronką na ulicy 3 Maja 62, tu przy tej Biedronce. No obiecano, że będzie remont. Nic tam się nie dzieje. To jest, mówię, kwestia kilku metrów kwadratowych, podniesienia troszeczkę powierzchni, żeby tam woda, kałuże wody nie stały i chciałbym, żeby Pan Burmistrz dzisiaj tu oficjalnie do tego ustosunkował, bo mieszkańcy przychodzą w tej sprawie, zwłaszcza że ten temat już kiedyś był rozpoczęty. Rozpoczęty był wiosną, teraz jest jesień, znowu będzie tam błoto i ludzie chcą, żeby to było jakoś zrobione. Tak, o monitoringu mówiłem, prawda. To myślę, że na razie tyle. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Mironczuk.

 

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym się zwrócić do Pana Burmistrza o wyjaśnienie dla mieszkańców, termin wykonania tego dojazdu między Lipową a Grabową. Co prawda zaczęto już coś tam robić, natomiast z poważnych ust Pańskich podwładnych dowiedziałem się, że nie będzie prawdopodobnie przekładki tej trylinki na wysokości budynku 27 bloku, tak? Czy to jest mylna informacja?

 

Andrzej Skiepko – Później się odniosę.

 

Piotr Mironczuk – Dobrze. Następna sprawa, sprawa jest ulica Długa. Między ulicą Kwiatową bodajże a Warzywną jest ogranicznik, czyli naturalny ogranicznik ruchu. To jest bodajże na wysokości trafo i boiska sportowego, czyli tam no teraz co zrobione zostało. Trzeba się przyjrzeć wysokości temu ogranicznikowi, bo tam już niektórzy samochody mają różne i już niektórzy to zaczynają równać samochodami. Być może żebyśmy potem odszkodowania komuś nie płacili. Po prostu chodzi no zmniejszenie tej wysokości tego ogranicznika. Następnie chciałbym podziękować dla Pani Wójt gminy Hajnówka Pani Smoktunowicz za uporządkowanie miejsca straceń przy drodze wyjazdowej z Hajnówki do Białowieży po jednej stronie i po drugiej stronie prawosławnego cmentarza. Teraz miło zajść, zobaczyć jak to wygląda, bo jak do tej pory to tak jakby świadczyło, że ktoś o tym zapomniał. A niestety, tam było to miejsce straceń, gdzie zostali pozbawieni życia nasi mieszkańcy. I co prawda to leży może troszeczkę jedno miejsce leży dalej od ulicy, ale mimo wszystko należy się zachować w tym miejscu, czy temu miejscowi pamięć i jakiś porządek. Jeszcze raz dziękuję dla Pani Wójt gminy za dokonanie tego porządku tam. Dziękuję.

 

Karol Nieciecki – Jeszcze jeden wniosek.

 

Jakub Ostapczuk – No proszę, tak. Ale żeby to ostatni.

 

Karol Nieciecki – Tak, tak, jeden ostatni i byłbym niepocieszony, jakbym nie mógł go ogłosić. Jest to wniosek, który jest wypracowany wspólnie z przedstawicielami turystyki, że tak powiem, hajnowskiej, przewodnikami przede wszystkim. Prosili mnie, żebym ten wniosek zgłosił, więc postaram się tak krótko opowiedzieć, o co chodzi. W ekosystemie miasta Hajnówka posiadamy 57 dębów królewskich, pomników przyrody mających ponad 200 lat. Szanowny Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, zgłaszam wniosek, aby w naszym mieście dęby te były otoczone szczególną opieką, patronatem. W związku z powyższym należałoby wszystkie te drzewa, pomniki przyrody ogrodzić, nadać imiona i oddać pod patronat na przykład szkołom, przedszkolom czy zakładom pracy. Stworzylibyśmy w ten sposób szlak turystyczny i jednocześnie można by było pochwalić się naszym miastem w inny, niepowtarzalny sposób. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę po kolei radny.

 

Sławomir Golono – Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja mam pytanie jeżeli chodzi o drogi dojazdowe, podjazdy, jeżeli chodzi o podjazdy. Po prostu mam pytanie, bo teraz obecne ulice od razu jest układana tam kostka brukowa i ten. W poprzednich latach tego nie robiono. Czy po prostu chcę, jak odnieść się do tej sprawy, jak to?. No i jeszcze jedna sprawa, to zwracam się do Pana już któryś raz. Chodzi o tą ulicę Miłkowskiego i o Odległą tam, żeby, o poprawę tych studzienek, bo tam jest no tak, jak jest. Dobra.


Jakub Ostapczuk – Ten garb też jest

 

Sławomir Golonko – Proszę?

 

Jakub Ostapczuk – Ten garb też tam za wysoki jest.

 

Sławomir Ostapczuk – A to jest garb na tym, na szpital jadąc już no.

 

Andrzej Skiepko – No ale jest.

 

Jakub Ostapczuk – Ale twój rejon.

 

Sławomir Golonko – Tak. I jeszcze jedna sprawa. Chodzi o posesje, nieruchomości, które są pod Urzędem Miasta i zarośnięte. Czy dałoby się chociaż raz w roku wykosić te posesje, żeby to jakoś wyglądało inaczej, żeby to no...

 

Andrzej Skiepko – Ale które posesje?

 

Sławomir Golonko – Nie są które na przykład na ulicy, na ulicy Łosiej na przykład.

 

Andrzej Skiepko – Prywatne, tak?

 

Sławomir Golonko – Prywatne. Nie, one podlegają pod Urząd Miasta, bo tam nie płacono podatków czy coś w tym stylu i zabrano je. I no, i są koszone, to można, są koszone pobocza, to można wykosić te posesje, to zawsze to bardziej estetycznie wygląda wszystko no. Dobra, dziękuje, to wszystko.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Po kolei. Proszę, Pani radna.

 

Barbara Laszkiewicz – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ja chciałam się z Państwem podzielić takimi refleksjami. Chciałam się z Państwem podzielić refleksjami od naszych turystów. Tego lata odwiedziło nasze miasto dużo turystów i myślę, że powinniśmy się z tego faktu cieszyć, bo to jest promocja dla naszego miasta. Ale turyści skarżą się przede wszystkim na brak wypożyczalni rowerów. W naszym mieście tego nie ma i jest bardzo słabo są oznakowanie szlaki rowerowe. Stąd o wypożyczalnie rowerów należałoby wystąpić może do naszych przedsiębiorców prowadzących działalność agroturystyczną z propozycją utworzenia takich wypożyczalni lub może powinniśmy się zastanowić, żeby takie wypożyczalnie, wypożyczalnie rowerów utworzyć przy jednostkach typu pływalnia, OSiR. Że to jest po prostu bardzo ważna sprawa a jeśli mamy promować nasze miasto, no to myślę, że to byłby bardzo dobry sposób, bo tak jak właśnie Pan Janusz Puch zaznaczył, że odnośnie tych drogowskazów, że to Hajnówka jest ważniejsza a później Białowieża, a my jesteśmy radnymi Hajnówki, więc myślę, że można to też uwidocznić. Kolejna sprawa jeszcze, jeżeli byłoby coś takiego możliwe, przy wyjeździe z Hajnówki czy dałoby się zamieścić tablicę informacyjną, która by mówiła, na jakiej, jaka droga prowadzi do takiego znanego miejsca kultu religijnego. jakim jest Grabarka? Przy wyjeździe z Hajnówki nigdzie takiej informacji nie ma i można by było po prostu napisać, że Hajnówka, później jak jest załóżmy Kleszczele tyle i tyle kilometrów, Grabarka tyle i tyle. Żeby ludzie wiedzieli, że jadą we właściwym kierunku. I jeszcze jedna sprawa, która mi się dzisiaj nasunęła i miałam też zgłoszenie od mieszkańców. Tam jest jeden parking przy dużym szpitalu. Dwa są w miarę ale jeden jest wybity. Także jeśli można by było troszeczkę naprawić...

 

Andrzej Skiepko – Nie ten adres.

 

Barbara Laszkiewicz – Nie ten adres. Ale to może przekażecie Państwo dla Starostwa.

 

Jakub Ostapczuk – Albo dla Dyrektora. Dobra.

 

Barbara Laszkiewicz – Albo dla Pana Dyrektora, żeby właśnie poruszył to. Jedno tam przejście jest, że jest powybijane. Ale tak jeszcze ogólnie może być. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pani radna Chaniło.

 

Alicja Chaniło – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałabym złożyć takie 2 wnioski. Pierwszy to o uregulowanie przejścia dla pieszych. Jest za krótki czas, nie wszyscy zdążą przejść. Ludzie i o kulach idą przez te przejścia i bardzo szybko zapala się, i gaśnie to zielone światło. I w połowie drogi są niektórzy, i nie wiedzą, co robić, bo zatrzymać się nie można, także...

 

Andrzej Skiepko – Na którym przejściu?

 

Alicja Chaniło – Tu na przejściu koło banku...

 

Andrzej Skiepko – Lipowa?

 

Alicja Chaniło – Tak, i tutaj na przejściu do Biedronki. Także, tak. I teraz następna sprawa. Zbliża się jesień, liście z drzew opadają, będzie coraz więcej. Ulice są pięknie sprzątane, także bardzo serdecznie dziękuję w imieniu mieszkańców. Ale mam taką propozycję, żeby może za miesiąc, za dwa, kiedy te liście już opadną z drzew, żeby przejrzeć wszystkie studzienki kanalizacyjne, jakie są w mieście, dlatego że jak one się nam pozapychają, to później woda będzie stała na ulicach i nie będzie mógł przejechać ani samochód, ani tym bardziej rower. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Po kolei. Proszę.

 

Krystyna Kośko – Ja mam do zgłoszenia, nie wiem, czy to jest to miejsce, ale ustawienie znaku kierującego na Białowieżę przy rondzie strażników leśnych. Od strony Warszawskiej, wjeździe. Tam nie wiadomo, w którą stronę się kierować. Tam jest znak tylko na Białystok ustawiony. Nie ma znaku Białowieży. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra. I teraz proszę Przewodnicząca.

 

Helena Kuklik – Panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja już parokrotnie składałam wniosek o przygotowanie uchwały o podatkach, o zwolnieniu naszych przedsiębiorców od podatków z nieruchomości, od nieruchomości w zamian za stworzenie nowych miejsc pracy. Oczywiście w ramach obwiązującej ustawy o podatkach. Myślę, że miesiąc październik to jakby jest ostatni moment na przygotowanie tej uchwały. I druga sprawa to jest brak oświetlenia ulicy Miedzianej. Ulica Miedziana jest już piękna, ma bardzo ładną nawierzchnię i mieszkańcy są zadowoleni. Do pełnego zadowolenia brakuje jakby oświetlenia. Wiem skądinąd, że były tam problemy, że miasto podejmowało pewne działania, żeby oświetlenie, oświetlić ulicę Miedzianą. Z tego, co się orientuję, to w najbliższym roku prawdopodobnie będą nowe możliwości i proszę również rozpatrzyć możliwość oświetlenia solarami, gdyby się nie udało w inny sposób. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I po kolei. Tutaj nikt nie chce. Proszę, radny Borkowski.

 

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, na początek chciałem złożyć 2 wnioski. Korzystając z prawa składania wniosków do przyszłorocznego budżetu, proszę o zabezpieczenie niezbędnej kwoty na przeprowadzenie gruntownej przebudowy placu apelowego oraz terenu przed wejściem głównym do szkoły Zespołu Szkół Nr 1. Modernizacja tego placu poprawi nie tylko wizerunek tejże szkoły, ale również bezpieczeństwo dzieci i osób korzystających z tego terenu. Jednocześnie plac apelowy wykorzystywany do organizowania podniosłych uroczystości powinien swoim wyglądem stanowić adekwatne do tej rangi tło. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek. Wnoszę o utworzenie komisji składającej się z przedstawicieli Rady Miasta oraz pracowników Urzędu Miasta, która miałaby każdego roku przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolach oraz szkołach działających na terenie miasta Hajnówki sprawdzić stan techniczny budynków, terenów wokół oraz wyposażenia placówek oświatowych. To są moje 2 wnioski. A teraz przejdę do spraw innych. Pani tutaj mówi o tworzeniu miejsc pracy. Ja powrócę do tematu, który już kiedyś poruszałem. Miejsca pracy będą, w Hajnówce są tworzone, ale co z tego, jak młodzież nie ma gdzie zdobywać praktycznej nauki zawodu. Tu ukłon w Pana Dyrektora Charytoniuka. Co z Zespołem Szkół Zawodowych? Co z modernizacją warsztatów? Było to w Państwa obietnicach wyborczych, tak, Ziemi Hajnowskiej – modernizacja warsztatów. Zespół Szkół Zawodowych. Tak, tak.

 

Jerzy Charytoniuk – Ale to powiatowa szkoła.

 

Maciej Borkowski – Ale Pan jest tam Dyrektorem. Może się Pan później odniesie do tego, jak Pan mikrofon dostanie. Więc może w tą stronę. Miejsca pracy będą. Nie mają gdzie się młodzi ludzie rozwijać. Kolejny temat, który chciałem poruszyć, to temat interpelacji, którą złożyłem między sesjami dnia 13 sierpnia w sprawie nagród przyznawanych pracownikom Urzędu Miasta i jednostkom zewnętrznym wraz z uzasadnieniem dla każdego z pracowników. Otóż dostałem odpowiedź, która nie była wyczerpująca, bo uzasadnienie przyznania nagród było bardzo ogólnikowe a brzmiało mianowicie: Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Dla każdego. Napisałem kolejną interpelację, prosząc o rozszerzenie informacji i to nie bez kozery. I odpowiedz była taka sama: Sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Nie bez kozery, dlatego że rozdział III Obowiązki pracownika samorządowego art. 21 podpunkt 2 mówi: Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie. Więc ja się pytam? Za co te nagrody? Obawiam się, że niektórzy pracownicy będą dostawali nagrody za to, że przychodzą do pracy. A tych nagród nie jest mało. I proszę jeszcze raz o odniesienie się do tego. Może Pan zrobić to na piśmie, Panie Burmistrzu, po raz 3, dla każdego. Zresztą zaraz się do tego odniosę, do Pana również. Pytanie jeszcze moje dotyczyło, dlaczego są tak duże różnice między przyznawanymi nagrodami? Niektórzy pracownicy dostają 6 000, niektórzy 2 000, niektórzy jeszcze mniej. Tak, tak, proszę się nie krzywić, ja mam tutaj odpis, tak, od Państwa.

 

Andrzej Skiepko – 6 000?

 

Maciej Borkowski – Tak, tak, 6 000. Ja Panu to później doręczę. W ciągu roku. W przeciągu roku. Kolejny rodzynek. Za sumienne wykonywanie obowiązków w dziedzinie niesienia pomocy ludziom potrzebującym dla Pani Dyrektor MOPS-u w przedziale 2 miesięcy 4 500 złotych. Mało? Dużo? Dużo. A co się dzieje w ostatniej, myślałem, Panie Burmistrzu, że po mojej wizycie u Pana, był Pan Przewodniczący, Pani Dyrektor MOPS-u zostanie zaproszona, tak bez adresata trochę głupio mówić, ale myślałem, wierzyłem w to, że Pan zaprosi, że wiedząc, że ja do tego nawiążę i do tego słoika. Co się dzieje na ulicy Armii Krajowej. Dzisiaj przyszli tu mieszkańcy, przedstawiciele tego bloku. Jak działa MOPS? Jak działa MOPS, że kobieta chora, kobieta, która nie potrafi sobie poradzić sama, sąsiedzi alarmują, ma przyznane opiekunki z MOPS-u, doprowadza do takiej sytuacji, gdzie mieszkańcy wokół całego tego bloku nie dają rady żyć? Nie dają rady żyć, bo mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania. Zresztą wynika to z podania, tak, jakie czytałam dzisiaj w ZGM-ie, bo ZGM tam wszedł, musiał to uporządkować, bo tam się nie dało mieszkać, nie było widać mebli, nie było widać łóżka, stołu, ubikacji. Nic nie było widać. Ta Pani zajmowała się zbieractwem, tak, była chora. I moje pytanie. Jakie kwalifikacje miały te opiekunki, że doprowadziły do takiego stanu? Tam się słyszy w kuluarach jakieś duszenie, że tą Panią ta Pani dusiła opiekunki i tak dalej. Pan Burmistrz zresztą to przytaczał. Ale jakoś notatki służbowej z Policji, nic nie ma, nie, nikt nic nie wie, temat ucichł, więc moje pytanie jest jak, jakim prawem no jest przyznawana nagroda 4 500 w przeciągu 2 miesięcy dla Pani Dyrektor? Nic o pracownikach nie miałem w tej interpelacji, czy ich pominięto, czy oni te nagrody dostają czy nie, nie wiem. Pani Dyrektor dostała 4 500 000 złotych za, 4 500, przepraszam, za sumienne wykonywanie obowiązków, powtórzę to, w dziedzinie niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Komedia. Dzięki tej, dzięki... MOPS nie dopełniając swoich obowiązków doprowadził do takiej sytuacji, że nie tylko blok 40 jest zakaraluszony, ale całe osiedle. Ja do tego wrócę, bo tematu tak nie można zostawić. Panie Burmistrzu, może Pan tam wkrótce pewnie, Pan już się tam rozeznawał, odpowie, tak? Skąd te nagrody w takiej kwocie? Po przeliczeniu tych wszystkich nagród wychodzi mi kwota około 120 000. Przypomnę to dla mieszkańców. Budżet Obywatelski wynosi również 120 000. To tak do przemyślenia. Radny Klubu PiS Piotr Mironczuk składał wniosek jakiś czas wcześniej o zwiększenie funduszu tak do 150 000. Nie przeszło. Nie dało się. Dla obywateli nie można. Ale takie 3 pytania zadam na koniec. Ne będę tutaj zbytnio się rozwodził. Panie, które przyszły, również będą chciały zabrać głos w tej sprawie, bo tematu nie można tak zostawić. Za co dokładnie zostały przyznane nagrody pracownikom i skąd te różnice między poszczególnymi pracownikami? Panie Burmistrzu, tego pytania nie mogę Panu zadać. Nie ma dzisiaj Pana Jerzego Siraka. To pytanie kieruję, przekierowuję do Pana Przewodniczącego. Skąd nagroda dla Pana Burmistrza 1 500 złotych za 4 miesiące, które Pan przepracował? Za co?

 

Jakub Ostapczuk – Dla Zastępcy.

 

Maciej Borkowski – Tak, dla Zastępcy. Może Pan odpowie?

 

Jakub Ostapczuk – Nie wiem, bo ja nie udzielałem.

 

Maciej Borkowski – No jak, nikt nic nie wie? To może Pani Skarbnik odpowie? No nikt nie wie no. Proszę Państwa, komedia, półtorej...

 

Andrzej Skiepko – Ja odpowiem.

 

Maciej Borkowski – No Pan to trochę niezręcznie. No jak to? To będzie takie samochwała, tak?

 

Andrzej Skiepko – Trudno.

 

Maciej Borkowski – Jeszcze wracając do tych karaluchów, Panie Burmistrzu, nieładnie jest obwiniać radnych za błędy urzędników. Zrobił Pan to u siebie w gabinecie wobec mnie, że ja byłem winien. Pamięta Pan to. Tak, że ja się przyczyniłem do tych...

 

Andrej Skiepko – Bardzo ładnie przyjść ze słoikiem karaluchów do Urzędu. Brawo.

 

Jakub Ostapczuk – Później będzie odpowiedź.

 

Maciej Borkowski – To ja zaraz...

 

Anna Konarzewska – Ja bym przyszła z wiadrem...

 

Jakub Ostapczuk – Proszę, słucha Pani, jeszcze będzie czas na...

 

Maciej Borkowski – Zaraz Pan posłucha, bo tak jak Pan słyszy, słoik to za mało. To proszę mi odpowiedzieć na te 2 pytania. Trzeciego na razie nie zadam. Co ze szkolnictwem, to może Pan Dyrektor się odniesie. Dziękuję na chwilę.

 

Jakub Ostapczuk – Później, najpierw radni a później ja Pani dam głos, dobrze? Teraz jeszcze ktoś z radnych chce? Tutaj Pani, proszę, Pani Szlifarska.

 

Maria Szlifarska – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja na prośbę mieszkańców oraz Pań, które pracują w księgarni chciałabym prosić o zamontowanie stojaka na rowery właśnie tam w pobliżu księgarni. Skarżą się Panie tam, które pracują, że ludzie przyjeżdżający po zakupy, opierają swoje rowery o ściany, niszczą elewację, a także niszczą szyby. I bardzo bym prosiła o instalację tego stojaka. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Janusz Puch prosi o głos.

 

Janusz Puch – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, w imieniu mieszkańców Osiedla Lipowa i ulic przyległych, bo to jest Jaśminowa, Leszczynowa, Orzechowa i Topolowa, wnioskuję o wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Lipowej w okolicy ulicy Topolowej w związku z tym, że mieszkańcy osiedla Lipowa przechodzą ulicę w nieoznakowanym miejscu, zagrażają to dla kierowców, jak również dla siebie, do kiosku spożywczego i vice versa, odwrotnie mieszkańcy przyległych ulic mieszkających po drugiej stronie chodzą, robią zakupy w sklepach usytuowanych na osiedlu Lipowa. To jest jeden wniosek. Drugi wniosek. Wnioskuję o zamianę oznakowania przy ulicy Armii Krajowej ścieżki rowerowej z pasem dla pieszych. Obecnie ścieżka rowerowa jest oznakowana w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej a to jest na odcinku od 3 Maja do ulicy Rakowieckiego i na tym pasie znajdują się słupy, latarnie oświetleniowe, w związku z tym rowerzyści, którzy tam jeżdżą, mają duży problem. Mało tego, jeszcze, jeżdżąc rowerem, wymijając ten słup, wjeżdżają na przejście dla pieszych i narażają tam pieszych. W związku z tym uważam, że dobrze byłoby zmienić to oznakowanie i wówczas rowerzyści mieliby swobodny, bezpieczny przejazd a piesi, którzy poruszają się z mniejszą prędkością, byliby w stanie ominąć te słupy. Trzeci wniosek dotyczy naprawy nawierzchni zatoki przystankowej przy wiadukcie kolejowym PKP. Obecnie tam są duże przełomy i doły, i to bardzo utrudnia nie tylko przejazd autobusów, ale w szczególności w opadach deszczu dla wsiadających i wysiadających pasażerów. To tyle. Jednocześnie, już korzystając, że jestem przy mikrofonie, chciałem podziękować tutaj, złożyć podziękowanie dla Burmistrza i pracowników odpowiedzialnych za wykonanie i przebudowę ulicy Orzechowej, bo mieszkańcy prosili mnie złożyć podziękowanie, jak również Rutkowskiego. A także chciałem podziękować dla Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za wykonanie przebudowy chodnika od budynku 69B w stronę ulicy Lipowej, jak również zrobienie odwodnienia tego parkingu i utwardzenie powierzchni pod kontenery. Obecnie mieszkańcy mogą suchą nogą, że tak powiem przejść do kontenerów i do ulicy. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Pani radna Rygorowicz.

 

Ewa Rygorowicz – Panie Burmistrzu, drodzy Państwo, zadam też pytanie w imieniu naszych mieszkańców. Otóż wiemy, że ostatnio w naszym mieście była wizyta, odbyła się wizyta Pani Premier Kopacz. Wizyta była w związku z przepływem uchodźców do naszego kraju. Stąd moje pytanie, pytanie mieszkańców miasta, czy ten problem dotyczy również Hajnówki i jak się na to zaopatruje Burmistrz? Jest to problem ogromnej wagi. Mieszkańcy czują się zaniepokojeni tym problemem. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I z tej strony Pan radny Łabędzki.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, ja zacznę od podwyżki, która w międzyczasie dotarła do Hajnówki. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zmieniło taryfę zaopatrzenia w ciepło. 12 sierpnia 2015 roku zostało to w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego opublikowane. Mieszkańcy zasobów spółdzielczych jeszcze otrzymali na ostatnim, w ostatniej informacji opłatę w starej stawce, no ale prawdopodobnie to się zmieni. Panie Burmistrzu, ja natomiast zwracam uwagę na ten fakt od kilku lat. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej stosuje metody, które można by było określić jako monopolistyczne. Jest jedynym dostawcą ciepła do naszych mieszkań i robi no bardzo fajną rzecz, obniżając swoje koszty. I tylko się z tego cieszyć, tak? Ci mieszkańcy, którzy są ogrzewani z kotłowni PEC-u, mają niższe koszty. Ale usługa przesyłu dziwnym trafem w PEC-u od paru lat jest obniżana i tak na przykład ta ostatnia decyzja z 23 500 na 22 000. W obszarze f4 została utrzymana praktycznie na takim samym poziomie, ale jednostkowo, czyli złoty na za giga dżul z 7,46 na 7,12 już jest obniżka. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ciepło wyprodukowane w Rindipolu, czyli naszego prywatnego przedsiębiorcy, dzisiaj już kilka osób mówiło, że musimy dbać o prywatnych przedsiębiorców. Więc ten prywatny przedsiębiorca produkuje ciepło, ale PEC za każdym razem, kiedy zmienia taryfę, podnosi przesył tych jednostek i na przykład w obszarze n1 do tej pory opłata megawat za rok 34 000 a od sierpnia 37 800. I tak mamy dalej. W obszarze n2 29 800 było do tej pory, teraz 35 000. Proszę Państwa, za to będą musieli płacić mieszkańcy. To nie jest tak, że Prezes Spółdzielni gdzieś tam nie wiem, ma zaskórniaki od żony tak, i wyłoży to opłaci. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, proszę Państwa, taką metodę stosuje. Ja mówię, zwracam uwagę na to od paru lat a w tym roku proszę, żeby Pan Prezes uzasadnił takie działania na piśmie. Będziemy prawdopodobnie odwoływali się do organów nadrzędnych i uregulujemy tą sprawę. Następna rzecz, nagminne omijanie ostatniego przystanku na Judziance przez autobus, który planowo powinien być tam raz o 8:33 a drugi raz o 9:32. Skarżą się na to rodzice dzieci, które dojeżdżają do szkół. Jest to jak gdyby to taka codzienna praktyka, że do tego ostatniego przystanku autobus nie dojeżdża po dzieci. Dzisiaj tato jednego z uczniów dzwonił do mnie właśnie, bo dostał informację od syna, że syn czeka na przystanku i nie ma czym z tego przystanku wyjechać do szkoły. Natomiast mieszkańcy mówią, że z tymi autobusami o 9:32 i 8:33 bywa różnie. Czasami one się jakoś tam jednak zjawiają. Natomiast jeszcze nigdy nikt nie widział o 20:05 autobusu. W planie jest ujęty, także od 1 września powinny te kursy tak się odbywać. Panie Burmistrzu, wejście na działki od strony ulicy Elektrycznej. Obiecane w kampanii wyborczej. Pan Burmistrz solennie wtedy mówił, opowiadał nawet szczegółowo, jak on to zrobi. Do dzisiaj nie ma. Mija rok i nic tam się nie zmieniło. Mówiliśmy, proszę Państwa, też dzisiaj o Strefie Ekonomicznej. Państwo mogą sobie przypomnieć. Jakiś czas temu przynosiłem raport dotyczący Stref Ekonomicznych. Ta Suwalska Strefa no nie jest najprężniejszą strefą. Tak zdecydowaliśmy się na nią z różnych względów, pewnie bardzo ważnych, ale tam, że tak powiem, wyniki ekonomiczne nie są najlepsze. Oby oczywiście tą strefę udało się uruchomić w Hajnówce czy w ogóle na terenie powiatu, ale proszę Państwa, teraz przedsiębiorcy, którzy do tej pory funkcjonują na terenie miasta, płacą podatki, zatrudniają ludzi, już zatrudniają ludzi, już płacą podatki, pytają: A co teraz z nami? Przyjdą nowi – będą mieli ulgi – a my? Uczciwie płacimy. Są przedsiębiorcy, którzy tutaj działają 30 – 40 lat, tak? Mamy takie firmy. Rocznie odprowadzają podatków od nieruchomości 100 000. A nie mają drogi zrobionej dojazdowej do swojej firmy. Proponowałem kiedyś, dajmy im, dajmy im zrobić samym tą drogę dojazdową. Możemy darować im roczny podatek, oni sami to zrobią. Za 100 000 przedsiębiorca spokojnie zrobi sobie drogę dojazdową. To tylko w mieście te drogi bywają drogie, tak? Także tutaj też takie pytanie, które trzeba wziąć pod rozwagę chociażby i w związku z tym, że planujemy przy pomocy przedsiębiorców sprowadzenie do Hajnówki 50 000 000 złotych. Dostałem też, Panie Burmistrzu, list od mieszkańców a zarazem rodziców dzieci no uczęszczających do hajnowskich placówek. Na wrześniowym zebraniu szkolnym rodzice dzieci uczęszczających do jednej z hajnowskich placówek oświatowych zostali poinformowani o tym, iż w znacznym stopniu ograniczone zostały godziny zajęć pozalekcyjnych w tym roku szkolnym. Podobno brakuje na nie pieniędzy z miejskiej kasy. W tym miejscu chcielibyśmy zauważyć, iż podstawowym zadaniem szkoły wpisującym się w politykę jakości jest dbałość o dobro i wszechstronny rozwój każdego ucznia. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach nakłada obowiązki związane ze wsparciem uczniów o różnych potrzebach, w tym z niepowodzeniami edukacyjnymi i o szczególnych zainteresowaniach i zdolnościach. Wydaje się nam zatem, że dobrym sposobem realizacji zadań wpisanych w prawo oświatowe są zajęcia pozalekcyjne. Traktujemy je jako przedłużenie procesu dydaktycznego. Władze miasta jako organ prowadzący szkołę powinien pamiętać, iż zajęcia pozalekcyjne wspomagają rodziców w opiece nad dziećmi i tych, którzy mają wydłużony czas pracy, i tych, którzy mają kłopoty w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. W związku z powyższym my jako rodzice czujemy się wręcz zażenowani tym, iż władze naszego miasta chcą oszczędzać kosztem edukacji naszych dzieci. Wydaje się wręcz nieprawdopodobnym fakt łatania dziury miejskiej kosztem najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec zmniejszenia ilości godzin zajęć pozalekcyjnych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Hajnówka oraz liczymy na poprawę tej sytuacji, jednocześnie mając na uwadze fakt, iż w rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, sugerujemy, aby część godzin zajęć dodatkowych przeznaczyć właśnie na realizację tych założeń. Z poważaniem. I tam jest lista podpisów. Ja w tym momencie dziękuję bardzo i będę czekał na odpowiedzi.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Ale już obiecałem, że ostatni raz. No to ale to już formalnie.


Karol Nieciecki – Ja przepraszam jeszcze raz. W kwestii formalnej, Panie Przewodniczący, to głównie do Pana. Proszę o nieudostępnianie głosu osobom prowadzącym kampanię wyborczą podczas naszej sesji. Myślę, że do 25 października mogą te osoby jakoś wytrzymać. Nie róbmy tutaj areny, prawda, wyborczej.

 

Jakub Ostapczuk – To mogę obiecać, bo po 25 będzie sesja.

 

Karol Nieciecki – Następna. Jakby coś to, jakby była taka konieczność. Wie Pan co, często się zmienia, także. I też w kwestii formalnej to do Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, proszę o zmianę tych brudnych flag, przepraszam, że tak mówię, na Urzędzie Miasta. Ja już mówiłem pół roku temu, nikt nie zareagował. Są 2 brudne flagi. Nie można na to patrzeć, aż wstyd.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Teraz... Jeszcze? Jeszcze Pan radny Borkowski?

 

Maciej Borkowski – Takie pytanie mam, Panie Przewodniczący, czy my tu mamy jakieś limity czasowe?

 

Jakub Ostapczuk – Nie, to ja mówię, jak jedna osoba zabiera...

 

Maciej Borkowski – No bo tak Pan pogania, mówi że już, to troszkę tak...

 

Jakub Ostapczuk – Pan Karol już trzeci raz zabiera głos.

 

Maciej Borkowski – No może i piąty raz. Myślę, że jako radny ma może do powiedzenia, więc...

 

Jakub Ostapczuk – Organizacyjnie lepiej.

 

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, ja jeszcze tak króciutko ostatnie zdanie do Pana. Jeżeli Pan będzie odpowiadał na to, co mówiłem, na te moje zapytania, to niech Pan nie szuka tematów zastępczych, jak Pan to ma w zwyczaju, żebym nie musiał Panu wchodzić w słowo, tylko konkretnie, rzeczowo, dobrze?

 

Andrzej Skiepko – Dobrze.

 

Maciej Borkowski – I uważam jeszcze, że te 4 500 złotych, które zostało przyznane na nagrody dla Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należałoby oddać mieszkańcom Armii Krajowej 40 na środki, które musieli zużyć na odkażanie całego budynku. Dziękuję uprzejmie.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I teraz Pani prosi o głos. Proszę przedstawić się.

 

Anna Konarzewska – Jestem mieszkanką bloku nr 40. Nazywam się Anna Konarzewska. Z tym borykamy się od roku 2011. Ja dość głośno mówię, bo jestem głośna.


Jakub Ostapczuk – Ale to w telewizji nie będzie słychać.


Anna Konarzewska – W tym bloku mamy problem ten od 2011. W tamtym roku kobieta ta zakaraluszyła w taki sposób mieszkanie, że to jest tragiczne. Wyobraźcie sobie Państwo, to jest 10 centymetrów od sufitu a reszta śmieci. Ta kobieta ubierała się na klatce. Ja mieszkam na tym samym piętrze. To jest czwarte piętro. By zostało wywiezionych kilka kontenerów śmieci. Śmieci były wyrzucane przez rury. Od tej pory tą kobietą zajął się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przychodziły opiekunki, przynosiły obiady. Co one robiły przez 4 lata ja mam pytanie? Czy one nie widziały znowu teraz przez jak za 4 lata znowu narosły nie miliony, tylko wyobraźcie sobie Państwo, to są miliardy karaluchów. My się tego brzydzimy. Ja nie dam rady tam mieszkać. I lepiej, myślę, że byłoby mi mieszkać pod, nie wiem, pod namiotem w parku. Miałabym przynajmniej czysto. Nie miałabym tych karaluchów. Kto się zajmuje tą kobietą i kto za to odpowiada? Ja mam takie pytanie. Dlaczego my cierpimy za to? Dlaczego ja muszę wchodzić do domu, zalepiać drzwi a ta kobieta przebywa teraz prawdopodobnie w szpitalu. I ja pytając Pani, Pani Dyrektor w MOPS-ie, Pani Dyrektor mi odpowiedziała: A gdzie ma wrócić? To Pani Dyrektor MOPS-u nie wie, gdzie ta kobieta ma wrócić? Czy ona ma zrobić po raz 3 to samo? Czy ja mam za 4 lata przeżywać tą samą gehennę? Ja mam już naprawdę tego dosyć. Te 4 lata zabrały mi 10 lat życia. To się nadaje na skalę nie tylko tutaj, ale na skalę medialną w całej Polsce. Gdybyśmy to rozruszyli, naprawdę, ja uważam, ze to jest już, nie wiem. Ja jestem strzępkiem nerwów w każdym razie, powiem Państwu, bo mieszkam na tym samym piętrze. Przeżywamy gehennę. Mój syn wychodzi z domu, musimy zalepić drzwi, musimy odlepić drzwi. Czy tak chcielibyście Państwo mieszkać? Czy chcielibyście Państwo siedzieć tutaj a za drzwiami mieć miliardy karaluchów? Czy chcielibyście Państwo w nocy wchodzić po klatce, iść i patrzeć, co się dzieje? Czy spadnie mi na głowę, czy nie? Ta kobieta potrzebuje chyba pomocy, tak? Ja tej pomocy nie udzielę, bo ja nie zawiozę jej do domu pomocy społecznej i jej tam nie, jak to się mówi, nie zakwateruję, tak? Ktoś, kto odpowiada za nią, powinien tym się zająć, a kto? Od czego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce? Sama nazwa mówi, to jest chyba Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ja myślę, bo ja też, nie wiem, jaka ja będę na starość i nie chciałabym, żeby taki Ośrodek się zajmował mną. Naprawdę, jeżeli by tak się ze mną działo. Nie wiem, co mam dodać, tylko postawcie się Państwo w mojej sytuacji. Co mam robić? Nikt, nikt nie reaguje na to, że zgłaszamy ustnie, bo wszystko pisemnie, pisemnie. Przecież nie jesteśmy, nie jestem sekretarką tej Pani i nie jestem osobą upoważnioną do pisania pisma dla tej Pani, tak? Tą osoba zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Co dalej będzie z tym? Czy ta Pani wróci? Bo mi odpowiedziano, że wróci. I ja dalej mam przeżywać gehennę? Ta Pani jest osobą agresywną. Ona mówi, że mój mózg wyleci na ścianie. Dlaczego? Bo zaczepiłam raz, powiedziałam, żeby nie znosiła śmieci, drugi raz. Ona funkcjonuje w nocy, ona w nocy znosi śmieci. Bywało tak, że ona wychodzi na klatkę, ubiera się na klatce. Jest roznegliżowana. Dlaczego ja mam to oglądać? Dlaczego? Żyjemy w XXI wieku, tak? Nie wiem, czy coś mam jeszcze dodać, bo w tej chwili nie mogę wszystkiego zabrać myśli, ale po prostu postawcie się Państwo w naszej sytuacji. Moje dziecko, my też, boi się karaluchów, ma fobię. Ja muszę zejść na dół, sprowadzić, zaprowadzić na górę. To jest życie? Ja mówię, że lepiej byłoby mieszkać pod namiotem. Ale tej Pani ktoś musi pomóc, tak? Więc zadaję pytanie, kto? Naprawdę, to jest sytuacja tragiczna. Uwierzcie, że to jest sytuacja tragiczna. Ja jestem strzępkiem nerwów. Nie daję rady funkcjonować, nie daję rady chodzić do pracy. Co tam się dzieje? A tą osobą musi ktoś się zająć. Przez 4 lata jeżeli chodziły opiekunki z MOPS-u, dawały obiady, a chodziły, powiem Państwu, między 10 a 14 sierpnia mniej więcej była ostatnia wizyta opiekunki. Ostatnia między 10 a 14 sierpnia. W tym tygodniu była ostatnia wizyta opiekunki. Czy tam, czy tego nie było widać? Tych śmieci, co znowu ostatnio zostały wywalone? Tych karaluchów? To były ruszające się podłogi, ruszające się ściany. Właśnie, co po niektórych wtrzącha na to, jak się mówi. A my musieliśmy w tym żyć. Chować chleb do lodówki, żeby gdziekolwiek nie wlazł, zobaczyć, czy nie chodzi po mnie, jak śpię. Przy zapalonym świetle dziecko musiało spać. To jest życie? Dlaczego ja mam tak cierpieć przez zaniedbanie tej osoby? A kto zaniedbał? Nie wiem. Ja zadaję to pytanie i proszę o odpowiedź.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Myślę, że odpowie Pan Burmistrz. Jeszcze proszę Panią.

 

Mieszkanka miasta I – Ja jeszcze chciałam w imieniu sąsiadki. Mój syn, bo ja mieszkam na 3 Maja, mój syn mieszka tam na parterze, chory chłopak. Karaluchy we wtorek tydzień temu 8, jak oczyszczali te mieszkanie, z balkonu spuszczali worki z karaluchami, karaluchy po ścianie szli do mieszkań. Ja stałam. Jak zaszłam do syna, to stałam i tak nogą po ścianie dusiłam. Chłopak chory, karaluchy idą po mieszkaniu pieszo, tabunem. A jak weszłam tam do mieszkania, jak tam spryskiwali, to żeby Pan zobaczył, co tam się działo. Tam wiadro naraz to pełne byłoby tych karaluchów. To pierwsze. A po drugie jeszcze chciałam się odnieść do radnego Dyrektora MOPS-u Pana Tomaszuka.

 

Jakub Ostapczuk – Szpitala.

 

Mieszkanka miasta I – No to to nic, że temat zmienię.

 

Jakub Ostapczuk – Ale szpitala.

 

Mieszkanka miasta I – No szpitala. Szpitala. No bo tutaj karaluchy w głowie, tak, także tego. Czy Pan Dyrektor, bo ja byłam u Pana Dyrektora, pokazywałam badania do porównania Pana lekarzy. Połowa Pana lekarzy Pan powinien wystawić za płot tak jak Pani Dyrektor swoich pracowników MOPS-u. Bo jak nie umieją leczyć ludzi, to nie powinni podejmować się, ludzi wprowadzać w głębsze choroby. Bo mogę wymienić tych lekarzy na placach, które lekarze, tyle że siedzą. Za co Pan im płaci? Doktor B. jedna, doktór internista...

 

Bez nazwisk.

 

Jakub Ostapczuk – Nie można. Wie Pani...

 

Mieszkanka miasta I – No jak nie można?

 

Jakub Ostapczuk – ...używać nazwisk. Tutaj to jest...

 

Mieszkanka miasta I – A co Pan broni?

 

Jakub Ostapczuk – Ale nie, ja nie bronię, naprawdę, ja nawet nie znam tych ludzi.

 

Mieszkanka miasta I – No czemu Pan broni?

 

Jakub Ostapczuk – Nie, to Pani, Pani ryzykuje, bo to nie można publicznie tych nazwisk używać.

 

Mieszkanka miasta I – No, no Pan nie broni, no bo takie lekarze to nie powinni pracować, skoro nie umieją leczyć, nie umieją badań robić. I za co tak samo Dyrektor płaci im pobory, tak jak dyrektor MOPS-u dla swoich pracowników. Dwóch Dyrektorów. Za co płacą pobory? Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Dobrze, jeszcze proszę.


Anna Konarzewska – Chciałabym powiedzieć, bo ciągle jest mówione, że nie jest zgłaszane na piśmie, prawda? Ale mi się wydaje, że jeżeli jest raz, drugi raz ustne powiadomienie o tym, że jest zagrożenie, że tak się dzieje, to jest zagrożenie epidemiologiczne. Po prostu to jest tragedia, jak to się mówi, na skalę Hajnówki. Być może tego w Hajnówce nigdzie nie ma, tylko w tym bloku. Znaczy na pewno dzieje się tego, ale na taką skalę to ja nie wiem, czy w Hajnówce było to jeszcze, czy nie. Nie wiem, bo nie, nie wiedziałam.

 

Jakub Ostapczuk – Nie było. Nie było.

 

Anna Konarzewska – Więc mi się wydaje, że jeżeli zgłasza się ustnie raz, drugi raz, ktoś powinien to sprawdzić, prawda? Bo nie musimy koniecznie pisać. Bądźmy ludźmi. Bądźmy ludźmi po prostu i sprawdźmy to, co się mówi. Jeżeli ja zachodzę raz i drugi raz, i mówię, że taka sytuacja się dzieje, mi się wydaje, że powinno być sprawdzone. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuje. Czy są jeszcze pytania? Pan Jakub najpierw podniósł rękę.

 

Jakub Kośko – Dzień dobry. Przewodniczący Rady Osiedla Majdan-Czworaki Jakub Kośko. Ja chciałbym się odnieść tylko do 2 spraw. Dziękuję za ulicę Prostą, ale nie wiem, czy tak, czy odebrana ona została prawidłowo, bo jadąc samochodem, a tam często jeżdżę, po studzienkach, te no dźwięczą. Studzienki na ulicy...

 

Jakub Ostapczuk – Nierówno.

 

Jakub Ostapczuk – Nierówno, ale i nierówno ułożone czy coś takiego, że drgają i to mocny dźwięk wydają. Nie wiem, czy to, przyglądałem się już później na Batorego no i zauważyłem, że na Batorego też niektóre studzienki wydają odgłos. Czy to powinno tak być? Czy to jest w umowie tak zrobione? Czy to niechlujstwo, że tak powiem, wykonawców? I druga sprawa, chciałbym się odnieść do przedszkola na ulicy Warszawskiej tu zaraz za przejazdem. Mieszkańcy, no właściwie nie mieszkańcy, tylko ci, co prowadzają dzieci do tego przedszkola, te przedszkole ma ograniczenie wybiegu dzieci, ale jeszcze proszą, żeby łańcuchy, bo to blisko ulicy jest Warszawskiej, żeby postawić łańcuchy odgradzające, żeby dziecko jak wybiegnie, żeby nie wbiegło na jezdnię. Tylko tam niedużo. Tam 3-4 słupki i łańcuchy zainstalować i to byłoby wszystko. Dziękuję.

 

Jaku Ostapczuk – Dziękuję. Pan, proszę. No Pan mówi.

 

Pan Golnik – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Przewodniczący. Moje nazwisko Golnik. Mam takich parę spraw. Pierwsza sprawa dotycząca chodnika idąc od wiaduktu na Armii Krajowej, to idąc od wiaduktu, to ten odcinek chodnika po prawej stronie to tak praktycznie, praktycznie to wysokości Policji, może troszkę bliżej. Ten chodnik to jest taki, jak pole bitwy po bombardowaniu. I tak obiecują ten chodnik robić, obiecują. Ja dzisiaj szedłem od lekarza, mam kłopoty z chodzeniem, potknąłem się. No dobrze, że się skończyło na obiciu kolana, bo jakby było coś więcej, no to oczywiście byśmy się spotkali z Burmistrzem czy z radcą prawnym w sądzie, bo to jest ulica miejska. Drugi chodnik to jest taki kawałek chodnika prowadzący do, praktycznie do wejścia do MOPS-u. Naprzeciwko tego jest parking. Stoją samochody na chodniku, chociaż ten chodnik jest taki sam, jak na ulicy Armii Krajowej. Identyczny. Człowiek musi iść jezdnią i ogląda się, czy w zadek nie dostanie od kierowcy a parking pusty. Zero kontroli. Sprawa następna to już prośba do Pana Burmistrza. Czy mógłby, nie wiem, z jakimś pismem czy Pan Przewodniczący Rady wystąpić do naszej Policji hajnowskiej o zwiększenie kontroli prędkości na ulicy Piłsudskiego? Szczególnie najwięcej chodzi mi o ten odcinek od Reja do Armii Krajowej. Tam dzieci przez te przejścia przechodzą dzieci do 6 szkół. Tam jest 40 na godzinę. Bo takie jest ograniczenie. Zwalnia a ja akurat mieszkam, okna wychodzą na ulicę, a że mam kłopoty z chodzeniem, to sobie siedzę czytam książki, przy okazji widzę. Może ja wiem, 10 może samochodów, może 8. Nieraz tak bywa, że kierowca zatrzymuje się, przepuszcza dzieci a szczególnie te małe dzieci, które idą tam do Szkoły Podstawowej Nr 1, prawda, do Gimnazjum, a drugi go na przejściu mija. Policji, przecież to jest bliskość Policji, 50 metrów. Przez tyle lat, ile tam mieszkam, widziałem 2 kontrole przez 3 minuty, bo oni się tłumaczą, że nie mają gdzie stanąć. Nie mają gdzie stanąć. No i sprawa, sprawa ostatnia, która mnie tak, ja pierwszy raz jestem, ale oglądam sesje, staram się oglądać w telewizji, sprawa naszego kochanego parku. Szczególnie mnie bulwersuje ta sprawa zadaszenia amfiteatru. To zadaszenie to tak wygląda, jakby ktoś chciał, miał zamiar pokryć dom i zostawił połowę dachu. No tak wygląda. Ani to jest ładne, ani to jest funkcjonalne, ani to jest estetyczne. A te kawałki, które zostają niepokryte, obliczyć koszt materiału tego, to są bale, tak jak patrzyłem, chyba 150 na 100, ja się trochę na tym znam, i te podpórki no to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych wyrzu... Ale jest te główne odpory a to te małe. To jest kilkadziesiąt tysięcy złotych wyrzuconych tak w błoto. Może to pieniądze Unii tak trzeba było wydać, ale jeżeli to nasze pieniądze, to lepiej trzeba było dać zasilić tą naszą biedną Orkiestrę Dętą. To pożytek lepszy. I w zasadzie ostatnia sprawa. Chodzi o głównie o tą tojtojkę na placu zabaw naszym. Ja raz osobiście byłem u Pana Burmistrza, to w tym samym dniu sprzątnęli. Ale jeżeli Urząd Miasta płaci za dzierżawę tej tojtojki, no bo ktoś musi płacić, to niech zwraca uwagę, żeby tam ją wybierali ale to wybieranie to nie jest tylko wybranie, żeby tam to umyli, bo tam jest smród. Tam żadna, ja często chodziłem z wnuczką, żadna nie widziałem matka, żeby tam zaszła, bo tak jest smród, tam jest obrzydliwość wejść. To tam gdzieś w krzaczki to dziecko prowadzą, gdzieś tam jeszcze z boku, jakieś tego... Ale szczególnie jeśli chodzi o te chodniki, no to prosiłbym o jakąś konkretną odpowiedź, kiedy to będzie zrobione, bo tak konkretnie mniej więcej. No i ostatnie mam, ale to już taką gorącą prośbę nie tylko od siebie, ale od w ogóle od ludzi chorych w Hajnówce do Pana Dyrektora szpitalu, do Pana radnego. Czy mógłby Pan spowodować taką rzecz, żeby lekarze zatrudnieni w poradniach zaczęli przyjmować tych pacjentów punktualnie? Zgoda, jak przyjmuje po południu, przychodzi z oddziału, no to coś tam się może, ma coś tam się prawo stać, prawda? Ale jeżeli ma zacząć przyjmowanie o 8:00 rano, o 8:00 rano a przyjmuje, a przychodzi, no czyli rano, początek dnia pracy, a zaczyna przyjmować o godzinie 8:30, 8:45 No ja jestem ciekawy, który by dyrektor zakładu takiego pracownika trzymał, co by mu się spóźniał. A są, a nie będę nazwisk wymieniał. Są tacy w Hajnówce lekarze. Pan Dyrektor na pewno wie, o kogo mi chodzi. Ale nazwisk nie będę wymieniał, bo to nieładnie, tutaj nie można, że u tego lekarza spóźnienie godzina, 1,5 godziny to jest normalka, to się mówi, że punktualnie przyszedł. To wszystko. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? Jeśli nie... A, jeszcze Pani proszę.

 

Mieszkanka miasta II – Panie Burmistrzu, ja do Pana chciałam się odnieść w sprawie chodników tych na ulicy Dolnej. Przecież my przekazaliśmy taką wspólnotę pastwiskową 15 hektarów. Dlaczego Urząd Miasta u nas tam nie robi niestety? Wszędzie są niestety chodniczki, wszędzie się jeżdżę po mieście, bo pracuję w zakładzie stolarskim, wszędzie są, w takich zaułkach są chodniczki robione, że to nie powinno a tam u nas nie ma tego. Wszędzie jest robione a u nas nie ma. Dlaczego to tak jest? No? … Proszę?


Jakub Ostapczuk – Dobra...

 

Mieszkanka miasta II – Słucha Pan. Ale my oddaliśmy 15 hektarów wspólnoty...

 

Jakub Ostapczuk – Panie, Panie Stankowski, proszę nie przeszkadzać Pani.


Zdzisław Stankowski – Ale ja to powiem.

 

Jakub Ostapczuk – Nie, to już Pani powiedziała.


Mieszkanka miasta II – Oddaliśmy jako darowiznę dla Urzędu Miasta niestety. I była ustna deklaracja, że zrobią, będzie robione chodniczki. Jeszcze niestety za czasów Pana...

 

Jakub Ostapczuk – Ochryciuka.

 

Mieszkanka miasta II – Burmistrza Ochryciuka. No a teraz byłam u Pana Burmistrza Siraka i on mi powiedział niestety, że jemu nic nie wiadomo, że u nas coś takiego będzie. No niestety tak było. No, on nie wiem, mogę jakoś to inaczej jeszcze określić, ale wie Pani, jestem kulturalną osobą i nie mogę niestety jakoś to inaczej określić. Powiedział, że jemu nic nie wiadomo, on musi się popytać pracowników swoich... No właśnie i cicho jeszcze, jeszcze coś mam do dodania. I dlaczego nie jest zrobiony podjazd na tory między ulicą Dziewiatowskiego a ulicą Poddolną? Tam jest masakra niestety. Tam rowerem spuścić się nie można z tych torów niestety. Tam powinno coś być niestety no. No? Dlaczego wszędzie Pan, Urząd Miasta wszędzie wszystko jest robione a my po prostu, wie Pan, jak to określę, to jest wiocha. Tam, gdzie my mieszkamy. W takim razie my musimy chyba się przenieść do Urzędu Gminy, to będziemy coś mieć. Bo w Urzędach Gminy Pani Wójtowa porobiła wszędzie kluby są niestety na wioskach. I żeby też my żeby należelibyśmy do ... No są kluby niestety. Domy kultury raczej, domy takie no. A u nas niestety nic nie ma. No jak to tak? Powinien Pan Burmistrz coś w tej sprawie niestety zrobić. Dziękuję.


Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

 

Anna Konarzewska – Dziękuję. Ja tylko dodam...


Jakub Ostapczuk – Jeszcze Pani doda.

 

Anna Konarzewska – Tak po prostu intensywnie myśląc, nie można wszystkiego powiedzieć naraz. Ja już tylko króciutko, że można przyjść i zobaczyć, i zachłysnąć się jeszcze naprawdę tym zapachem, który wychodzi z tego mieszkania. Naprawdę, zapraszam. Warto podejść, warto zobaczyć, warto poczuć ten zapach na czwartym piętrze. To jest taki smród, że po prostu nie wiem, czy na Poryjewie tak śmierdzi. Naprawdę. Ja jeszcze tylko chciałam i my ciągle lejąc truciznę, też się w domu trujemy, więc myślę, że nie do dobrego to prowadzi. Także ja naprawdę chcę mieć odpowiedź dla mnie, kto powinien zająć się tą osobą i od czego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Dziękuję już po raz ostatni, naprawdę.

 

Zdzisław Stankowski – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, radni, to co kolega Mironczuk poruszył, to ja wtedy do niego zadzwoniłem, bo mój kolega już 10 lat nie ma go w Hajnówce. I przyjechał, i mówi: Zdzisiek, pójdziemy na Harcerską Górkę, na stadion leśny i zobaczymy miejsce straceń. I zachodzimy, i mówi: Dlaczego to tak wygląda? Bo my jako harcerze byliśmy z naszymi paniami chodziliśmy i sprzątaliśmy. To dlaczego tera tak w Hajnówce to traktują te miejsce straceń? A teraz następne, dlaczego dajecie mi kłamliwą odpowiedź, że lipa rosnąca na drodze Wierobieja została zlikwidowana do usunięcia z uwagi na ubytki kory, próchnicy kaminową pnia oraz zły stan zdrowotny i zagrożenie ruchu drogowego? Zagrożenie ruchu drogowego nie było, bo ta lipa rosła przy samym płocie ogrodzenia Zespołu Szkół Zawodowych. A to jeszcze zaniosę dla tych, co od 2012 roku z wami walczymy o te wycięcie drzew, to napisali, że drzewa są takie zdrowe. To dlaczego taką kłamliwą odpowiedź dostaję? I też Panie starsze i moi koledzy emeryci też powiedzieli: Dlaczego to Burmistrz nie dba o Skwerek imieniem Dymitra Wasilewskiego? Stoi tam pomnik, to dlaczego o tym pomniku nie dbają? Jest on tak zarośnięty. I nie składają ani wieńca, ani kwiatów, ani nie stawiają zniczy. A kolega jeszcze mówi: Ten doktór świętej pamięci mieszkał ze mną w bloku. To dlaczego oni tak nie dbają o to? A drugi kolega emeryt mówi, że to był bardzo dobry lekarz. To dlaczego składają tutaj i na cmentarzu Niemców? Dlaczego nie tak nie dbają o Dyrektora Wasilewskiego? To są tak mieszkańcy nasi zdenerwowani. Żeby tyle lat nie poprawić tutaj tego? I teraz też. Pytano mnie, czy Burmistrz dał Panu odpowiedź na remont chodnika przy rondzie świętej pamięci Arcybiskupa Mirona Chodakowskiego? Ja mówię; Nie dał mi żadnej odpowiedzi. To dlaczego on dla Pana nie daje? Bo my idziemy do świątyni modlić się, to żebyśmy padali tam? To dlaczego oni rok czasu tam nie poprawiają tego? I mówią: Poprawili chodnik jak już zrobili nową Prostą, to ten chodnik poprawiali przy karetce pogotowia. Teraz zrobili na nowo, rozebrali wszystko, to dlaczego tak miasto i powiat wyrzuca pieniądze? I teraz też są zaskoczeni. Zrobili chodnik przy ulicy i dlaczego nie ma zabezpieczenia dla dzieci idących? Bo dzieci do 7 lat chodzą z rodzicami, bo takie jest prawo. A już później 8 czy 9 i dalej chodzą sami. To dlaczego nie dbacie o to, żeby one tam bezpiecznie chodziły? I teraz też, dlaczego nie jest poprawiony chodnik od 2013 roku tutaj przy PKO i przy bloku 45? Od 6 miesięcy też nie dostaję odpowiedzi, bo tam Pani też szła i też upadła, to dobrze, że na ten murek nie upadła. A drugie dwie panie emerytki idą, moje znajome idą i mówią: Upadliśmy. I pokazały mi, jakie mają sine kolana. To mówią: Szczęście, że nie połamaliśmy. To dlaczego ta Hajnówka tak nie dba o centrum Hajnówki i o bezpieczeństwo naszych nas? Bo idziemy do sklepu czy jedziemy do Urzędu Miasta, czy do banku, czy nawet na ryneczek. Dlaczego tak to się dzieje? I teraz też, było takie duże zaskoczenie, bo żony siostra przyjechała i odprowadziłem ją na dworzec PKP. Idziemy, zachodzimy, to takie było zaskoczenie, że tam przyjeżdżali dzieci do babci, do dziadka z wnuczkami i odjeżdżali już do Siedlec, bo to było w dniu, nie w weekend i mówią: Dlaczego dzieci siedzą na chodniku? Dlaczego nie ma tam ławek? To dlaczego tak ten Urząd Miasta i te Starostwo nie dbają o to, żeby tutaj my częściej przyjeżdżali? Bo my pociągami przyjeżdżamy. O. I jeszcze też jest takie zaskoczenie dla moich mieszkańców Millenium. Już na ulicy Parkowej bez problemu założyli próg zwalniający przy wjeździe do tych bloków. To dlaczego przy Przedszkolu Nr 1 nie chcą założyć progów zwalniających? Bo tam tak szybko idą. I tam babcia prowadzi czy dziadek prowadzi wnuczkę do przedszkola. To czemu tak nie dbają o nas i o nasze dzieci? A jeszcze koledzy moi emeryci też powiedzieli: Też przywozimy dzieci czy to do jedynki, czy do dwójki i już poruszałeś na sesji. Dlaczego ci nie dali odpowiedzi, żeby zlikwidować te znaki po prawej stronie do parkowania? Żebyśmy mogli zaparkować i dzieci bezpiecznie wychodzą do szkoły. To dlaczego tak jest to zrobione? Tyle czasu nie dbają o to. I ja wtedy też miałem szczęście. Jechałem pomalutku i szczęście, że jeszcze mnie samochód z tyłu nie stuknął, bo jechał szybko. I dziewczynka z drugą dziewczynką przebiegali do samochodu na drugą ulicę. To dlaczego wy tego nie robicie? A jeszcze też, spytali tu już radny wojewódzki mówił, że będzie zrobione niby, nie, że dlaczego nie ma ułożonego chodnika czy idziemy na cmentarz prawosławny, czy baptystów, to musimy przechodzić na drogę na lewą stronę. Przecież to można było zrobić do Reja od razu, żeby nam było bezpieczniej iść. O. I jeszcze też jest takie ten, bo z kolegą szłem na przedłużenie leków i podchodzimy i mówią: Dlaczego nie jest ogrodzony plac zabaw? Wtedy zebraliśmy 600 podpisów i dlaczego nie jest zagrodzony? Bo tam idziemy, o mówi: Patrz, babcia wnuczkę pilnuje. To szczęście, bo to było po 9:00 rano. To mówi: Szczęście, że tam jeszcze psy nie pobiegli, bo babcia by nie dobiegła do wnuczki. Dlaczego tak nie ogradzacie tego? A jeszcze dlaczego nie poprawiacie tej takiej ścieżki, bo my jako młodzi byliśmy wtedy, to tam jeszcze w milicji obywatelskiej zdawaliśmy karty rowerowe. I mówią: Zobacz, czemu tam takie, tak tam wygląda teraz? Teraz nasi dzieci mogliby przyjeżdżać i też sobie tutaj jeździć. Dobra, dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę, jeszcze Pan.


Janusz Antipow – Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, akurat jest ta druga edycja no nie funduszu obywatelskiego, tylko, dobrze, fundusz obywatelski. Akurat tak są takie sprawy, że wracają jak bumerang a odniosę się właśnie do naszej orkiestry. Otóż była taka możliwość, że orkiestra skorzystała z tego funduszu. Zbieraliśmy oczywiście te głosy. Związane to było właśnie z organizacją parady. Tak się złożyło, że zanim ten fundusz powstał, zanim myśmy się dowiedzieli, po powrocie z Niemiec zorganizowaliśmy się jako te osoby, które wspierają orkiestrę, żeby na 5-lecie dyrygentury nowego Dyrygenta, żeby zrobić właśnie paradę orkiestr. Załatwiliśmy, rozmawialiśmy ze wszystkimi orkiestrami które były, z orkiestrami z Czech, miały być mażoretki wicemistrzynie Europy. No i tak się złożyło szczęśliwie, że kilkanaście osób, które się tam no wkręciły w ten nasz komitet, chodziliśmy po sponsorach, no ale jak się nadarzyła okazja skorzystania z tego funduszu obywatelskiego, więc oczywiście skorzystaliśmy. Tak się złożyło, że ten nasz projekt został zaakceptowany. No wszystko ładnie było. Byłoby pięknie. Przy okazji został zrobiony przegląd orkiestr przy OSP. Praktycznie były 2 imprezy, gdzie na jedną nie mieliśmy wpływu, bo niestety, ale mundurówka ma swoje prawa i tym się rządzi, także to była oddzielna impreza. To się była finansowana oddzielnie. A chodzi mi tylko o tą paradę orkiestr. No i tak się złożyło, że no pierwsze kroki Pana Burmistrza Skiepki, akurat był na naszym spotkaniu, no i ku zdziwieniu wszystkim no zapadła taka decyzja, nie wiem, czy to jednostronna, czy jak, że odbieramy wam organizację czy tam współorganizację tej imprezy, organizatorem jest Burmistrz no i Hajnowski Dom Kultury. No w sumie ucieszyliśmy się, no bo masę pracy z nas zeszło, no ale czekaliśmy oczywiście na ten dzień, kiedy to będzie. No i sobota, niedziela, Hajnówka miała być taka bardzo, bardzo, bardzo wesoła jeśli chodzi o te orkiestry dęte. No ale okazało się, że ten przemarsz, ta parada, gdzie praktycznie powinno być zadowolenie dla mieszkańców, praktycznie takie pokazanie się od strony takiej bardzo, bardzo i fachowej, i ładnej i dla oka, i dla ucha, okazało się, że ta parada to jest tylko spod Urzędu Miasta poprzez tam opłotki do amfiteatru miejskiego. No wydawałoby się, że nom no niby, niby fajnie. Zamysł był taki, że mijała po prostu ta parada przejść kilkoma ulicami i tak gwiaździście schodzić właśnie do amfiteatru. W sumie okazało się, że prawdopodobnie zabrakło osoby, która by zgłosiła to na Policję, żeby przyblokować kilka tam dróg dosłownie na te pół godzinki. No finał był taki, że praktycznie orkiestry zagrały sobie, bo niewielu tam mieszkańców było na tej paradzie. I też takie odnosi się takie wrażenie. Na przykład organizowane były imprezy przez kościoły, tam jakieś spotkania zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. No w sumie takie same imprezy, podobne, w tym samym mieście, gdzie tu był rozmach ładny piękny. Nie wiem, czy to zabrakło chęci, czy to zabrakło odwagi, ale są osoby, które potrafią coś zrobić. No ostatni ten festyn zdrowotny masę ludzi, masę imprez, wszystko zrobione, jak to się mówi, zapięte na ostatni guzik. No Parada Orkiestr Dętych w Hajnówce to była pod takim no, nie wiem, można tak powiedzieć, pod zdechłym Azorkiem, która tylko sobie tak cichaczem przeszło, gdzie będąc w innych miastach, w Grajewie tiry, które przejeżdżały głównymi drogami, gdzie myśmy tam przechodzimy z orkiestrą i zatrzymywały się, słuchały, oglądały. No ale nie wiem no, może to mnie jakoś tak skusiło, żeby o tym powiedzieć, bo jest ta właśnie nowa edycja tego funduszu obywatelskiego. Ale w sumie pieniądze były, wszystko było, podane było na tacy wszystko, załatwione. Kwestia tylko dogrania kilku szczegółów. No i niestety, pieniądze nasze obywatelskie przeszły tak, no nie wiem, no nie powiem, że koło nosa, bo impreza się odbyła na zasadzie takiej chyba tylko odfajkowania. Ale to miała być impreza, która miała po prostu pokazać miastu, że impreza, że przepraszam, że orkiestra gra nie tylko na jakichś takich imprezach tych państwowych, ewentualnie na jakichś tam wyjazdach, ale chciała zorganizować ładną, piękną imprezę, ładną niedzielę właśnie mieszkańcom miasta. No niestety, nie udało się. Druga sprawa jeszcze do Pana Burmistrza. Chyba trzy Rady wcześniej Pan zadeklarował, że da nam na piśmie odpowiedź odnośnie tych pieniążków, które były przekazane, to 48 000, jaka suma tam idzie na orkiestrę, jaka nie. Po dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi i nie wiemy czy te pieniądze zostały wysłane, czy ktoś po drodze nam je tam zwinął, bo w sumie orkiestra naprawdę bardzo, bardzo, bardzo maleńko otrzymała tych środków. To byłoby tyle. Dziękuję bardzo.

 

Jaku Ostapczuk – Dziękuję. I teraz... Pani radna jeszcze? Ale ty miałaś po odpowiedziach. No to proszę, no jeszcze, no proszę.

 

Helena Kuklik – Skoro Pan tu wspomniał o budżecie obywatelskim, to uważam, że korzystając z obecności mediów, chciałam poinformować, że trwa głosowanie nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Głosowanie trwa do 26 września. Również w obie soboty najbliższe będziemy mogli głosować. Jest zgłoszonych 11 projektów do budżetu obywatelskiego. Można głosować na 4 projekty, czyli 4 projekty mają szanse przejść do w następnym roku do realizacji i finansowania przez Urząd Miasta. Odniosę się jeszcze do Pani z Dolnej, która jest jakby niezadowolona z funkcjonowania tamtego terenu. Ale poinformuję, że jest również inwestycja planowana na przy ulicy Dolnej i jeżeli mieszkańcy będą chcieli, żeby powstał może nie tyle klub, co estrada dla funkcjonowania zabaw, imprez czy pikników, mogą pójść i zagłosować. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

 

Do punktu 13 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – I przechodzimy do punktu 13 pechowego odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania. Proszę Burmistrzu, co się da – tak, a jak nie, to resztę na piśmie.

 

Andrzej Skiepko – Muszę powiedzieć, że dużo tego jest.

 

Taka praca.

 

Jakub Ostapczuk – Taka praca.

 

Andrzej Skiepko – Pan Przewodniczący Giermanowicz w zasadzie tylko złożył wnioski, nie było zapytania. Pan radny Nieciecki Karol. Zacznę od flag, tak nie po kolei, jak Pan mówił, ale oczywiście, jeżeli są stare, wymienimy na nowe. Ustawienie znaku do 30 km/h obok miasta, również rozważymy to wspólnie z Policją. Ulica Lipowa, wykoszenie wzdłuż rzeki ponownie. Oczywiście, że tak. To lato było bardzo gorące, pewnie ta trawa szybciej urosła im pewnie byłaby wcześniej koszona, także będzie obkaszana. Chodnik przed Biedronką, tak, jak Panu obiecywałem, z tym, że chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest nasz teren. To nie jest teren miasta Hajnówka, natomiast mieszkańcy z Hajnówki, dlatego to zrobimy na pewno, tylko tak jak niektóre prace, ja odniosę się też do wniosku Pana radnego Mironczuka, zrobimy po wykonaniu wszystkich prac, które są terminowe ze względu na projekty, które realizujemy. Oczywiście przy tym chodniku musimy ten teren kawałek odwodnić, postawić studzienkę. Niestety, gdy podwyższymy, będzie zalewał cały chodnik i wtedy zimą oczywiście okaże się, że miasto zrobiło tak, że woda spływa na chodnik i ktoś się faktycznie może uszkodzić.

 

Karol Nieciecki – Pan o tym terenie przy Biedronce?

 

Andrzej Skiepko – Tak, przy Biedronce. Ale musimy postawić nową. Pomniki przyrody. Rozumiem, że Pan przekaże Pani Wójt podziękowania czy to ja mam zrobić?

 

Piotr Mironczuk – Ja już osobiście złożyłem.

 

Andrzej Skiepko – Dobrze. Dobrze. Termin wykonania dojazdu od ulicy Grabowej w kierunku Lipowej. Tak jak jeszcze raz powtórzę, te prace, które są terminowe i musimy wykonać ze względu i na schetynówkę, która w tej chwili trwa i na inne ulice, gdzie kończymy podjazdy, również do tematu wrócimy. A to nie to, że Panie szanowny radny, że rozpoczęliśmy prace przed sesją. Po prostu mieliśmy sprzęt, który wykorzystaliśmy na te prace takie ziemne, aby te wszystkie, nazwijmy, mury wywieźć z tego terenu.

 

Piotr Mironczuk – Tak konkretnie, Panie Burmistrzu. Konkretnie, tak jak Maciek prosił. No konkrety, bo...

 

Andrzej Skiepko – Już nie powiem konkretnie, bo dla Pana mówiłem 2 razy konkretnie, myślałem, że to szybciej zrobimy. Musze powiedzieć szczerze.

 

Jakub Ostapczuk – Proszę nie dyskutować, odpowiadać tylko.

 

Andrzej Skiepko – Te prace, te budowy były planowane jeszcze w tamtym roku i to z tego musimy się wywiązać. Natomiast ta inwestycja, może mała inwestycja tam na terenie akurat działalności Pana zostanie wykonana na pewno w tym roku, tylko nie chcę powiedzieć, że to za tydzień, czy to za 2, bo w tym momencie, bym był nieadekwatny. Ale wykonamy.

 

Piotr Mironczuk – No mam nadzieję, że w tej kadencji na pewno.

 

Andrzej Skiepko – Pan radny Sławek Golonko, drogi dojazdowe, podjazdy. Szanowni Państwo, nie wiem, jak było kilka lat temu, natomiast w tym roku ze względu, że mamy 9 osób, które dobrze układają i chodniki, i krawężniki, uznaliśmy, że z powierzonych materiałów, a więc przez zakup, przez daną osobę posesji zakupuje materiał, układamy na tych nowo robionych.

 

Jakub Ostapczuk – Gratis.

 

Andrzej Skiepko – Ale oczywiście z powierzonych przez mieszkańców. Ulica Miłkowskiego. Oczywiście, mój referat o tym wie i też, tylko po tych wszystkich pilnych pracach musimy te studzienki poprawić, bo faktycznie tam jest nie za dobrze. Wszystkie posesje, które są Urzędu Miasta, sprawdzę to jeszcze raz dokładnie, bo być może nie wszyscy też dokładnie wiedza, gdzie one się znajdują, też będą koszone. Natomiast chcę powiedzieć, że sporo jest też posesji prywatnych, gdzie nie ma praktycznie akurat zamieszkania, bo są poza terenem Hajnówki i tu jest największy problem. A wejście na teren prywatny, wiadomo, jakie może mieć konsekwencje. Pani Barbara Laszkiewicz odnośnie wypożyczalni rowerów. Chcę powiedzieć, że w ramach Euroregionu Puszcza Białowieska jest pomysł, aby wszystkie samorządy, które będą miały chęć utworzenia takiej wypożyczalni na wzór Białegostoku, zgłoszą się do nas w ramach projektu z Unii Europejskiej Polska – Białoruś – Ukraina, gdy tylko będą ogłoszone. Chcemy wspólnie z partnerami po stronie białoruskiej taki projekt zrealizować.

 

Barbara Laszkiewicz – Tam jeszcze ścieżki rowerowe.

 

Andrzej Skiepko – Odnowić szlaki rowerowe, które informują, że to są ścieżki rowerowe. To Pani Marta zapisze. Natomiast chcę powiedzieć również, że przy tym projekcie przebudowy dróg wojewódzkich na terenie miasta Hajnówka również ścieżki rowerowe na wszystkich drogach wojewódzkich mają być robione, ewentualnie modernizowane. Oczywiście w tym zakresie, gdzie to jest możliwe, bo nie zawsze ta odległość pasa drogowego do posesji jest możliwa do wykonania. Oczywiście też jestem za tym, aby taka informacja właśnie przy wyjeździe z Hajnówki o miejscach kultu czy też bardzo ważnych miejscach gdzieś po drodze w kierunku Siemiatycz, Bielska czy też Narewki powinna być taka informacja i też zwrócimy się z wnioskiem do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pani radna Chaniło – uregulowanie przejścia dla pieszych przy Urzędzie Miasta tutaj na tym. Również to zapisujemy. I przejrzeć wszystkie studzienki kanalizacyjne. Chcę Pani tylko powiedzieć, że nie tylko na koniec sezonu tego już opadowego liści to się robi, ale też w trakcie całego lata, gdyż wiadomo, zaśmiecenie najczęściej przy ulewach w szczególności trafia do tych studzienek. Pani radna Kuklik – ustawienie znaków...

 

Kierunek na Białowieżę. Rondo. Kośko.

 

Andrzej Skiepko – Proszę?

 

Na Warszawskiej przy rondzie kierunek na Białowieżę. Jest na Białystok, a nie ma na Białowieżę. Trzeba oznakować.

 

Andrzej Skiepko – Dobrze, również zwrócimy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pani radna Kuklik – ustawienie znaków na rondzie...

 

Helena Kuklik – To nie moje.

 

To Pani Kośko.

 

Andrzej Skiepko – Tak?

 

Jakub Ostapczuk – Kośko.

 

Andrzej Skiepko – O, przepraszam.

 

Jakub Ostapczuk – To samo. Kuklik, Kośko.

 

Andrzej Skiepko – Dobrze.

 

Jakub Ostapczuk – Platforma.

 

Andrzej Skiepko – A, tak. Zwolnienie przedsiębiorców z podatków, ale w drugim brak oświetlenia na ulicy Miedzianej. Szanowni Państwo, jeżeli zwolnimy przedsiębiorców całkowicie z podatków, to wiadomo, że nie wykonamy pewnych inwestycji na terenie miasta Hajnówka. Czyli wiadomo, dzięki przedsiębiorcom, dzięki ich podatkom możemy coś też w Hajnówce zrobić. Na pewno trzeba może wypośrodkować. Pan Borkowski Maciej, Pan radny Borkowski Maciej, modernizacja placu przy Zespole Szkół Nr 1. Oczywiście jest racja, również widzę taką potrzebę. Nie wiem, czy uda się to zrobić w jednym roku czy rozłożymy to na dwa lata, bo chcę powiedzieć, że w tym roku również zmodernizowano czy też place przed przedszkolem, czy jakieś remonty w samej szkole, czy przedszkolu były wykonywane na sumę około gdzieś tam 200 000. Natomiast na pewno te inwestycje, bo to mała inwestycja w sumie przyjrzymy się i pewnie podzielimy na 2 etapy, bo potrzeba taka jest, tym bardziej, że fajny Orlik a to dojście faktycznie jest takie, a nie inne. Utworzenie komisji, która by sprawdzała stan naszych budynków przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zapisujemy ten punkcik. To, co Pan Maciej również powiedział. Niestety, być może Pronar się otworzy, być może inni przedsiębiorcy też tutaj miejsca pracy utworzą, natomiast może być problem z brakiem pracowników. To dotyczy nie tylko naszego miasta, ale też wielu innych podobnych, jak my. Na pewno to się wiąże z tym, że pomimo, że teraz praca już jest, ale ludzie wyjeżdżają za tym, młodzi ludzie po prostu więcej płacą. Nie mówię może tutaj o Pronarze akurat, ale inni przedsiębiorcy niestety za dużo nie płacą. Przechodzimy do nagród. Odnośnie mojej nagrody Pan Burmistrz uznał i przyznał mi nagrodę. Chcę tylko powiedzieć, bo pewnie nie wszyscy wiedzą. W tamtym roku przekazałem prawie 10 000 złotych na organizacje pozarządowe, sportowe, stypendium imieniem profesor Simony Kossak. Tą nagrodę również przekazałem dla uczestników imprez sportowych. Jeżeli chodzi o...

 

Maciej Borkowski – Z własnych funduszy?

 

Andrzej Skiepko – Proszę?

 

Maciej Borkowski – Z własnych? Nagrodę?

 

Andrzej Skiepko – Tak. Z własnych, z własnych funduszy. Z własnych, osobistych funduszy. Jeżeli chodzi o nagrodę Pani Dyrektor MOPS-u, nie wiem i nie chcę zabierać głosu, czy była i w jakiej wielkości.

 

Maciej Borkowski – A kto zabierze głos?

 

Andrzej Skiepko – Być może ktoś, kto zna odpowiedź.

 

Maciej Borkowski – Ktoś zna na sali?

 

Andrzej Skiepko – No ja na przykład akurat nie znam, Panie Macieju. Panie Macieju, czy mogę przejść do pytań innych radnych i do tematu...

 

Maciej Borkowski – Jeszcze prosziłbym o odpowiedź w sprawie...

 

Andrzej Skiepko – Teraz, tak?

 

Maciej Borkowski – Tak.

 

Andrzej Skiepko – Dobrze.


Jerzy Charytoniuk – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni radni, Panie Macieju, dobrze, że Pan wywołał ten temat, bo temat dość wrażliwy poruszany już przez Pana kolejny raz. Rozumiem, że jest to promocja mojej szkoły, bo Pan jest też absolwentem tej szkoły i bardzo Panu dziękuję. Przypomnę wszystkim, Zespół Szkół Zawodowych organem prowadzącym jest Zarząd Powiatu Hajnowskiego. Bardzo będę wdzięczny dla Rady Miasta, jeżeli jakiekolwiek pieniążki, przy pomocy Pana Macieja, dla szkoły przekażecie, ale na te pieniądze nie liczę. Chciałbym jedną rzecz podkreślić. Nieprawdą jest, że Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce jest niedoposażony. We wszystkich kierunkach, w których kształcimy, zdawalność na poziomie ślusarza i technika mechanika na etapie praktycznym wynosi dokładnie, Panie Macieju, 100 %. i każdy nasz absolwent jest przygotowany do pracy w Pronarze, w Hamechu, w każdym mechanicznym Zakładzie. I mogę tym tu własną osobą gwarantować. Tylko niech oni zechcą pójść do pracy. To jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o projekty unijne, od 2004 roku pozyskujemy w każdym roku fundusze na dokształcanie i doposażenie pracowni. Mamy nowoczesną pracownię ekonomiczną, 3 informatyczne z tych funduszy. Pozyskujemy 0,4 rezerwy budżetowej funduszu na wyposażenie pracowni gastronomicznej, budowlanej, logistycznej, również mechanicznej. Jest jeden mankament i pewnie Panu o to chodzi. Nie mamy operatora obrabiarek skrawających. I tu się zgadzam. I tu rzeczywiście można coś w tym kierunku zrobić, ale tylko w tym jednym kierunku. Obecnie złożyłem projekt do Programu Rozwoju Puszczy Białowieskiej w ramach OZE na doposażenie właśnie w tym kierunku. Mam nadzieję właśnie, że w perspektywie 2016-20 uda się uzyskać fundusze na ten cel. Przypomnę, nieprawdą jest, że szkoła jest źle wyposażona. To jest nieprawda.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za odpowiedź. Proszę dalej, Panie Burmistrzu.

 

Maciej Borkowski – Te warsztaty to jest muzeum i dobrze Pan o tym wie.

 

Jakub Ostapczuk – Dobrze, dziękuję. Proszę, Panie Burmistrzu.

 

Andrzej Skiepko – Pan radny Bogdan Łabędzki zadał tu parę pytań. Jeżeli chodzi o podwyżkę za ciepło z PEC-u, poproszę o wyjaśnienia na piśmie Pana Prezesa. Na Judziance nie zatrzymuje się autobus. Również poproszę o wyjaśnienia, bo to sytuacja no taka patowa. Od ulicy Elektrycznej wejście na ogródki działkowe. To nie jest ulica, tylko przejście samo?

 

Jakub Ostapczuk – Tak.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale to jest jedna z obietnic...

 

Andrzej Skiepko – Tylko nie wiem, czy jest wykonany przez osobę prywatną płot. Miał być wykonany i od tego płotu miało być zrobione przejście.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Takiego uzależnienia nie było.

 

Andrzej Skiepko – No to ja mówię, że, że jest.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dobrze.

 

Andrzej Skiepko – Za mało godzin ponadwymiarowych. Szanowni Państwo, to jest nieprawda. Tygodniowo w naszych szkołach tygodniowo godzin ponadwymiarowych jest około 350. Poprosiliśmy również dyrektorów, czy jest potrzeba w jakimś zakresie o dodatkowe jeszcze godziny na te zajęcia ponadwymiarowe. Z czego to wynika, szanowni Państwo? Może pojedyncze osoby by chciały, natomiast zebrać grupę nie jest tak prosto, gdyż tych zajęć jest tak dużo i w szkołach, również w Domu Kultury, w jednostkach, które prowadzą różne zajęcia sportowe i te dzieci się po prostu też nie rozerwą, dlatego z pełną odpowiedzialnością powtarzam to jeszcze: Jest to wielkość na, wielkość na wysokości ubiegłego roku, to jest około 350, a może 354 nawet godziny miesięcznie.


Bogusław Szczepan łabędzki – Czyli twierdzi Pan, że rodzice zostali wprowadzeni w błąd taką informacją?

 

Andrzej Skiepko – Nie wiem, nie wiem, Panie Bogdanie, nie chcę teraz polemizować. Natomiast ja przekazuję faktyczne i ta ilość godzin w poszczególnych szkołach jeżeli chodzi o Zespół Szkół Nr 1, 2 i 3 jest podobna, natomiast wiadomo, w Szkole Podstawowej Nr 3 jest mniejsza. Jest również moja propozycja, którą przekazałem dyrektorom na spotkaniu roboczym przed rozpoczęciem roku szkolnego, aby w miesiącach zimowych czy późnojesiennych i początek wiosny hale sportowe dla dzieci i młodzieży były otwarte we wszystkich szkołach w soboty. I to byłoby od godziny 11:00 do 16:00. W tej chwili po prostu myślę, jak to technicznie wszystko rozwiązać. Pani Konarzewska od sprawy karaluchów. Ja zostawię ten temat może na koniec, dobrze? Czy teraz?

 

Jakub Ostapczuk – Teraz najlepiej.

 

Andrzej Skiepko – Teraz, tak? Dobrze. Teraz. Pani stwierdziła, że ta sprawa toczy się już kilka lat. Natomiast, szanowni Państwo, ja informacje otrzymałem 2 tygodnie temu w czwartek. Bardzo szybko, bardzo szybko zareagowałem. Zebrałem te osoby, które będą decydować o opróżnieniu mieszkania, bezpiecznym przede wszystkim opróżnieniu, o zadbaniu, aby Pani się znalazła również w szpitalu i muszę powiedzieć, że od czwartku do wtorku to było kilka dni, gdzie we wtorek była ta, w cudzysłowie oczywiście, eksmisja.

 

Anna Konarzewska – Tak, a sprawa była w 2011 pierwszy raz było to mieszkanie czyszczone i ta Pani wróciła. Wróciła do tego mieszkania...

 

Andrzej Skiepko – Ja, ja tylko odpowiadam to, co ja zastałem i co w tym momencie zrobiłem. Natomiast wracając, wracając do tej Pani, oczywiście nazwiska nie będę wymieniał, jest zgłoszenie przez MOPS do sądu o leczenie tej Pani. Żadnego zawiadomienia z sądu nie odebrała, dlatego też sąd zaocznie wydał decyzję, pewnie nie wiadomo jeszcze, jaką. Natomiast musimy czekać, to są już sprawy takie typowo prawne, pewnie kilka tygodni, na odpowiedź sądu. Mam nadzieję, że ta odpowiedz będzie taka nakazująca leczenie tej Pani. Do końca września ta Pani będzie w szpitalu. Zastanawiamy się w tej chwili...

 

Anna Konarzewska – Na początku października mam się zgłosić...

 

Andrzej Skiepko – Nie, nie, Pani posłucha jeszcze. Zastanawiamy się. Na pewno nie wróci do tego miejsca. To Pani obiecuję dzisiaj. Natomiast, natomiast, proszę Panią, zrobiłem rozeznanie, gdzie ta Pani mogłaby trafić, jeżeli będzie nakaz sądowy. W najbliższych Garbarach termin oczekiwania jest 18 miesięcy. Ale to nie Pani sprawa, tylko nasza, żeby ten ośrodek znaleźć i tą Panią umieścić. Wszystko zrobimy a już obiecuję Pani, że ta Pani tam po prostu nie wróci.

 

Anna Konarzewska – Mam nadzieję.

 

Andrzej Skiepko – Natomiast szanowni Państwo, też zwracam się z apelem takim. Jeżeli są takie sytuacje, że faktycznie ktoś znosi śmiecie, informujcie szybciej. Natomiast jeszcze od strony prawnej, szanowni Państwo, takie sprawy toczą się w Polsce. Wiecie ile trwają? Od tego momentu jak na przykład co ja otrzymałem we czwartek? Kilka miesięcy. Niestety, takie prawo. Nie mamy możliwości wejścia. Natomiast...

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ta sprawa trwała 4 lata, Panie Burmistrzu...

 

Andrzej Skiepko – Natomiast wracając...

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Opiekunki, które tam przychodziły, po prostu nie spełniły swojego zadania.

 

Andrzej Skiepko – Natomiast wracając jeszcze do... Moi kochani, wracając jeszcze do pracowników MOPS-u. Przy ostatniej wizycie Pani z MOPS-u została pobita. Taką informację dla mnie przekazano. Zresztą tak jak Pani mówiła, też pomimo, że Pani w starszym wieku, ale agresywna.

 

Maciej Borkowski – Trzeba było od razu interweniować. Ta Pani tam mieszkała, zagrażając innym.

 

Andrzej Skiepko – Czy na dzień dzisiejszy te wyjaśnienia wystarczające są?

 

Anna Konarzewska – Ja też nieraz zgłaszałam na komisariacie, że...

 

Andrzej Skiepko – Natomiast jeszcze, Panie Macieju, wracając do Pani Wasiluk, Pani Dyrektor MOPS-u, dzisiaj jest na Forum Pomocy Społecznej i nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu. A, oświetlenie ulicy Miedzianej? Jak znajdziemy pieniążki, oczywiście, to oświetlimy ulicę Miedzianą. Ale... No tak, będziemy na etapie robienia budżetu na przyszły rok, wszystkie wnioski przyjmiemy a wiadomo, że Rada Miasta uchwali budżet.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, nie dyskutujcie. Proszę dalsze odpowiedź.

 

Andrzej Skiepko – Pan Jakub Kośko, ulica Prosta. Tak się stało, że byłem przy odbiorze też tej ulicy i faktycznie, zakwestionowaliśmy te brzęczące studzienki. Okazało się, że w niektórych już nie było uszczelek. Czy ich nie było w ogóle, czy już nie było? Dlatego wykonawca ma uzupełnić. Przedszkole na ulicy Warszawskiej. Zamontujemy dodatkowy łańcuch, porozumiemy się w tym temacie z Panią Dyrektor. Pan Golnik, tak?

 

Pan Golnik – Tak.

 

Andrzej Skiepko – Pan mówił, że ostatni raz, ja tak zapisywałem i chyba tak od początku będę mówić, co Pan prosił. Park, zadaszenia amfiteatru brzydkie. Szanowni Państwo, mamy najpiękniejszy amfiteatr nie tylko w województwie podlaskim, ale również można się poszczycić w Polsce.

 

Pan Golnik – Na pewno nie w Polsce.

 

Andrzej Skiepko – Ten rok pokazał, chociaż nie było za dużo deszczu, ale było zacienienie. Przy opadach również nic się nie działo. Mamy naprawdę fantastyczny obiekt i ja bym nie narzekał. Większa czystość w tojtojkach. Pani Marto, proszę zapisać ten temat i zwrócić uwagę dla dzierżawcy. Od wiaduktu do Armii Krajowej poprawa, modernizacja chodników. Chcę Panu powiedzieć... Ale chcę Panu powiedzieć, że w tym roku kanalizacja deszczowa została zrobiona na tej ulicy. Planujemy złożyć wniosek do schetynówki na modernizację tej drogi, a więc również wejdą tam chodniki zmodernizowane, także jeżeli wniosek przejdzie, to w przyszłym roku zrobimy. Jeżeli oczywiście złożymy i przejdzie.

 

Pan Golnik – A do MOPS-u ten chodnik?

 

Andrzej Skiepko – Wejście do MOPS-u, zły chodnik wiemy o tym. Tam musi być przebudowa jakby większa, bo i rosnące drzewa, których korzenie po prostu uwypuklają ten stary chodnik. No ale wiadomo, na wszystko od razu pieniążków nie ma, ależ też ten temat jest znany. Ulica Reja do...

 

Pan Golnik – Piłsudskiego.

 

Andrzej Skiepko – Do Piłsudskiego. Oczywiście, wystosujemy pismo do Policji, aby tam również kontrole przeprowadzali. Ulica Dolna, brak modernizacji tych chodników za oddanie terenów pod zalew. Również będziemy na etapie robienia budżetu, także ten wniosek zapisujemy w tej chwili, a jak wyjdzie, zobaczymy. Brak podjazdu na torach. Muszę powiedzieć Państwu, że tą sprawą się zajmowałem jeszcze jako Wicestarosta i dość daleko było to zaawansowane. Nie wiem w tej chwili, bo dokumentacja już na tamten moment była zrobiona właśnie podjazdu do torowiska od ulicy Dolnej i ulicy Dziewiatowskiego. A tam właśnie najbardziej potrzeba jest przejścia bezpiecznego dla pieszych. Pan Zdzisław Stankowski. Miejsca pamięci, o którym Pan mówił, ale to było tylko stwierdzenie. Panie Zdzisławie, z którym tyle lat w piłkę grałem na różnych boiskach, chcę tak odpowiedzieć: Drzewo, które zostało usunięte, musiało być usunięte, bo niestety zagrażało bezpieczeństwu. Muszę powiedzieć...


Zdzisław Stankowski – Nie.

 

Andrzej Skiepko – ...że dzisiaj na Wierobieja byłem, Panie Zdzisiu, naprawdę, byłem dzisiaj na ulicy Wierobieja i to drzewo, które było uderzone przez piorun, ono jest w dobrym stanie. Jest obcięte, jest fajnie... Służby, które to o tym decydowały, przyznaję im rację, bo też byłem w tym miejscu. Dlaczego się nie dba o pomnik Dymitra Wasilewskiego? Przyjmujemy to, zobaczymy. Przy rondzie generała Mirona. Panie Zdzisławie, ja naprawdę nie wiem, który to jest chodnik. Bo jak Pan powiedział o tym chodniku w maju, pod koniec maja, on był do 8 maja już zrobiony na długości około 100 m tam, gdzie jest ten mostek, na przejście skrót do Soboru.

 

Zdzisław Stankowski – On jest na rondzie, a nie...

 

Andrzej Skiepko – Natomiast chcę powiedzieć o tych drogach, a więc 3 Maja czy też akurat tam na rondzie, to są, szanowni Państwo, drogi wojewódzkie. My piszemy bardzo często o naprawę, o modernizację. Nie zawsze z takim efektem, jaki chcemy. Natomiast muszę powiedzieć, ze współpraca jest dobra i staramy się też pomagać im a oni nam. Tak jak mówiłem, chodnik na 3 Maja mam nadzieję właśnie, że przy przebudowie ścieżek rowerowych na wszystkich ulicach wojewódzkich w mieście Hajnówka również będzie naprawione. Przy dworcu brak ławek dla podróżnych, ale chcę powiedzieć, że dworzec jest otwarty i w środku są ławki.

 

Zdzisław Stankowski – Nie zawsze jest otwarty.


Helena Kuklik – W godzinach kursowania pociągów są.

 

Andrzej Skiepko – No szanowni Państwo...

 

Jakub Ostapczuk – Dobrze, dobrze, dalej. Tutaj Pani zapisała.


Andrzej Skiepko – Przy Przedszkolu Nr 1 brak zwalniacza. Też temat wraca jak bumerang. Z Policją, z osobami, które odpowiadają za bezpieczeństwo, zdecydowanie uznały, że nie ma możliwości ustawienia zwalniacza ze względów bezpieczeństwa. Za dużo różnych krzóżówek wjazdowo-wyjazdowych z osiedla. Panie Zdzisławie, ja z chęcią postawię, to tylko to będzie niezgodne z prawem. I dopiero będzie bieda komuś innemu. Chodnik koło cmentarza prawosławnego. Zwróciliśmy się już do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby faktycznie tam króciutki odcinek, żeby to uzupełnić, bo to też tak wygląda nie do końca, jak by było zrobione. Szanowni Państwo, fundusz obywatelski...

 

Maria Szlifarska – Przepraszam, a nasze zapytania?

 

Jakub Ostapczuk – To ważne, że złożone a później odpowiedź.

Andrzej Skiepko – W którym miejscu? O, jest, jest. Chcę powiedzieć Pani radnej, że stojak został zamówiony, być może zamontowany. Nie wiem, Pani Marto? W każdym razie jest zamontowany taki, jak jest przy Urzędzie. Jest zamówiony. Jest zamówiony, tak. Oczywiście, wszystkie wnioski Pana radnego Pucha przeanalizujemy tutaj w naszym referacie. I Pani Rygorowicz – wizyta Pani Premier. Nie było w ogóle mowy o uchodźcach na spotkaniu z Panią Premier.

 

Jakub Ostapczuk – Ale dziękuję, dziękuję. Uchodźców kto do Hajnówki przyjedzie tam?

 

Andrzej Skiepko – I fundusz obywatelski, o którym tutaj Pan Janusz mówił. Szanowni Państwo, ja poproszę Pana Jarka Grygoruka, jednego z inicjatorów tego funduszu, o takie treściwe wyjaśnienie tej całej sprawy.

 

Jakub Ostapczuk – Proszę Sekretarza odpowiedź.

 

Jarosław Grygoruk – Znaczy ja w sprawie realizacji tego zadania, czyli Parady Orkiestr, to się nie będę wypowiadał. Tutaj HDK było jakby tym głównym organizatorem i to tutaj proszę jeżeli są, znaczy jeżeli są jakieś uwagi, to oczywiście przyjmujemy je i nie po to tylko, żeby je wysłuchać, ale w przyszłości wdrożyć, czyli te wszystkie uwagi. Natomiast co do przyszłorocznego, tegorocznego, przepraszam, tegorocznego funduszu obywatelskiego, również zachęcam do takiego głosowania. Już tutaj ta zachęta padała. Tylko jeden projekt akurat w dziedzinie tych projektów tak zwanych miękkich, czyli nieinwestycyjnych, się pojawił, więc tutaj jakby konkurencji nie ma. Żartowano, że jeden głos wystarczy i ten projekt jakby przejdzie do realizacji. Natomiast tych inwestycyjnych projektów jest trochę więcej i tutaj konkurencja myślę, że będzie większa. Do przez te 2 dni głosowania, bo też sami nie wiedzieliśmy, jak to będzie przebiegało, zagłosowało łącznie, dzisiaj do końca nie wiem, bo już się zaczęła sesja, ale około 250 osób. Czyli jeżeli by była frekwencja tak dalej, to myślę, że to jest jakoś miarodajne te głosowanie. Sporo osób weźmie w nim udział, taką mam nadzieję, do końca tych konsultacji i wtedy zobaczymy, jakie będą wyniki. Ja natomiast chciałbym jeszcze zabrać głos, dlatego prosiłem Pana Przewodniczącego o głos. Dzisiaj Prezes Lokalnej Grupy Działania Puszcza Białowieska poprosił mnie o przekazanie takiej informacji, że w związku z opracowywaniem strategii Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20, będą u nas w mieście, tak jak w pozostałych też gminach Lokalnej Grupy Działania, samorządach trwały konsultacje. U nas w mieście odbędzie się takie 3 spotkania na początek. Później będą kolejne spotkania i będą one służyły wypracowaniu tej strategii, czyli zapisów, jakie się tam pojawią i zachęcamy tutaj mieszkańców. Ja też się przyłączam do apelu Prezesa i będzie to 21, 22, 23 września. 21...

 

Października.

 

Jarosław Grygoruk – Nie, września. Tak krótki termin, tak podano. O 12:00 21 września o godzinie 12:00 w sali Urzędu tutaj Urzędu Miasta. 22 września o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Hajnowskiego Domu Kultury. I 23 września o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zachęcam do udziału i Państwa radnych, i wszystkich mieszkańców miasta Hajnówki do aktywnego udziału w tych spotkaniach. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – No to jeszcze jedno zdanie.

 

Ewa Rygorowicz – Ja przepraszam... Ja przepraszam, Panie Burmistrzu, w naszym Polskim Radiu były podane, że głównym celem wizyty Pani Premier w naszym, na Podlasiu jest temat uchodźców.

 

Andrzej Skiepko – Na Podlasiu.

 

Ewa Rygorowicz – Więc jeszcze raz zadaję pytanie. Może być odpowiedź na przyszłej sesji Rady Miasta. Czy problem uchodźców też dotyka nasze miasto?

 

Jakub Ostapczuk – Ale Burmistrz nie jest w rządzie. On nie jest w rządzie. On jest Burmistrzem tylko. Proszę...

 

Andrzej Skiepko – Szanowni Państwo, było posiedzenie rządu wczoraj. Być może to coś zapadło. Pani mówi: Na Podlasiu. Natomiast w Hajnówce nie było ani słowa o uchodźcach.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – A kto zapłacił za wynajęcie sali, Panie Burmistrzu?

 

Andrzej Skiepko – Szanowny Panie radny Bogdanie, bez względu na opcję od lewej do prawej, jeżeli przyjeżdża Głowa Państwa, Rząd...

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Jaka Głowa Państwa?

 

Andrzej Skiepko – Głowa Państwa. Prezydent, Premier. Jesteśmy zobligowani do pomocy organizacyjnej. Mówię, bez względu na opcję, która rządzi. Tak zawsze było i tak na pewno będzie.

 

Pan Golnik – Panie Przewodniczący, przepraszam bardzo...


Jakub Ostapczuk – Ale tu już Pan 3, 4 razy.


Pan Golnik – Chodzi mi, chodzi mi o estetykę Urzędu Miasta...

 

Jakub Ostapczuk – Pan nie mówi, bo to będzie znowu budżet potrzebny na to.

 

Pan Golnik – Nie, nie...

 

Jakub Ostapczuk – To jedno zdanie.

 

Pan Golnik – Chodzi mi o tutaj, o wejście głównymi schodami do Urzędu Miasta. Z prawej strony taka ta tablica wisi. Tam jakieś tam plamy były, tam kiedyś jeszcze … stała, to wiadomo, że to nie będzie nic zrealizowane. Ona już wypłowiała, jest podrapana. I na nią do tego sobie jakieś tam paczki ostatnio widziałem na tym pakunki poopierali. To już najwyższy czas to zdjąć to, bo to naprawdę podle wygląda i bardzo to jest nieestetyczne.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, Burmistrz... Jeszcze jedno słowo Pan Burmistrz.

 

Andrzej Skiepko – Chcę Państwu też powiedzieć, że Urząd Miasta Hajnówka jest najoszczędniejszym urzędem w Polsce jeżeli chodzi o takie miasta takiej wielkości. Najoszczędniejsze miasto w Polsce.

 

A kryteria? Czego dotyczą?

 

Andrzej Skiepko – No prowadzenia Urzędu, a więc i wynagrodzenia, i nagrody, i ilość pracowników. To wszystko na to się składa.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra... Jeszcze jedno zdanie Pan, jeszcze radny Tomaszuk jedno zdanie odnośnie zapytania.


Grzegorz Tomaszuk – Tak, tak, jak Pan Przewodniczący powiedział, jedno zdanie dosłownie. Tutaj był zgłoszony problem funkcjonowania poradni myślę, że specjalistycznych. No myślę, w większości te poradnie funkcjonują, prawda, terminowo a jest około 30. Te problemy mogą się zdarzyć w poradniach o profilu zabiegowym, no bo lekarze w tym czasie mogą świadczyć usługi, pomagać ludziom na przykład na bloku operacyjnym. Czy też ewentualnie podanie, gdzie lekarze dojeżdżają z Białegostoku. Czasami są no z różnych przyczyn opóźnienia. Niemniej przyjmuję do wiadomości i jeszcze raz obiecuję, zajmie się tym problemem, bo ten problem nie jest zgłaszany tylko przez Pana, ale również no przychodzą do mnie pacjenci. Natomiast no szpital jest no jakby troszkę innym zakładem pracy i tutaj są jakby no różne przyczyny. Jeżeli występuje nieprawidłowości, no to na pewno jakieś są uzasadnione. Ale jeszcze raz się tym problemem zajmę.

 

Pan Golnik – Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

 

Do punktu 14 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Chciałem też poinformować, że planuję na sesję następną, na 28 października, to już po wyborach, nie będzie tutaj kampanii wyborczej. I w związku z tym przechodzimy do punktu 14. Zamykam obrady VIII sesji Rady Miasta. Dziękuję serdecznie za przybycie.

prot. Starszy Specjalista        Przewodniczący Rady

Halina Stepaniuk                    Jakub Ostapczuk

 


Data wytworzenia: 2015-11-02 12:02 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-11-02 12:02 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska