BIP UM Hajnówka

Protokół Nr VII/15 z obrad VII sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 24 czerwca 2015r.

Protokół Nr VII/15 z obrad VII sesji Rady Miasta Hajnówka która odbyła się 24 czerwca 2015r.

Protokół Nr VII/15

z obrad VII sesji Rady Miasta Hajnówka

która odbyła się 24 czerwca 2015 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka

w godz. 15:00 – 18:15

 

Stan Rady Miasta – 21

Obecnych na sesji – 21

Nieobecnych usprawiedliwionych – 0

Nieobecnych nieusprawiedliwionych – 0

 

 

Radni obecni na posiedzeniu:

 1. Androsiuk Tomasz

 2. Borkowski Maciej

 3. Chaniło Alicja

 4. Charytoniuk Jerzy

 5. Czurak Adam

 6. Giermanowicz Jan

 7. Golonko Sławomir

 8. Kiendyś Ireneusz Roman

 9. Kośko Krystyna

 10. Kuklik Helena

 11. Kulik Sławomir

 12. Laszkiewicz Barbara

 13. Łabędzki Bogusław Szczepan

 14. Markiewicz Piotr

 15. Mironczuk Piotr

 16. Nieciecki Karol Marek

 17. Ostapczuk Jakub

 18. Puch Janusz

 19. Rygorowicz Ewa

 20. Szlifarska Maria

 21. Tomaszuk Grzegorz

 

Do punktu 1, 2 prządku obrad

Jakub Ostapczuk – Otwieram obrady VII sesji Rady Miasta w Hajnówce. Na wstępie witam serdecznie wszystkich tu obecnych i widzów przed telewizorami. Zanim przedstawię porządek obrad, mam takie dwie sprawy. W związku, pierwsza taka bardzo ważna, z taką sytuacją nadzwyczajną, był pożar u naszego znajomego byłego dyrektora, kolegi naszego B. mieszkańca Hajnówki znanego, znanego artysty, który bardzo dużo poświęca się i społecznie w mieście, dużo pracuje z młodzieżą, chodzi o Pana B. I tutaj jest lista. Kto będzie mógł, o wsparcie puścimy listę, wsparcie, jak to się zawsze robi, parę złotych na pomoc dla Pana B. To jest jeden temat. Drugi temat to jest, zanim przedstawię porządek obrad, Burmistrz wnosi o zmianę porządku obrad i dodanie w związku z planowanym referendum na 6 września i żeby dodać dwa punkty w porządku obrad, to będą w punkcie 12 podpunkt o) utworzenie odrębnych obwodów głosowania, wróć, zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Hajnówce. I drugi podpunkt – utworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015. Czy są pytania do tych podpunktów? Czy nie? Jeśli nie ma, to przegłosujemy. Kto jest za wprowadzeniem podpunktu o) zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Hajnówce? Kto jest za tym? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. I podpunkt p) utworzenie odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015. Kto jest za przyjęciem tego punktu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. I teraz przechodzimy do porządku obrad.

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 11.04. do 06.06.2015 r.

 6. Działalność szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka (baza, kadry, nakłady na oświatę w latach 2010-2014 oraz przyszłe potrzeby).

 7. Informacja o realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka” pn. „SOWA".

 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r.

 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.

 10. Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozkładaniach na raty wierzytelności miasta i jednostek organizacyjnych w 2014 roku.

 11. Sprawozdania roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2014.

 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,

  b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,

  c) zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2024,

  d) udzielenie pomocy pomocy finansowej Starostwu Powiatu Hajnowskiego,

  e) zmiana w budżecie miasta na 2015 rok,

  f) przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówki konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na rok 2016,

  g) zmiana nazw ulic,

  h) określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów,

  i) powołania zespołu do spraw wyboru ławników,

  j) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Hajnówki na potrzeby funkcjonowania Systemu Informacji Lokalnej - sil24.pl przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu,

  k) określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania,

  l) określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedla,

  m) uchwalenia Statutów Osiedli,

  n) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego budowy drogi krajowej S19 – Kuźnica – Białystok – Rzeszów oraz drogi krajowej 66 – Zambrów – Połowce,

  o) zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Hajnówce,

  p) utworzenie odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na 6 września 2015 r.

 13. Wolne wnioski, zapytania.

 14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 15. Zamkniecie obrad.

 

Jakub Ostapczuk – Kto jest za przyjęciem powyższego porządku obrad?

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja jeszcze.

 

Jakub Ostapczuk – Proszę, Panie radny.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Mam wniosek do zmiany porządku obrad, Panie Przewodniczący.


Jakub Ostapczuk – Aha, przepraszam.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Wnoszę o zdjęcie z porządku obrad punktu g), czyli zmiany nazwy ulicy. Ten projekt uchwały spotkał się z negatywną opinią Komisji Spraw Społecznych. Komisja Spraw Społecznych negatywnie zaopiniowała ten projekt. Powiedzmy sobie szczerze, że duża część mieszkańców Hajnówki jest zaskoczona taką propozycją, ponieważ proponowana zmiana nazwy ulicy Żabia Górka łamie przynajmniej 3 takie punkty wśród zasad, które obowiązują przy nadawaniu i zmianie zmian, zmian i przy zmianach nazw obiektów miejskich. Łamie na przykład zasadę zachowania zgodności z tradycją i dziejami miasta. Łamie zasadę utrzymywania nazw utrwalonych w tradycji miasta. Żabia Górka na trwale wpisana jest w krajobraz miejski. Trudne jest sobie wyobrazić, że miasto bez tej nazwy nie będzie funkcjonowało. Ja rozumiem, że ta nazwa od samego początku dotyczyła dzielnicy, kiedy jeszcze nie wyodrębniano z niej ulic. Natomiast dzisiaj ta ulica, znaczy od dzisiaj, od 2007 roku ta ulica przejęła rolę właśnie tego elementu, który podtrzyma tę tradycyjną nazwę i tutaj myślę, że nie powinniśmy tego zmieniać. Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych, wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. No to nie jest żaden wyjątkowy przypadek. Ja, proszę Państwa, z całym szacunkiem do Pana Józefa Jacuńskiego, uważam że nie powinien on zastąpić tamtej nazwy ulicy. Przychylam się do głosu mieszkańców Hajnówki, którzy przez ostatnie tygodnie piszą do mnie, spotykają się ze mną, mówią mi o tym i proponują jednak zmianę ulicy Bocznej, czyli tej ulicy, która jest stosunkowo nową ulicą, sąsiaduje z Zespołem Szkół Zawodowych, czyli stanowiłaby takie naprawdę naturalne środowisko upamiętnienia tej wspaniałej dla miasta postaci, jaką był Dyrektor Jacuński. Bardzo proszę radnych o to, żeby przychylili się do tego mojego wniosku a zarazem proszę wnioskodawcę, projektodawcę o to, żeby na następną sesję przygotował nam propozycję utrwalenia w naszym krajobrazie Pana Dyrektora Jacuńskiego, ale z wykorzystaniem, z wykorzystaniem innego miejsca. Jak mówię, ja przychylam się do zdania mieszkańców, że powinna być to ulica Boczna sąsiadująca ze szkołą zawodową. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są głosy przeciwne? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Jest wniosek formalny o... A, Burmistrz, no proszę.

 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja przypomnę tylko. W uzasadnieniu, w materiałach, które Wysoka Rada otrzymała, ja wyjaśniam, że ta inicjatywa dotycząca uhonorowania pamięci świętej pamięci Józefa Jacuńskiego jest na wniosek mieszkańców Hajnówki, wniosek poparty przez Związek Sybiraków. Dlaczego akurat jest ta lokalizacja i ta propozycja? Zmiana ulicy Bocznej wymaga bardzo dużo też zmian, jeżeli chodzi o mieszkańców zamieszkałych przy ulicy Bocznej. Wszyscy wiemy, że te koszty związane ze zmianą dokumentów osobistych obciążają budżet miasta. Zmiana ulicy, którą proponuję Wysokiej Radzie, Żabia Górka, tak naprawdę nie generuje istotnych kosztów ze strony budżetu miasta. Ja się zgodzę z tym, że Żabia Górka jest historycznie nazwą, do której się tej mieszkańcy przyzwyczaili, ale też wszyscy wiemy, że Żabia Górka to jest nazwa symboliczna tej dzielnicy. To tylko w ostatnim okresie ulica ta została nazwana ulicą Żabią Górką, ale wszyscy wiemy, szczególnie starsi mieszkańcy, że ulica Żabia Górka dotyczy przede wszystkim nazwy tej części miasta, a nie tej konkretnej ulicy. Dlatego też proponuję, żeby pozostawić ten projekt i dokonać zmiany na nazwę imienia Józefa Jacuńskiego z tego właśnie względu. Dlatego też proszę Wysoką Radę o pozostawienie w porządku tego zaproponowanego projektu i przyjęcie proponowanej uchwały. Wydaje mi się, że jest to właściwy i należyty, godny sposób uhonorowania pamięci tego wielkiego mieszkańca Hajnówki, wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół, Państwowej Szkoły Przemysłu Drzewnego w Hajnówce, bo tak wówczas ta szkoła się nazywała. Był to okres, w którym szkoła produkowała nowe, ciekawe meble, meble, które bardzo często stały w gabinetach ministrów Rzeczypospolitej, meble, które na targach w Mediolanie w 30. latach zdobywały bardzo wysokie, medalowe miejsca. Jak dobrze pamiętam, to 3. Dlatego też bardzo proszę o odrzucenie wniosku radnego Łabędzkiego i pozostawienie tego projektu w porządku obrad, i przyjęcie tej uchwały.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pani radna. Proszę mikrofon. Jest tutaj. Do tego punktu?

 

Alicja Chaniło – Tak, do tego punktu. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, czy nie możemy o miesiąc przesunąć tego punktu zgodnie z tym, co powiedział Pan Łabędzki? Ja uważam, że jeżeli o miesiąc przesuniemy zmiany nazwy tej ulicy, to chyba nic nie zaburzy tutaj nazwy tej ulicy, która w tej chwili jest. Bo ja uważam, że można przesunąć o miesiąc. Nie o więcej. Żeby po prostu bardziej przybliżyć nam postać świętej pamięci doktora i żebyśmy trochę więcej wiedzieli, bo co innego jak była nazwana ulica Doktora Dowgirda, więc wiedzieliśmy bardzo dużo. Pani Gryc przygotowała materiały bardzo piękne. No i ja uważam, że można byłoby, no nie wiem, czy akurat wszyscy radni się z tym zgodzą, ale ja uważam, że można byłoby o miesiąc przesunąć. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę, Bogdan, radny, przepraszam, radny Łabędzki.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ja jeszcze odniosę się do tego, co przed chwileczką powiedział Pan Burmistrz. Otóż szanowni Państwo, po pierwsze, jeżeli chodzi o koszta związane ze zmianą nazwy ulicy, to my jesteśmy w tej chwili w takim okresie, kiedy i tak mieszkańcy w krótkiej perspektywie będą musieli na przykład wymienić swoje dowody osobiste. W tym przypadku, kiedy byłaby ta konieczność podyktowana zmianą administracyjną, można tę wymianę dokumentu zrealizować bezpłatnie. Jeżeli chodzi o kolejne dokumenty, które są w gestii Starostwa Powiatowego, myślę że też jako Rada Miasta moglibyśmy się zwrócić do naszych kolegów z Rady Powiatu o to, żeby uchwalili możliwość wymiany dokumentów takich jak prawo jazdy również bezpłatnie. Jeżeli chodziłoby też o inne koszty, możemy przecież tę część mieszkańców ulicy Bocznej zwolnić czy z całego roku z opłaty podatku od nieruchomości, czy też z jakiegoś krótszego okresu. Proszę Państwa, czy tak, czy inaczej, proszę pamiętać o tym, że mamy jeszcze 9 ulic, które kwalifikują się również do zmiany nazwy. Ja powiem Państwu szczerze, że na początku myślałem o tym, żeby do wniosku zaproponować którąś z nazw w tym czerwonym trójkącie na osiedlu Chemiczna, ale tutaj, jak mówię, tutaj jak gdyby od tego tematu odchodzę na rzecz tego, co proponują mieszkańcy. Natomiast faktycznie środowisko Sybiraków zgłaszało taki postulat upamiętnienia Doktora Jacuńskiego, ale kiedy dowiedzieli się, że miałoby to się odbyć kosztem ulicy Żabiej Górki, Żabia Górka, byli bardzo mocno zdziwieni. Jednym z ważnych elementów dla ulicy Żabia Górka jest także to, proszę Państwa, jest to, że jest to ciekawa ze względów turystycznych też nazwa. Bardzo wielu przyjezdnych z ciekawością, tak, dopytuje się, skąd taka nazwa, dlaczego. Proszę Państwo, mamy tam przestrzeń parkanu ogradzającego ogródki działkowe. Dlaczego na przykład nie wykorzystać tego do takiej stałej ekspozycji prezentującej gady i płazy Puszczy Białowieskiej? W porządnych prezentacjach zdjęć, z porządnym opisem zrobić z tego taką dodatkową atrakcję turystyczną, która zatrzymałaby ludzi w Hajnówce, którzy tylko przez Hajnówkę jak przez korytarz przejeżdżają. Byłby to taki element tej naszej właśnie Bramy, Bramy do Puszczy. Dlatego też bardzo proszę, odłóżmy na razie upamiętnienie Doktora Jacuńskiego i znajdźmy inną lokalizację dla jego ulicy. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan radny Nieciecki.

 

Karol Marek Nieciecki – Szanowny Panie Przewodniczący, szanowny Panie Burmistrzu, szanowni Państwo, ja też zrobiłem rozeznanie na temat właśnie tej ulicy i zmiany. I Panie Burmistrzu, to co powiem, na pewno to, co powiem, na pewno się Panu nie spodoba, ale przytoczę może głos ludzi: Czy nasz Burmistrz nie ma już gdzie pieniędzy wydawać i na co? Czy nie można w inny sposób upamiętnić zasług tego człowieka? Proszę Państwa, przecież to są koszta. Czy nasze miasto jest na tyle bogate, że może brnąć w jeszcze jakieś tam koszta, w jeszcze jakieś tam koszta? Komu ta ulica przeszkadza? Komu ta nazwa przeszkadza? Proszę Państwa, pomyślmy trochę. My jesteśmy bardzo biednym i zadłużonym miastem. I to jest głos ludzi. Mówi: Co wy wyrabiacie? Jeżeli wy na to przystaniecie – mówi – to – mówi – taka Rada – mówi – to jest, po prostu wydajecie pieniądze na lewo i na prawo, bo raptem się komuś zamaniło zmienić ulicę, która jest tradycją tego miasta, która jest historią tego miasta, prawda, która się kojarzy ludziom, którzy się wychowali obok tej ulicy, prawda, Żabią Górką, ona zawsze zostanie Żabią Górką. Ja nie jestem stąd, proszę Państwa. Mieszkam tu 13 lat, dlatego musiałem podjąć, że tak powiem, małe takie śledztwo w tym kierunku i mówię to, co mówią ludzie. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Radny Markiewicz jeszcze w tej sprawie.

 

Piotr Markiewicz – Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, ja rozumiem pewne emocje związane z tą nazwą, z nazwą Żabia Górka. Oczywiście ona w, nazwijmy to, Hajnówkę ona się w jakiś sposób utożsamiła się z Hajnówką. Niemniej, powiedzmy, to jest ulica. To nie jest tak naprawdę teren. Żabia Górka, tak jak tutaj Pan Burmistrz w zasadzie wspomniał, ona się kojarzy tak naprawdę z terenem. Ja uważam, że rzeczywiście to nazewnictwo nie powinno z Hajnówki zniknąć, ale to nie znaczy, że to nazewnictwo powinno być z nazwą ulicy kojarzone. Uważam, że ta nazwa powinna zafunkcjonować w Hajnówce, ale zafunkcjonować w Hajnówce być może w przyszłości jakimś placem w tych okolicach, być może skwerem, być może jeszcze jakaś tam organizacją przestrzeni na tym terenie, natomiast nie z ulicą. Dlaczego o tym mówię? Głównie dlatego, że ulica w zasadzie to są pewne dane adresowe. To są pewne dane adresowe dla firm, dla mieszkańców i być może taka nazwa adresowa w adresach firm i poważnych firm, które na tych terenach, się znajdują, być może ona tworzy pewien, pewien taki dyskomfort, powiedzmy, dla funkcjonowania gospodarczego firm. I dlatego uważam, że należałoby jednak tą nazwę, nazwę po prostu zmienić tej ulicy. Czy to będzie Doktora Józefa Jacuńskiego, czy kogoś innego, owszem. Natomiast, natomiast samą, samą nazwę oczywiście nie wyrugować z Hajnówki. Ją zostawić dla innych, nazwijmy to, organizacji przestrzennych. W związku z tym uważam, że jednak powinniśmy, powinniśmy ten temat jednak na tej sesji przeanalizować, jeszcze przedyskutować i nie powinniśmy zdejmować tego punktu z porządku obrad. Dziękuję.

 

Karol Marek Nieciecki – Ad vocem do Pana radnego. Można? Tylko jedno zdanie.

 

Jakub Ostapczuk – Jedno zdanie.

 

Karol Marek Nieciecki – Jedno zdanie. Panie radny, to gdzie Pan był w 2007 roku? Był Pan radnym wtedy zdaje się, jak nadawano tej ulicy nazwę? Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Ale już starczy. Dziękuję. Jest wniosek radnego Łabędzkiego o wykreślenie z porządku obrad podpunktu g) zmiany nazwy ulicy. Kto jest za tym wnioskiem? Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 3 radnych się wstrzymało. Wniosek radnego Łabędzkiego został przyjęty. I jednocześnie upada wniosek Pani Chaniło, który jest, tamten dalej idący jest. I proszę Państwa, w tym porządku obrad będzie wykreślony podpunkt g) zmiany ulicy, nazwy ulicy. Następne punkty przejdą o jedną literkę do góry. Czy są uwagi jeszcze do porządku obrad? Jeśli nie ma, przystąpimy do przegłosowania całego porządku obrad właśnie z tymi zmianami. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Do punktu 3 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta Hajnówka. Protokół był wyłożony w Biurze Rady. Można było przeczytać. Czy są uwagi do tego protokołu VI? Jeśli nie ma, przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Miasta Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Protokół z VI sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie.

 

Do punktu 4 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Punkt 4. Interpelacje. Proszę radnych o składanie interpelacji. Pierwszym radnym był Przewodniczący Giermanowicz.

 

Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowna Rado, moje wystąpienie w miesiącu kwietniu było jakby prologiem, wstępem do szerokiej, myślę, dyskusji na temat działalności gospodarczej gminy. W związku z tym po konsultacjach z osobami zainteresowanymi, między innymi po spotkaniu, które zorganizował Pan Burmistrz 7 maja w czwartek z przedsiębiorcami w luźnych rozmowach, jak również po wymianie informacji drogą e-mail, postanowiłem złożyć interpelację na ręce Pana Burmistrza o następującej treści. Mając na względzie między innymi przepis art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przepis art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz zapytania lokalnych przedsiębiorców, zgodnie z § 34 Regulaminu Rady Miasta Hajnówka proszę o udzielenie informacji jako odpowiedzi na następujące pytania: 1. Czy w naszej gminie został opracowany i wdrożony do realizacji system nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, w tym trzema spółkami, których właścicielem jest gmina miejska? 2. Czy funkcjonowanie spółek prowadzących działalność gospodarczą (wykraczającą poza zakres działalności komunalnej) była i jest uzgadniana z Burmistrzem Miasta Hajnówka? 3. Jak często Burmistrz Miasta Hajnówka organizuje spotkania robocze z kierownikami podległych jednostek, w tym spółek miejskich w celu konsultacji podejmowanych działań i ich planowania? Czy są sporządzane protokoły dokumentujące takie spotkania? 4. Jaka jest geneza powstania placówki handlowej „Fachowiec” i czy była wyrażona zgoda przez Burmistrza Miasta Hajnówki na jej utworzenie? 5. Jakie czynniki oraz okoliczności uwzględniane przy podejmowaniu działań w efekcie powodujących tworzenie konkurencji dla lokalnych przedsiębiorców? Drodzy Państwo, myślę że jest to również jakby wstęp do tego, żeby taką dyskusję na temat działalności gospodarczej gminy przeprowadzić. Albowiem nasze spółki, jak się okazuje, zgodnie z KRS-em, są wszystkie w 100 % własnością gminy. Także my mieszkańcy mamy prawo decydować o tym, jaką profil działalności gospodarczej te spółki prowadzą. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Borkowski. Proszę.

 

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, dwie krótkie interpelacje. Pierwsza w sprawie inwestycji miejskich. Proszę o udzielenie informacji na temat: Inwestycji aktualnie realizowanych na terenie miasta wraz z datą planowanego ich zakończenia. W przypadku, kiedy planowany termin zakończenia nie został dotrzymany, proszę o podanie szczegółowych przyczyn. Inwestycji, których realizacja została w tym roku rozpoczęta wraz z informacją na temat planowanego jej zakończenia. To moja pierwsza interpelacja. Druga interpelacja dotyczy osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Chodzi mi o ich zatrudnienie na terenie miasta Hajnówki. Dochodzą do mnie takie niepokojące sygnały, że są w pewien sposób dyskryminowani, stąd moja interpelacja. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie. W jakim zakresie w ostatnich pięciu latach samorząd wspierał zatrudnienie takich osób? Ile miejsc pracy dla niepełnosprawnych osób powstało przy udziale samorządu miejskiego na przełomie pięciu lat? Jakie są planowane przedsięwzięcia, by takie miejsca pracy tworzyć lub tworzenie ich wspierać? Czy prowadzone są na ten temat rozmowy z lokalnymi stowarzyszeniami zrzeszającymi niepełnosprawnych mieszkańców? Dziękuję uprzejmie.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze interpelacje? Proszę, Pan radny Nieciecki.

 

Karol Marek Nieciecki – Szanowna Rado, szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni Państwo. Dnia 18 czerwca 2015 roku miałem zaszczyt uczestniczyć w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy jako jedyny przedstawiciel naszej Rady i miasta (a szkoda). W związku z powyższym chciałbym się podzielić z Państwem uwagami, swą skromną wiedzą na temat oraz wnioskami, które same się nasuwają.

 

Jakub Ostapczuk – Panie radny, ale to są wolne wnioski, nie interpelacja.

 

Karol Marek Nieciecki – To jest interpelacja. Pan posłucha do końca, dobrze?

 

Jakub Ostapczuk – Dobra.

 

Karol Marek Nieciecki – Ja poza tym mam już dość, wie Pan, zwracania takiej uwagi już przez pół roku. Nauczyłem się, byłem na tym szkoleniu i wiem, co to jest interpelacja. A Pan niech będzie trochę cierpliwszy, to mniej nam czasu to zajmie, dobrze? Katastrofalna sytuacja w Puszczy Białowieskiej w ostatnim okresie prowadzi nieuchronnie do dewastacji i całkowitego zniszczenia. Od roku 2012 trwa kolejna gradacja kornika drukarza, co prowadzi do rozpadu cennych przyrodniczo drzewostanów świerkowych. Aby łatwiej nam było zrozumieć powagę tego zjawiska, przytoczę kilka cyfr. W 2012 roku 17 871 drzew świerkowych wyznaczono jako drzewa martwe, natomiast w roku 2014 było już ich 130 000, z czego usunięto tylko 12 000. Pozostałe drzewa są natomiast czynnikiem sprzyjającym rozwojowi gradacji kornika drukarza. Według szacunków leśników w roku 2015 zniszczona zostanie około 1 miliona m3 drzewostanu świerkowego a w roku 2016 4 miliony. Puszcza woła o ratunek a my nie możemy być głusi. Nasze miasto Hajnówka powstało i rozwija się dzięki Puszczy i z powodu jej wyniszczenia, dewastacji może przestać istnieć. Wniosek się nasuwa jeden, musimy zając stanowisko w tej sprawie i poczynić wszelkie działania, aby temu zapobiec. Proponuję, aby następna sesja Rady Miasta jako nadzwyczajna, po uzgodnieniu z hajnowskimi leśnikami, odbyła się w lesie hajnowskim, by móc szerzej poznać zjawisko, wspólnie z profesjonalistami opracować plan ratowania naszego dziedzictwa. Człowiek na przestrzeni setek lat korzystał z dobrodziejstw puszczy i puszcza nie zginęła. Chciałem zaznaczyć, że w 2000 roku pozyskiwano 41,44 % drewna w stosunku do przyrostu a w roku 2013 pozyskiwano już 15,71 %, tzn. że z hektara około 6 m3, zbieramy około 6 m3 drewna. Nie zbieramy, przepraszam, z hektara około 6 m3 drewna. Taka jest polityka naszego rządu, Ministra Środowiska i Dyrektora Lasów Państwowych. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie mego głosu i liczę, że ten temat nie będzie nas dzielił, tylko połączy. Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są interpelacje jeszcze? Jeśli nie ma, odpowiedzi na interpelacje będą w punkcie 14.

 

Do punktu 5 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od 11.04. do 08.06.2015. Taką Państwo informację otrzymali. Czy są jeszcze dodatkowo pytania do informacji? Pan radny Markiewicz.

 

Piotr Markiewicz – Panie Burmistrzu, chciałbym się odnieść w zasadzie do informacji dotyczącej tak zwanych bezpłatnych dyżurów specjalistów do spraw funduszy europejskich. Może nie będę przytaczał całej tej informacji, bo ona jest w to zawarta, natomiast ona się kończy taką, takim stwierdzeniem, że konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem. No i tutaj chciałbym się w zasadzie może podzielić pewną refleksją, może coś zasugerować, że takie konsultacje cieszą się dużym zainteresowaniem, to Panie Burmistrzu, czy nie warto by byłoby takiej konsultacji wprowadzić jak do, nazwijmy to, porządku funkcjonowania naszego samorządu? Dlatego że jednak samorząd powinien wspierać w pewnym zakresie działalność firm, współpracować z przedsiębiorstwami. Jeżeli takie konsultacje cieszą się dużym zainteresowaniem, to być może wprowadźmy do funkcjonowania samorządu jakiś cykliczny taki właśnie system konsultowania się z przedsiębiorcami, z innymi organizacjami, które chciałyby skorzystać właśnie z doradztwa takiegoż ekspertów w tym temacie. Myślę, że to by byłoby dosyć dobrze przyjęte. Jeżeli by, jeżeli by się okazało, że w dalszym ciągu zainteresowanie takimi konsultacjami jest duże, to być może w sposób taki zorganizowany, czyli z określeniem dnia, z określeniem godziny zafunkcjonowałoby to i byłoby z taką obopólną korzyścią i dla samorządu, i dla funkcjonowania naszych przedsiębiorców. i nie tylko może przedsiębiorców. To jest, Panie Burmistrzu, jakby moja refleksja i jednocześnie sugestia. Przeanalizuje Pan ten jakby może nie wniosek, ale taką sugestię. Może w tym temacie coś by dałoby się zrobić z obopólną korzyścią. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję.

 

Piotr Markiewicz – Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Pan radny Łabędzki, proszę.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam pytanie z prośbą o wyjaśnienie określenia zwolnionych, zwolnionych nauczycieli, Panie Burmistrzu. Dodatkowe środki z rezerwy części oświatowej, te zwolnienie nauczycieli zabrzmiało troszeczkę tak, jak z filmu grozy. Czy faktycznie doszło do zwolnienia nauczycieli, czy też to jest jakaś inna sytuacja? Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Jeśli więcej nie ma pytań, proszę Burmistrza o odpowiedź.

 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pan radny Markiewicz no porusza temat zainteresowania. Ja myślę nikogo z nas to nie dziwi. Jesteśmy niejako na początku nowej perspektywy budżetowej, perspektywy budżetowej, w której zgodnie z naszym wojewódzkim regionalnym planem znaczne środki będą przewidziane na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. My oczywiście na tyle, na ile możemy, zawsze będziemy służyli radą, z tym, że musimy zdawać sobie sprawę, że profesjonalną niejako jednostką, która będzie zajmowała się dystrybucją tych środków, ale również fachowym doradztwem, jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego. Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ma swoją agendę w Hajnówce. Jest to Centrum Wspierania Biznesu. Pan Przewodniczący Giermanowicz wspomniał o spotkaniu z przedsiębiorcami w maju. Tak jak zadeklarowałem wówczas, w czerwcu, 16 czerwca organizowaliśmy wspólnie z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego takie spotkanie skierowane do przedsiębiorców z miasta i z całego powiatu. W tym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, eksperci, którzy na co dzień się dzisiaj zajmują dystrybucją środków i będą to robili w kolejnej perspektywie budżetowej, z udziałem Wiceprezesa. Pan Prezes osobiście nie mógł być. I przy tej okazji eksperci przekazali wszelką możliwą wiedzę, jaką mają na ten temat. Powiem szczerze, ja liczyłem na to, że będzie większe zainteresowanie, więcej będzie pytań ze strony Przedsiębiorców, ponieważ była okazja do tego, żeby te pytania zadawać na miejscu w stosunku do osób, które najlepiej znają materię i do osób, które będą w przyszłości się tym zajmowały. Ale oczywiście jest na miejscu agenda fundacji i tamta informacja na bieżąco będzie zawsze dostępna. Ale niezależnie od tego pracownicy referatu w Urzędzie Miasta również pomogą jak będą mogli, skonsultują z kim trzeba i potrzebne informacje znajdą. Natomiast jeżeli chodzi o uruchomienie jakiegoś stałego punktu, w tej sytuacji, kiedy stałym punktem jest Centrum Wspierania Biznesu profesjonalnie do tego powołane, nie wydaje mi się zasadne. Co nie znaczy, że będziemy robić to, co tylko możliwe. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, ja proszę tutaj o odpowiedź Panią Stefaniuk.

 

Jolanta Stefaniuk – Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, w bieżącym roku zaistniała konieczność zwolnienia 3 nauczycieli z hajnowskich szkół z uwagi na to, że nauczyciele posiadają uprawnienia emerytalne, skorzystali z możliwości, przeszli na emeryturę.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale zostali odprawieni na tą emeryturę czy sami zdecydowali się przejść?

 

Jolanta Stefaniuk – Zostali odprawieni. Można tak to nazwać. Z uwagi na to, że zabrakło im godzin do pełnego pensum, nie skorzystali z możliwości ograniczenia etatu, bo taką zgodę musieliby wyrazić i zdecydowali się odejść na emeryturę. Było to 2 nauczycieli języka polskiego, 1 dodatkowo nauczał języka rosyjskiego, 1 nauczyciel chemii. Dziękuję.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję za wyjaśnienia. Jeszcze Pan Burmistrz.

 

Jerzy Sirak – Ja jeszcze uzupełnię informację. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, poinformuję, rozstrzygnęliśmy przetarg na serwis kolektorów. Już ponad 40 instalacji zostało naprawionych. Kolejne są realizowane. Przetarg wygrała firma z Hajnówki i myślę, że tych problemów będzie coraz mniej a wierzę w to, że po usunięciu wszystkich usterek wszystkie instalacje będą dobrze pracowały i osoby korzystające z tego będą zadowolone. W tej chwili jeżeli chodzi o inwestycje, myślę tu część odpowiem na już na interpelację Pana radnego Borkowskiego. Ustawiane są krawężniki przy ulicy Granicznej, Metalowej, Miedzianej. Na ulicy Granicznej i Metalowej będzie nawierzchnia asfaltowa, przy ulicy Miedzianej już jest układana kostka brukowa. Od 1 lipca firma wchodzi już z nawierzchnią bitumiczną na ulicę Graniczną, Metalową, Orzechową i Wilgi. Na ulicy Rutkowskiego, to jest bardzo wąska ulica, już też ustawione są krawężniki i będzie układana kostka. W trakcie realizacji też jest przebudowa ulicy Fabryka Chemiczna w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zakończony też został niejako pierwszy etap na ten rok budowy burzówki na ulicy Armii Krajowej, ulicy Sokolej. Ja przypomnę tylko, że te instalacje są realizowane z oszczędności na realizację programu transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina związanego z modernizacją oczyszczalni w Hajnówce, budową oczyszczalni w Kamieńcu. W trakcie realizacji jest kolejny etap tej budowy również z oszczędności jeżeli chodzi o burzówki. Jest to ulica Miodowa, Słodka, Pszczela, Sarnia, Niedźwiedzia, Pszeniczna, Sikorki i Kukułki. A dzisiaj został wykonawcy przekazany plac budowy kolejnego etapu. Chodzi o burzówkę w ulicy Zajęczej. W trakcie przygotowania są też przetargi na nawierzchnię na ulicy Gołębiej, opracowanie dokumentacji ulicy Kochanowskiego, Tuwima i burzówki od ulicy Grunwaldzkiej z takim założeniem, że zbierze to również wody z ulicy Brzozowej i ulicy również 11 Listopada. W trakcie końcowym jest też przygotowanie przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznych. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska została już podpisana i myślę, że w najbliższym czasie taki przetarg ogłosimy. To jest informacja o inwestycjach, czego jeszcze nie było. Na bieżąco uczestniczyłem w spotkaniach, które były w Warszawie, dotyczących programów transgranicznych Polska – Białoruś – Ukraina. W sobotę też w Białymstoku w gmachu opery były prezentacje ofert stref ekonomicznych. W związku z tym, że my do tej strefy się przygotowujemy, najprawdopodobniej w tym miesiącu będzie podjęta decyzja. Również ze swoją ofertą tam byliśmy. Wczoraj w Białymstoku były różne konferencje. Uczestniczyłem tylko ja w dwóch i Zastępca w jednej. Także tyle co do dodania.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze radny Borkowski dopytać chce, tak?

 

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, mimo tak obszernej informacji, odpowiedzi, jaką Pan mi udzielił, jednak proszę o odpowiedź na te dwie interpelacje na piśmie. Dobrze? Dziękuję uprzejmie.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. I jak Państwo pozwolicie, zawsze w tym punkcie poproszę radnego Sejmiku o parę zdań. Informacja z Sejmiku chyba wszystkich radnych interesuje.

 

Mikołaj Janowski – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie i Panowie radni, szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie. Chciałem podziękować dla radnych za zgłaszane tematy, problemy. No czasami są to drobne sprawy, czasami większe i to nie musi być sesja, żeby rozmawiać o problemach naszego miasta czy naszego terenu. I za to serdecznie dziękuję. Mając na uwadze, że dzisiaj jest sesja absolutoryjna, tak ważna decyzja oceny za rok 2014, chciałem podziękować za pracę, za 14 rok i życzyć Burmistrzowi udzielenia absolutorium. Chcę podkreślić, że nasze starania, czasami poglądy mamy różne, ale ważne jest, żebyśmy robili, starali się wspólnie o nasz region i przy bardzo ważnych sprawach różniliśmy się, natomiast kiedy już zapadają decyzje odnośnie naszego terenu, abyśmy jednogłośnie nasze stanowisko reprezentowali na zewnątrz, żeby nie było różnic między nami. To jest bardzo, bardzo ważne, bo czasami drobnostki mogą przyczynić się do wielkich strat, wielkich uszczerbków dla naszego regionu. Także oczekuję także zadań tutaj od was od więcej, bo po to jesteśmy, nas 3 radnych w Sejmiku Wojewódzkim, radnymi wojewódzkimi, żeby reprezentować teren. Jak nie mamy tematów, no to czasami no, no chciałoby się popracować, a nie wszystko człowiek wie, zna i dlatego myślę, że szczęściem jest dla naszego powiatu, że jest nas 3 w Sejmiku i dlatego oczekujemy, ja przynajmniej oczekuję zadań od was, od Burmistrza, od Rady Miasta do realizacji. Wiadomo, że nie wszystkie sprawy da się wspomóc, natomiast trzeba mieć jakąś wizję na rozwój, wizję na działanie. Ze swojej strony deklaruję chęć współpracy i po prostu róbmy wszystko, żeby nasze miasto się rozwijało. Także życząc Burmistrzowi udzielenia absolutorium, myślę że ten rok 2015, rok tak zwanych obietnic, bo to jest rok obietnic, wszyscy obiecują i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nasze miasto także zażądało obietnic. Obietnic od różnych opcji, od różnych sił politycznych – i tych antysystemowych, i tych co byli w rządzie, i tych, co nie byli w rządzie, i tych, co są w rządzie. Bo może w ramach tych obietnic coś zostanie spełnione. Miejmy taką nadzieję. Pan radny Łabędzki się śmieje, ale Panie, Panie radny, pewne rzeczy da się spełnić i to dziękując wam, że jest w porządku obrad stanowisko w sprawie 19 i drogi Połowce – Zambrów. Myślę, że niektórzy poszli ostro. Burmistrz Sokółki po moim piśmie, po moim wystąpieniu, bo wystąpiłem z pismem jako radny wojewódzki o zajęcie stanowisk, stanowiska w sprawie 19 i drogi Połowce 66 Połowce – Zambrów do wszystkich rad gmin i miast powiatu sokólskiego, białostockiego, Miasta Białystok, powiatu zambrowskiego powiatu wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. I poprosiłem, żeby te stanowiska wpłynęły, wysłać 5 lipca, zdaje się 5 lipca, żeby do wszystkich wysłać. Do nowego Prezydenta, do starego Prezydenta. A może ktoś się znajdzie w ramach obietnic i coś się ruszy w tej sprawie. Miejmy nadzieję, tak jak były zajmowane stanowiska rad gmin, miast w sprawie remontów torów kolejowych, to nie mój wniosek, tylko stanowiska poszczególnych rad gmin wpłynęły na to, że są remontowane tory. Może to się da. Natomiast szanowni Państwo, dzisiaj nie czas mówić o problemach innych. Czas dzisiaj na absolutorium, także dziękuję za uwagę i życzę zadania i po prostu wnioski do mojej, do mego działania. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję radnemu. Teraz przystąpimy do przegłosowania informacji o działalności Burmistrza Miasta Hajnówki za okres od 11 kwietnia do 8 czerwca 2015. Kto jest za przyjęciem informacji? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie.

 

Do punktu 6 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 6. Działalność szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hajnówka. Dotyczy to bazy, kadry, nakłady na oświatę w latach 2010-2014 oraz przyszłe potrzeby. Te informacje były dokładnie analizowane na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są pytania do tego punktu działalności? Pan radny Łabędzki prosi o głos.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja bardzo dziękuję za ten przygotowany materiał. My akurat w ramach Komisji Rewizyjnej w tej chwili się przyglądamy placówkom oświatowym, ich funkcjonowaniu, szczególnie od tej strony administracyjno-obsługowej. Bardzo się też cieszę, że nasze przedszkola podjęły taką rywalizację zdrową z przedszkolami, z placówkami prywatnymi na terenie miasta i widać, że ta rywalizacja służy chyba obu stronom. Ja się cieszę, że służy naszej stronie. Natomiast, Panie Burmistrzu, ja powiem szczerze, że po tym, jak wczoraj w ramach Komisji Spraw Społecznych spotykaliśmy się w sprawie Zespołu Szkół Nr 3 na ulicy Nowowarszawskiej w Hajnówce, nie spodziewałem się, że otrzymamy dzisiaj w rozwinięciu informacji o Pana działalności, no właśnie, taką informację, że 3 nauczycieli, którym w arkuszach organizacyjnych zabrakło pensum, pomogliśmy podjąć decyzję o przejściu na emeryturę. Panie Burmistrzu, w ubiegłym roku mówił Pan i no tak trudno jest odmówić Panu słuszności, że względy prawne, podyktowane właśnie arkuszem organizacyjnym w Zespole Nr 3 nie pozwalają podjąć takiej decyzji, by była Pani dyrektor przeszła na emeryturę, na której już de facto jest. Wiemy o tym, że opinia mieszkańców na ten temat jest bardzo negatywna, że ciągle spotykamy się z zapytaniami, kiedy wreszcie jako radni będziemy mogli tą sytuację rozwiązać. No i się okazało, że Pan, Panie Burmistrzu, w maju podpisał kolejny raz arkusz organizacyjny i tym razem w tym arkuszu organizacyjnym znalazł się znowu etat dla osoby, która, no właśnie, od roku jest tematem burzliwych dyskusji. Panie Burmistrzu, podejrzewam, że w ramach Komisji Spraw Społecznych my jeszcze do tego tematu wrócimy. Z Panią dyrektor wnioskowałem, abyśmy się spotkali we wrześniu. Ale chciałbym, żeby Pan wyjaśnił, jak to jest, że 3 nauczycieli przeszło na emeryturę no za naszą sugestią, tak, żeby to zrobili, a w tym przypadku nadal nic nie potrafimy zrobić. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję radnemu. Proszę Burmistrza.

 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja nie będę wracał do tych historycznych, przykrych zdarzeń sprzed roku. Moje stanowisko w tej sprawie jest powszechnie znane. Potwierdzeniem tego jest moja decyzja w sprawie dyrektora. Natomiast jeśli chodzi o inne decyzje personalne, na szczęście żyjemy w czasach prawa i wszyscy wiemy, że dyrektorem szkoły, dyrektorem jednostki nie jest Burmistrz, nie jest Przewodniczący Rady, ale dyrektor każdej szkoły i to dyrektor podejmuje decyzje personalne. I ja nie zamierzam ingerować, bo nie mam takiego prawa i nie będę robić. Skoro dyrektor zdecydował o takiej, czy innej propozycji, to ja rozumiem, że dyrektor jest na miejscu. Jest to bardzo dobry dyrektor, pedagog z bardzo dobrym doświadczeniem. Nie widziałem powodu, żeby tej propozycji Pani dyrektor nie akceptować i jestem wdzięczny, że Pani dyrektor w tym trudnym okresie dla tej szkoły i dla środowiska, zdecydowała się podjąć te trudne obowiązki i tą funkcję dyrektora pełniła. Tyle co ja mogę w tej sprawię powiedzieć. Niezależnie od tego, czy to dotyczy szkoły nr 3, szkoły nr 2 czy szkoły nr 1, tak jak mówię, decyzje personalne podejmowali, podejmują i będą podejmowali dyrektorzy, nikt inny.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli nie ma więcej uwag, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższego punktu działalność szkół i przedszkoli? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie.

 

Do punktu 7 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 7. Informacja o realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka”. Ta modernizacja ma swoje hasło „SOWA". Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie, dokładnie analizowały na komisjach. Czy są jeszcze uwagi do tego, do tej informacji? Pan radny Markiewicz Przewodniczący.

 

Piotr Markiewicz – Może nie uwagi, ale Panie Burmistrzu, chciałbym, chciałbym się jeszcze doinformować w tym temacie. Kto jest właścicielem tych zamontowanych urządzeń, czyli powiedzmy lamp, czyli urządzeń sterujących? To jest jedna kwestia. A druga kwestia, czy są czynione starania celem zamontowania, że z takich samych urządzeń na reszcie naszych ulic? Bo do tej pory te urządzenia zostały, urządzenia, lampy, to oświetlenie tak naprawdę zostało zamontowane na ulicach powiatowych i wojewódzkich. Natomiast z informacji wynika, że one naprawdę przynoszą duże oszczędności i te oszczędności są bardzo wymierne. W związku z tym warto byłoby iść w tym kierunku dalej, czyli po prostu całe miasto uzupełnić takimi lampami czy zamienić te lampy. Także chodzi tylko o uzupełnienie pewnej informacji.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra.

 

Piotr Markiewicz – Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuje. Proszę Burmistrza.

 

Jerzy Sirak – Panie radny, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mogę tylko powiedzieć jedno. Szkoda, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska nie ma kontynuacji tego projektu, który jest projektem bardzo dobrym i się po prostu sprawdza. Przystępując do realizacji tego pierwszego etapu, przyjęliśmy takie założenie, że po realizacji pierwszego etapu, potem będziemy robić kolejny etap, żeby to nie było zbyt dużym obciążeniem dla budżetu od razu. A poza tym, nie ukrywam, też chcieliśmy trochę sprawdzić, jak to fizycznie będzie wyglądało, jak to się sprawdzi. Dzisiaj możemy powiedzieć, że program jest bardzo dobry, to się sprawdza. Wykonawca, który wygrał przetarg, oprócz tego, że zaproponował najkorzystniejszą cenę, to był wykonawcą też bardzo dobrym, bardzo solidnym. Dzięki temu w tej chwili mamy w mieście system inteligentnego sterowania oświetleniem. Oznacza to, że możemy optymalnie dobierać natężenie oświetlenia do naszych potrzeb. W ramach tego projektu, oprócz tego systemu elektronicznego sterowania, wymieniliśmy 500 opraw. Tu słusznie Pan radny pyta, czyje są te lampy, bo zwykle były one własnością Zakładu Energetycznego. My stare lampy, stare oświetlenia przed przystąpieniem do realizacji projektu odkupiliśmy po cenie złomowej od Zakładu Energetycznego. Także w tej chwili te oprawy, które są i ten cały system jest własnością miasta. Mamy do wymiany jeszcze 2 000 opraw i uważam, że należy zrobić wszystko, żeby te oprawy wymienić jak najszybciej. I chociaż w tej chwili w Narodowym Funduszu na dzień dzisiejszy nie ma środków na kontynuację SOWY-y, niewykluczone, że być może jeszcze będą. Od czego to zależy? Zależy od tego, jakie będą środki w regionalnych programach operacyjnych, ale myślę, że zrobimy wszystko, żeby tej modernizacji dokonać jak najszybciej. Jeżeli nie będzie innych możliwości, to porozumiemy się z producentami, bo warto to zrobić tylko też po to, żeby spłacić to z oszczędności. Oczywiście, że ta spłata potrwa trochę dłużej, ale każda zwłoka, odłożenie tej modernizacji w czasie jest niekorzystne i tak naprawdę najlepiej byłoby to zrobić jeszcze w tym roku przed okresem zimowym, bo wszyscy wiemy, że największe zużycie oświetlenia jest w tym okresie późnojesiennym i zimowym. Ale ja tutaj Wysoką Radę poinformuję, bo szukamy tych pieniążków wszędzie, ale niezależnie od tego ja uważam, że jeżeli będzie szansa jakiegoś racjonalnego sfinansowania w taki sposób, żeby jak najszybciej to spłacić z oszczędności, to też trzeba to robić po to, żeby nie tracić czasu na szukanie pieniędzy projektowych, bo tych pieniędzy projektowych szybko nie będzie. Na pewno nie będzie ich w tym roku. Czy program jest ciekawy? Czy się u nas sprawdził? Myślę, że tak. Z raportów, które przekazaliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wynika, że wszystkie założone wskaźniki osiągnęliśmy i tak jak, nie wiem, czy mówiłem ostatnio, na zaproszenie Narodowego Funduszu i Ministerstwa Środowiska uczestniczyłem w takiej konferencji w Wilnie i tam prezentowałem praktyczny przykład realizacji projektu w naszym mieście.


Jakub Ostapczuk – Dziękuję Burmistrzowi. Jeśli nie ma więcej pytań, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem informacji o realizacji realizacji inwestycji pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w mieście Hajnówka SOWA? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie.

 

Do punktu 8 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Punkt 8. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r. Komisje analizowały dokładnie ten, to sprawozdanie. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są dodatkowe pytania? Pani radna, Pani Przewodnicząca. Proszę mikrofon.


Helena Kuklik – Panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja korzystając z okazji, że dzisiaj ten problem znowu się pojawia w naszym programie, w naszym programie obrad, chciałam się ustosunkować do problemu uzależnień, który istnieje, funkcjonuje u nas na terenie miasta Hajnówka. Bardzo dziękuję Pani sprawozdawcy bieżącego sprawozdania za ustosunkowanie się do moich poprzednich próśb i ujęcie w sprawozdaniu ilości osób korzystających w ubiegłym roku 2014 z pomocy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. No jak się domyślałam, jest to bardzo niewiele osób, niestety. I tutaj chciałam przy tej okazji zwrócić się do wszystkich, do wszystkich potrzebujących, do wszystkich dotkniętych uzależnieniem, do ich rodzin, aby przychodzili tutaj do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tak jak rozmawiałam z ludźmi w tej sprawie, to niektórzy się obawiają, że jak przyjdą do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów, to spotkają się tutaj z gronem ludzi, z którymi nie będą wiedzieli, jak rozmawiać. Tymczasem jest to punkt konsultacyjny, w którym dyżuruje Pani Agata Wróbel, osoba doświadczona, kompetentna, posiadająca wiedzę i chęci pomocy wszystkim potrzebującym. Wykonuje tę czynność myślę, że od kilkunastu lat i ma w tej kwestii doświadczenie. Ludzie potrzebujący mogą się zwrócić i otrzymać pomoc dotyczącą dofinansowania do dojazdów na przykład na terapię. Ponieważ terapie są wszystkie bezpłatne. Mogą to być dofinansowania do terapii bądź finansowanie tak zwanej wszywek, czyli implantacji esperalu. Dla niektórych ludzi w niektórych rodzinach jest to również wielkim problem, jeżeli nawet potrzebują takiego zabiegu. Dlatego bardzo zapraszam, na parterze w Hajnówce przy okienku kasowym Pani Agata Wróbel codziennie czeka.

 

Jakub Ostapczuk – Joanna.

 

Helena Kuklik – Przepraszam bardzo. Pani Joanna Wróbel codziennie czeka. Dziękuję.


Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy są jeszcze pytania w tej sprawie? Teraz przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

 

Do punktu 9 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Punkt 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r. Też to sprawozdanie było analizowane na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są uwagi jeszcze do tych sprawozdań? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższego sprawozdania? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Za informacją, za sprawozdaniem głosowało 20 radnych, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał.

 

Do punktu 10 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Punkt 10. Informacja o umorzeniach, odroczeniach lub rozkładaniach na raty wierzytelności miasta i jednostek organizacyjnych w 2014 roku. Informacja ta była analizowana na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są jeszcze dodatkowe pytania do tej informacji? Nie widzę Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej informacji? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Informacja została przyjęta jednogłośnie.

 

Do punktu 11 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Teraz przechodzimy do punktu 11. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014. Całe sprawozdanie Państwo otrzymali do analizy. Jest bardzo obszerne. Czy Burmistrz na wstępie chce coś powiedzieć odnośnie tego sprawozdania? Nie? Jeśli, teraz przystąpimy do, jest taka procedura uchwalania, proszę Panią Skarbnik. Nie widzę. Nie, jest. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z badania sprawozdania. Proszę, Pani Skarbnik.


Halina Nowik – Panie Przewodniczący, szanowni radni, ja może nie będę odczytywać treści uchwał, bo wszyscy posiadacie treść tej uchwały. Po prostu przedstawię tak może pokrótce. Otóż opinia została wydana przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 kwietnia. Opiniuje pozytywnie przedłożone przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok z uwagami, iż miasto, gmina, miasto Hajnówka na koniec roku posiada należności wymagalne w wysokości 7 611 000 oraz zobowiązania wymagalne w wysokości ponad 85 000 złotych. I w załączniku nr 6 do zarządzenia w pozycji ogółem dochody wykonane kwota jest wpisana 63 681,90, podczas gdy powinna ona być 93 681,90. W uzasadnieniu, uzasadnienie do opinii. Opinia ta została wydana na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 14 rok, to chodzi o sprawozdanie Rb-27 o dochodach, Rb-28s o wydatkach, Rb-nds o nadwyżce lub deficycie, Rb-n o stanie należności, Rb-un o stanie należności, uzupełniające Rb-z, Rb-uz o stanie zobowiązań z tytułu dłużnych, tytułu dłużnych, Rb-st o stanie środków na rachunkach bankowych, Rb-30, Rb-34 oraz sprawozdania opisowego.

 

Jakub Ostapczuk – Tak, dziękuję Pani Skarbnik. I teraz poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Jerzy Charytoniuk – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni radni, Opinia Nr 1/15 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. Komisja Rewizyjna w składzie: Jerzy Charytoniuk Przewodniczący, Alicja Chaniło, Adam Czurak, Krystyna Kośko, Barbara Laszkiewicz, Bogusław Szczepan Łabędzki Członkowie Komisji, działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, po zapoznaniu się z Zarządzeniem Nr 31/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok opiniuje go pozytywnie. Komisja Rewizyjna liczy 6 radnych, na posiedzeniu obecnych było 6 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 5 radnych, 1 radny był przeciw. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję Przewodniczącemu. Jeszcze następne, tak.

 

Jerzy Charytoniuk – Opinia Nr 2/15 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z tego samego dnia, czyli z 27 maja 2015 roku w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok. Tak jak wspominałem, Komisja Rewizyjna w składzie Przewodniczący Jerzy Charytoniuk, Członkowie: Alicja Chaniło, Adam Czurak, Krystyna Kośko, Barbara Laszkiewicz, Bogusław Szczepan Łabędzki Członkowie Komisji, działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, po zapoznaniu się z Zrządzeniem Nr 43/15 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie sprawozdania finansowego za 2014 rok, opiniuje go pozytywnie. Komisja w składzie 6 radnych, na posiedzeniu obecnych było 6 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 5 radnych, 1 radny był przeciw.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I jeszcze trzecie. Jeszcze odnośnie opinii RIO.

 

Jerzy Charytoniuk – Uchwała Nr II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożeniu przez Burmistrza Miasta Hajnówka sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.

 

Jakub Ostapczuk – To nie to.

 

Jerzy Charytoniuk – Opinia Komisji jest pozytywna.

 

Jakub Ostapczuk – Tak. Dobra, dziękuje. Opinia RIO do Komisji Rewizyjnej jest pozytywna, tak. Teraz jest punkt dyskusja. Jak wszystkie komisje Rady sprawozdanie roczne wykonanie budżetu miasta za 2014 zaopiniowały pozytywnie, w związku z tym jeśli nie ma uwag... Jeszcze Pan radny Mironczuk do budżetu.

 

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Skład Orzekający odnośnie Uchwała Nr II z dnia 29 kwietnia 2015 roku zauważa, że w dalszym ciągu w jednostce występują należności wymagalne na dość wysokim poziomie. To jest 7 611 528,74, co stanowi prawie 12,5 % wykonanych dochodów. I jednocześnie zauważa, że z roku na rok to wzrasta i w roku poprzednim wynosiło tylko 7 000 000. W związku z powyższym co należy zrobić, żeby uniknąć takich, takich no wzrastających zadłużeń? A wiemy, że do tych zadłużeń należy wartość bezpośrednia należności, której termin płatności dla dłużnika minął, a którego nie została przedawniona ani umorzona. W związku z powyższym jak Pan Burmistrz myśli to zwiększyć, ściągalność tych zadłużeń? Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan radny Łabędzki i później od razu.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, my z Panem Burmistrzem od ubiegłego roku prowadzimy w tej sprawie korespondencję, jak tą ściągalność zwiększyć. Rozmawiałem też na ten temat z Panią Skarbnik i nasuwa mi się trochę inna refleksja. Oczywiście, zadłużenie, które jest wobec nas, no należy coś z nim zrobić i to jest jak gdyby sprawa, sprawa jasna. Natomiast, Panie Burmistrzu, ja chciałbym poddać Panu taką refleksję pod uwagę, że być może te należności osób prywatnych, przedsiębiorstw wobec miasta są po prostu wygórowane, za duże. Bo kiedy patrzymy na naszą okolicę, na inne porównywalne wielkością miasta, tam te zobowiązania takie nie są. Tam takiego problemu nie ma. Ale być może tam warunki finansowe, które stawiamy w postaci podatku od nieruchomości, są po prostu bardziej realistyczne, oparte o faktyczne możliwości tych osób czy podmiotów. Dlatego kiedy, podejrzewam już w okresie letnim będzie Pan, Panie Burmistrzu, opracowywał schemat przyszłej uchwały budżetowej, założeń podatkowych, chciałbym, żeby zwrócił Pan uwagę na to, żeby te stawki urealnić, żeby, żeby, no broń Boże, ich nie podwyższać, bo już z obecnym obrazem mają niektórzy problem, by je w stosunku do miasta zrealizować. Wiec uczulam na to i myślę, że kiedy będziemy uchwalali podatki na jesieni a później uchwałę budżetową, że ta sugestia będzie przyjęta. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę Pana Burmistrza o odpowiedź.


Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o te zaległości, to nie jest tajemnicą, że tymi, którzy tych podatków nie płacą, w dużej mierze są przede wszystkim przedsiębiorcy. Pan radny Łabędzki też bardzo dobrze wie, że po raz kolejny w ubiegłym roku, w poprzednim roku nie zmienialiśmy stawek podatku od nieruchomości, nie były one podwyższane, pomimo tego, że zgodnie z ustawowymi widełkami takie prawo mieliśmy. Nie podnosiliśmy tego z tych właśnie względów, żeby nie zwiększać dolegliwości finansowych dla podmiotów gospodarczych na terenie naszego miasta. Jeżeli chodzi o same składki, nasze składki w mieście w porównaniu do wysokości stawek podatkowych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w miastach porównywalnych z Hajnówką są generalnie z grupy tych stawek najniższych. Dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje? No możemy sami szukać odpowiedzi. Ja widzę jedno. Są przedsiębiorcy w Hajnówce pracujący w tej samej branży, którzy od lat prowadzą swoje firmy wzorów, nigdy nie mają żadnych zaległości, płacą wszystkie podatki, płacą na bieżąco pracownikom, płacą składki ubezpieczeniowe, płacą za nich podatki, ale są firmy, które tradycyjnie od lat mają problemy z utrzymaniem płynności finansowej, z płaceniem podatków i tak dalej. To, co robimy, oczywiście, są tytuły egzekucyjne, ale proszę mi wierzyć, nie dobijemy tych firm, bo przede wszystkim nie odzyskamy tych podatków, nie będzie nic a też stracimy ileś miejsc pracy, dlatego proszę się nie dziwić, ale tego ja robił nie będę. Nie będę też umarzał tych podatków, ponieważ każde umorzenie skutkuje zmniejszeniem subwencji wyrównawczej. To, co możemy robić, robimy zawsze w interesie naszych przedsiębiorców i to, co jest zgodne z prawem, umarzamy odsetki za zwłoki. Jeżeli jest chęć, wola uregulowania tych zobowiązań, rozkładamy te zobowiązania na raty. To, że te zobowiązania są takie, to one nie powstały w tym roku. To są zaległości sprzed wielu lat. Wierzę w to, że koniunktura gospodarcza się poprawi, przynajmniej część z tych przedsiębiorców, która ma tak duże zaległości, będzie w stanie w przyszłości te zobowiązania uregulować wobec miasta, bo wierzę w to, że nie jest to zła wola przedsiębiorców, ale są to czasami przeciągające się trudności finansowe.

 

Do punktu 12 porządku obrad

a) Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I teraz jest taki ciąg. Przechodzimy do punktu 12. I jest tutaj przygotowana uchwała – zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014. To cała dyskusja już przed projektem uchwały została przeprowadzona. Przystąpimy do przegłosowania. Kto jest z radych za zatwierdzeniem sprawdzania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 4. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Za sprawozdaniem głosowało 17 radnych, przeciwnych było 4, nikt się nie wstrzymał. Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte.

 

b) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy automatycznie do podpunktu b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka. I przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Przepraszam, jeszcze zagalopowałem się za szybko. Proszę o wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

Jerzy Charytoniuk – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni radni, Wniosek Nr 1/15 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2014 r. Komisja Rewizyjna w składzie: Jerzy Charytoniuk – Przewodniczący Komisji, Członkowie Komisji – Alicja Chaniło, Adam Czurak, Krystyna Kośko, Barbara Laszkiewicz, Bogusław Szczepan Łabędzki, działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka za 2014 r. Komisja Rewizyjna liczy 6 radnych, w głosowaniu brało udział 6 radnych, 5 głosowało za, 1 radny głosował przeciw.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. I przystąpimy teraz do głosowania. Kto jest z radnych za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 4 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Za absolutorium głosowało 17 radnych, przeciwnych było 4, nikt się nie wstrzymał. Udzielone zostało Burmistrzowi absolutorium Miasta Hajnówki. Proszę Burmistrza o zdanie.


Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję Wysokiej Radzie za udzielenie tego absolutorium. Dziękuję też za te wszystkie głosy przeciwne. Jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził. Dziękuję za współpracę w tym minionym roku. Dziękuję za to, że Wysoka Rada akceptowała te propozycje, które w ciągu roku przedkładałem. Dzięki akceptacji ze strony Wysokiej Rady mogliśmy w tym minionym 2014 roku zrealizować szereg kolejnych inwestycji w mieście. Robiliśmy to też w taki sposób, żeby zadbać o bezpieczne finanse miasta. Bo niezależnie od tego, że wszyscy staramy się, wszyscy chcemy, żeby w każdym kolejnym roku w mieście zrobić jak najwięcej inwestycji, bo dzięki temu w tym naszym mieście jest przyjemnie i estetycznie i żyje nam się trochę lepiej i wygodniej. Ale też ani ja, ani Wysoka Rada nie możemy zapominać o tym, że odpowiadamy przede wszystkim za normalne, bieżące funkcjonowanie miasta, a więc za to, żeby codziennie na koniec miesiąca były środki finansowe za wynagrodzenia dla wszystkich pracowników w zakładach, w jednostkach budżetowych w mieście. Dziękuję też wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, którzy pracowali nad tym, żeby właściwie zrealizować ten budżet, zrealizować wszystkie zaplanowane zadania w budżecie, ale też dbać o to, żeby to zostało to zrobione i w czasie, i zgodnie z prawem. Dziękuję też za pracę wszystkim jednostkom organizacyjnym miasta, jakimi są przedsiębiorstwa komunalne, bo chociaż one nie są elementem budżetu, ale tak naprawdę ich praca, ich wyniki też rzutuje i wpływa na jakość życia w mieście i ogólnie na te wyniki, które wspólnie razem osiągamy. Jestem przekonany, że w tym roku bieżącym 2015 też razem zrobimy wszystko, żeby optymalnie wykorzystać szanse, które mamy, realizujemy zaplanowane inwestycje. Każdą możliwą złotówkę przeznaczymy na to. Przygotowujemy się też i z jednostkami organizacyjnymi, i z pracownikami Urzędu Miejskiego do przygotowania kolejnych projektów na uzyskanie wsparcia ze środków unijnych, ale też nie tylko, wszystkich innych możliwych w nowej perspektywie budżetowej. Także jeszcze raz dziękuję, Panie Przewodniczący, Wysokiej Radzie za udzielone mi absolutorium.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję również Burmistrzowi za takie wykonanie budżetu i za takie wyniki w mieście.

 

c) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu c) punktu 12 – zmiana, zmian, uchwała dotyczy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2024. Ta zmiana była analizowana na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są jeszcze uwagi do tej prognozy? Pan radny Łabędzki.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja prosiłbym Pana Burmistrza o wyjaśnienie z załącznika 3 do uchwały podpunkt 2 – dokonano zniesienia wydatków inwestycyjnych. Proszę o rozwinięcie jakich, dlaczego.


Jerzy Sirak – Pani Skarbnik.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję. Czy są jeszcze pytania? To od razu na wszystkie. Jeśli nie ma, poprosimy Panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi. Proszę o mikrofon, Pani Skarbnik.

 

Halina Nowik – Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka są podyktowane przede wszystkim zmniejszeniem wielkości planowanej pożyczki do zaciągnięcia na zadania inwestycyjne tak zwane fotowoltaikę. W budżecie była ujęta kwota 1 002 720. Ostateczne to jest kwota 825 120 z podziałem na rok 15 i 16. 15 tak jak tutaj jest w punkcie 3 wskazana jest ta kwota 577 584 oraz na 16 – 247 536 złotych oraz zadanie staje się, realizacja rok 2015-2016. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych właśnie nastąpiło przede wszystkim pod tym względem. Zmniejszona już wartość tego zadania, pożyczka, podział 2 lata i tak samo i kwoty dotacje, które są zostały uwzględnione w zmianach w budżecie. I będą mniejsze wydatki. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – No jeszcze Pan Burmistrz wyjaśni dodatkowo.

 

Jerzy Sirak – Pani Skarbnik powiedziała o liczbach i przesunięciach. Ja powiem, dlaczego tak się stało. Pierwotnie planowaliśmy realizację projektu w ciągu tego roku 2015. W związku z tym, że przyjęte zostały nowe regulacje prawne, które zapewniają producentom energii w małych instalacjach prosumenckich bardzo korzystne warunki rozliczenia nadwyżki produkcji jeżeli podłączenie instalacji nastąpi po 1 stycznia 2016 roku. Dlatego też wnioskowaliśmy do Narodowego Funduszu o zmianę harmonogramu realizacji inwestycji w taki sposób, żeby wszystkie instalacje zostały podłączone do sieci po 1 stycznia 2016 r., żeby dać szansę mieszkańcom, którzy uczestniczą w projekcie, skorzystania z tych nowych, korzystnych dla nich regulacji prawnych. I stąd te zmiany.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli więcej nie ma pytań, przystąpimy do przegłosowania uchwały zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Hajnówka na lata 2015-2024. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

d) Jakub Ostapczuk – Następny podpunkt to jest podpunkt d) udzielenie pomocy pomocy finansowej Starostwu Powiatu Hajnowskiego. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są pytania jeszcze do tego, tej uchwały? 1 zdanie Pan Burmistrz jeszcze.

 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w momencie, kiedy Wojewoda ogłasza konkurs na składanie projektów o dofinansowanie z tak zwanych schetynówek, zawsze staramy się wszystko zrobić, tak przygotować projekt na finansowanie, żeby uzyskał on jak największą ilość punktów i jak największe szanse na powodzenie. W tamtym roku złożyliśmy taki wniosek jeżeli chodzi o ulicę Fabrykę Chemiczną. Wystąpiliśmy też z wnioskiem do ówczesnego Zarządu Powiatu, aby on też złożył wniosek o finansowanie na ulicę Prostą, ale po to, żeby zapewnić dodatkowe punkty, proponowaliśmy takie właśnie wsparcie wyższe procentowo, żeby te dodatkowe punkty w ocenie wniosku uzyskać i jak Państwo widzicie i wiecie, tak się stało. Jedna i druga inwestycja jest realizowana. Pierwotnie też w projektach i w umowach były trochę inne kwoty. Te kwoty, o których tutaj dzisiaj mówimy, są to kwoty skorygowane już i wynikające z wyników przetargu, w wyniku przetargów zarówno na ulicę Prostą przeprowadzonego przez powiat i na ulicę Fabryka Chemiczna przeprowadzonego przez miasto. Dlatego też proszę o akceptację i przyjęcie projektu uchwały.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, przystąpimy do przegłosowania podpunktu udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatu Hajnowskiego. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

e) Jakub Ostapczuk – Podpunkt e) zmiana w budżecie miasta na 2015. Otrzymali Państwo materiał na komisjach i jednocześnie tam Pani Skarbnik później podała autopoprawkę jeszcze do tych zmian. Czy są jeszcze dodatkowe uwagi do zmian w budżecie? Jeśli nie ma, przystąpimy do przegłosowania uchwały. Kto jest za przyjęciem uchwały zmiana w budżecie miasta na 2015 rok? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Za uchwałą głosowało 20, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał.

 

f) Jakub Ostapczuk – Podpunkt f) podjecie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Tutaj jest... Radny Markiewicz.

 

Piotr Markiewicz – Panie Przewodniczący, szanowni Państwo, w związku z tym, że w projekcie tej uchwały pojawiła się autopoprawka Burmistrza, ja chciałbym tutaj odnieść się do tej autopoprawki, w zasadzie zaproponować Burmistrzowi o rozszerzenie tej autopoprawki, o rozszerzenie w ten sposób, żeby tutaj przytoczę tę autopoprawkę. Konsultacje z mieszkańcami miasta Hajnówki w sprawie wyboru projektów zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego przeprowadzone zostaną w dniach od 14 września 2015 roku do 25 września 2015 roku w godzinach pracy Urzędu. Ja chciałbym, Panie Burmistrzu, zaproponować Panu, żeby tą autopoprawkę Pan rozszerzył jeżeli chodzi o czas, czas przeprowadzania tych konsultacji czy też głosowań i rozszerzyć w ten sposób żeby te konsultacje były przeprowadzane od 14 września do 26 września. Nadmieniam, że 26 września to jest sobota i w godzinach pracy Urzędu Miasta oraz dnia 19 i 26 września w godzinach, z zaznaczeniem, że to jest sobota, w godzinach od 8:00 do 14:00. Uzasadniam, dlaczego z taką prośbą zwracam się do Pana, Panie Burmistrzu. Z tego względu, że ten regulamin konsultacji lekko odbiega od regulaminu, który był wprowadzony w ubiegłym roku. W związku z tym trochę obawiam się o frekwencję. A obawiam się też, że w godzinach pracy Urzędu część mieszkańców czynnych zawodowo też w tych samych godzinach pracuje, w związku z tym jakby mieliby pewne trudności z ewentualnym, ewentualną konsultacją, ewentualnym głosowaniem, w związku z tym chciałbym zaproponować, żeby właśnie tym mieszkańcom czynnym zawodowo umożliwić właśnie to konsultowanie się czy też głosowanie w tych dniach wolnych od pracy, czyli sobota, sobota jedna, sobota druga, czyli sobota 19, sobota 26 września. Sądzę, Panie Burmistrzu, że to mocno nie zdezorganizuje pracy Urzędu i jakoś tam nie podwyższy tych kosztów. Panie Burmistrzu, jeżeli Pan tego nie przyjmie jako autopoprawki, nie rozszerzy tej autopoprawki o te elementy, ja będę później chciał to wnioskiem do projektu uchwały ewentualnie zgłosić, w związku z tym dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Od razu, no jeszcze proszę, Pani Przewodnicząca.

 

Helena Kuklik – Panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja tu również chciałam zgłosić wniosek do tej uchwały dotyczący wykreślenia zdania w § 5 pkt 3 w brzmieniu: Każdy mieszkaniec miasta Hajnówka może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu, ponieważ ten punkt jest sprzeczny z § 10: Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec miasta, wypełniając kartę, może wybrać do realizacji 3 projekty inwestycyjne i 3 projekty nieinwestycyjne. Jest również sprzeczny ze zdaniem zawartym w załączniku nr, ze zdaniem zawartym w załączniku nr 3 do uchwały, czyli na karcie do głosowania, gdzie jest mowa, że: Głos uznaje się za nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego lub wybrano więcej niż 6 projektów. Dlatego nie może być to dowolna liczba, dowolna liczba głosów, dowolna liczba projektów. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Mironczuk.

 

Piotr Mironczuk – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, w punkcie w rozdziale 1 w punkcie w paragrafie 3 proponuję zwiększyć budżet obywatelski do kwoty 150 000 i w rozdziale 2 w § 5, nie 4 wartość jednego zgłoszenia projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 32 000, czyli podnieść do kwoty 40 000, natomiast nieinwestycyjnego do kwoty 10 000. Tutaj obawiam się, że 32 000 jeżeli jest zaproponowane, po prostu nie będzie odpowiadać cenom i zmieścić się w tym, w proponowanej uchwale. Natomiast wiemy, że składaliśmy propozycje, to suma 40 000 mniej więcej zaspokaja tą wysokość i zapewni złożenie takiego projektu. Tu następna jeszcze sprawa jest, rozdział 3 § 8 pkt 2 konsultacje z mieszkańcami miasta Hajnówka w sprawie... Aha, to poruszał już Pan Markiewicz. Natomiast tu Pani Wiceprzewodnicząca mówiła, tu jest poprzeć a wybrać to jest różnica, bo w pkt 2, tak, 3 każdy mieszkaniec miasta może poprzeć dowolną liczbę. Natomiast w pkt 10 każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec miasta Hajnówka, wypełniając kartę, może wybrać do realizacji 3 projekty i tak, czyli tutaj nie ma po prostu sprzeczności, także tutaj nie widzę potrzeby tego zmieniania. I jeszcze, Panie Burmistrzu, przy okazji tak, być może przy tej okazji, żeby już nie robić projektu obywatelskiego, ta siłownia w Hajnówce by się przydała, żeby to z Urzędu zostało zrobione. Pomimo, pomimo że myśmy zgłaszali 2 projekty jako obywatelskie, które nie przyszły, radna tu zgłaszała też i spotykam się z dużą ilością emerytów, rencistów, którzy mówią, że w Hajnówce by się przydała taka, bo jeżdżą do Białowieży, a że do Białowieży jest 20 km, to mówi: W Hajnówce by się na pewno przydała i by spełniła swoją rolę. A czekając na park, przy realizacji parku, to mówi: Nie wiemy, czy doczekamy się tej realizacji. I to by było tyle.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy jeszcze są uwagi? Burmistrz odpowie.

 

Jerzy Sirak – Ja poproszę tutaj Pana Sekretarza i Panią Radcę odnośnie wniosku Pani Przewodniczącej Kuklik. Czy on jest, czy zapis obecnie jest zgodny z prawem?

 

Marzanna Sołtys – Tak, oczywiście. Tutaj witam wszystkich zebranych. Otóż tak jak mi tu ubiegł Pan radny Mironczuk, te zapisy nie są same sprzeczne z sobą, ponieważ § 5, w § 5 ust. 3 mówi o zgłaszaniu jakby w rozdziale o zgłaszaniu projektów, że każdy mieszkaniec Hajnówka może poprzeć dowolną liczbę projektów podlegających zgłoszeniu, natomiast już w momencie, kiedy zostaną te projekty zweryfikowane, biorąc udział w głosowaniu, w karcie do głosowania każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł tylko wybrać do realizacji, wypełniając kartę, 3 projekty jako zadanie inwestycyjne i 3 projekty jako zadanie nieinwestycyjne. To nie koliduje w żaden sposób, te zapisy tych paragrafów wyżej przeze mnie przeczytanych nie kolidują ze sobą. Chodzi tu o to, żeby w momencie, kiedy uprawniony mieszkaniec zgłasza projekt, uzyskał jakby jak największe poparcie. Frekwencję znaczy, 1 projekt musi uzyskać poparcie 15 mieszkańców miasta Hajnówki i w tym momencie chodzi o to, żeby jak najwięcej, prawda, pomysłów znalazło się, prawda, do później do głosowania przy projekcie obywatelskim. To właśnie, mówiąc krótko, wcale nie znaczy, że tutaj jest tak, że może sobie, prawda, wszystkie popierać, a tu już głosując, nie koliduje to w żaden sposób. Te zapisy są jak najbardziej poprawne.

 

Jakub Ostapczuk – Wycofujesz. Teraz Pana Burmistrza proszę.

 

Jerzy Sirak – Dziękuję bardzo Pani.

 

Marzanna Sołtys – Natomiast co do wysokości, to to już faktycznie będzie Burmistrz mógł się wypowiedzieć.

 

Jerzy Sirak – Wniosek Pana radnego Markiewicza, myślę że nie ma tu żadnych przeciwwskazań, żeby rozszerzyć tutaj tą autopoprawkę, także moja autopoprawka obejmuje również wniosek przedłożony przez Pana radnego. Organizacyjnie przygotowujemy się, przygotujemy się do tego bez problemu. Te ewentualnie zgłoszenia ze strony mieszkańców, również te dwie soboty przyjmiemy. Jak Państwo wszyscy wiemy, uczymy się tak naprawdę tego Budżetu Obywatelskiego. Jest to już druga edycja tego budżetu. Te nasze propozycje zmian w stosunku do tego projektu uchwały, który był w ubiegłym roku, wynikają jakby z naszych ubiegłorocznych doświadczeń. Jak widzicie Państwo, że jest tutaj propozycja 3 projektów inwestycyjnych, 3 projektów miękkich. Idzie to, wydaje się, w dobrym kierunku. Jakie będą doświadczenia tegoroczne, dzisiaj nie wiemy. Ja jestem przekonany, że zainteresowanie ze strony mieszkańców będzie duże i bez problemów tych 6 projektów do realizacji wybierzemy. Jeżeli chodzi natomiast o wniosek Pana radnego Mironczuka, no niestety, nie mogę tutaj do autopoprawki dołączyć, bo jest to wniosek, który się łączy ze zmianą w budżecie. W budżecie mamy określoną kwotę środków zarezerwowaną na ten cel. Jeżeli natomiast chodzi o sam pomysł Pana radnego dotyczący siłowni na świeżym powietrzu, ja też w pełni podzielam tutaj pogląd, że jest to bardzo dobry pomysł i wierzę, że tym razem środowiska zainteresowane realizacją tego projektu zrobią wszystko, żeby uzyskał on również szerokie poparcie społeczne i będzie w ramach tego budżetu realizowany w przyszłym roku.

 

Jakub Ostapczuk – To co z wnioskiem Pana Mironczuka? Głosować? Czy po wyjaśnieniach Pana Burmistrza Pan Mironczuk wycofuje te wnioski odnośnie zmian, ponieważ były za, w budżecie są?

 

Piotr Mironczuk – Nie, chcę, żeby był przegłosowany.


Jakub Ostapczuk – Aha, tak. To jest wniosek Pana Mironczuka, żeby w § 3 zmienić wysokość Budżetu Obywatelskiego ze 120 000 na 150 000. Kto jest za tym wnioskiem? 1, 2, 3, 4, 5. Kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał. Wniosek nie został przyjęty. Za wnioskiem było 5 radnych, 16 było przeciwnych. Jest drugi wniosek, w § 5 pkt 4, żeby zmienić kwotę 32 000 na 40 000 oraz kwotę 8 000 na 10 000… Nie, ale to można zwiększyć i tam. To jeżeli Pan radny Mironczuk wycofuje wniosek, to nie ma, jakby nie jest, nie zgadza się kwota. Dziękuję serdecznie. Teraz przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówki konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2016 z autopoprawką, zaznaczam, Pana Burmistrza. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

g) Jakub Ostapczuk – Podpunkt g). Nie ma nazwy ulicy. Jest g) określenia przystanków komunikacyjnych udostępnianych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Hajnówka oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów. Tą uchwałę analizowaliśmy dokładnie na komisjach. Czy są jeszcze uwagi do tej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

h) Jakub Ostapczuk – Podpunkt i) /podpunkt h) – przyp. prot./ uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników. I macie Państwo uchwałę do spraw ławników. Zaznaczę, że proponujemy, żeby była w skład tego zespołu wchodzili następujący radni: Pan Jan Giermanowicz, Pan Ireneusz Kiendyś, Pan Piotr Mironczuk, Pani Halina Stepaniuk. Czy są uwagi do tego uchwały? Po prostu ta uchwała była przygotowana w ten sposób, że każdy Klub Radnych zaproponował ze swego grona jednego radnego. Jeśli nie ma uwag, przystąpimy... Jedna z Urzędu oczywiście do spraw merytorycznych. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I jeszcze poproszę radnego, Sekretarza. Ma w tej kwestii jedną sprawę.

 

Jarosław Grygoruk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z tym, że przed opracowaniem opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników należy zasięgnąć opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, informacja o zgłoszonych osobach, należy upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka do przekazania danych osobowych tych kandydatów, więc moja prośba taka techniczna typowo, żeby Rada, jeżeli oczywiście wyrazi na to zgodę, przegłosowała i upoważniła Przewodniczącego do przekazania tych dokumentów.

 

Jakub Ostapczuk – To musimy w formie głosowania. Czy Rada upoważnia Przewodniczącego do przekazania dokumentów do Komendanta Wojewódzkiego Policji? Kto jest za tym upoważnieniem? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stanowisko zostało przyjęte.

 

i) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu h), nie, i) wyrażenia zgody na używanie herbu miasta Hajnówki na potrzeby funkcjonowania Systemu Informacji Lokalnej – sil24.pl przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie, analizowały na komisjach. Czy są jeszcze uwagi do powyższej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

j) Jakub Ostapczuk – Podpunkt j) określenia numerów i granic osiedli, okręgów wyborczych i obwodów głosowania. Też dokładnie były analizowane, ten projekt uchwały był analizowany na komisjach. Czy są uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 1, a przepraszam, 1 radny. 20 radnych glosowało za, przeciwnych nie było, 1 radny się wstrzymał.

 

k) Jakub Ostapczuk – Teraz przechodzimy do punktu k) określenia zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad osiedli. Też wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są jeszcze uwagi do powyższej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? … Ale już poszło. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. 1 radny przeciwny? Kto się wstrzymał? 1 radny się wstrzymał. Za uchwałą głosowało 19 radnych, przeciwny był 1, 1 radny się wstrzymał.

 

l) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu l) uchwalenie Statutów Osiedli. Też były analizowane statuty na komisjach. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Pan radny Nieciecki prosi o głos. Proszę.


Karol Marek Nieciecki – Szanowna Rado, Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ponieważ tu kolega się spóźnił, tak jak Pan powiedział, w pierwszym, w poprzednim stanowisku, ja myślę że wyrażę swoją opinię dotyczącą jednego i drugiego punktu. Chodzi mi o taką rzecz. Dla mnie ja po prostu powiem tak wprost, dla mnie to jest po prostu próba jakby, powiedzmy tego, żeby dalej nie przeszły, nie wybierać Rad Osiedla. Próba po prostu. Ten statut, ten regulamin, proszę Państwa, jest nie do przyjęcia. Poza tym, jeśli chodzi o konsultacje, jeśli chodzi, to ja mam pytanie, Panie Burmistrzu, ile osób tak naprawdę konsultowało to? Bo nawet, nawet nie daliśmy ogłoszenia w Kablówce, która jest nam przyjazna, gdzie ludzie wiedzieliby o tym, prawda, że coś takiego jest. Nikt o tym nie wiedział. Tak naprawdę, proszę mi uwierzyć, mieszkańcy Hajnówki nie zaglądają tak często na stronę Urzędu Miasta i no nie muszą, prawda, i nie mają takiej okazji, żeby to konsultować. Dlatego ja uważam, że jeśli przyjmiemy ten regulamin, to wybory na pewno będą negatywne, nie wybierzemy, bo nie wyobrażam sobie, żeby 30 % mieszkańców, proszę Państwa, poszło do wyborów...

 

Jakub Ostapczuk – Oj pójdzie.

 

Karol Marek Nieciecki – Gdzie na przykład z 1 obwodu, tam gdzie ja akurat z kolegą, z 2 moimi kolegami radnymi konsultowaliśmy, gdzie około 3 000 wyborców jest, przyszło na konsultacje, na nasze spotkanie przyszło około 50, to proszę mi wierzyć, na wybory może trochę więcej przyjdzie, a może i nie. Ale na pewno nie 30 %, 30 % to prawie 1 000 osób musiałoby przyjść. Proszę Państwa, po prostu wyborów nie będzie. I nie wiem, dlaczego to jest tak skonstruowane. Czy komuś zależy, żeby Rady Osiedla nie funkcjonowały? Ja wywodzę się z Rad Osiedla. Uważam, że to jest bardzo dobra rzecz Rady Osiedla, dużo zrobiliśmy i tak jak powiedziałem, w Radach Osiedla od swojej Przewodniczącej, jeszcze raz podziękuję Małgosi Szczerbakow, dużo się nauczyłem i chciałbym, żeby właśnie tacy ludzie mieli tak samo, też ktoś miał taką okazję. Bo my nie jesteśmy radnymi żelaznymi na całe życie, prawda, ktoś nas musi zmienić, a jak nas zmieni, to troszeczkę gdzieś musi tej wiedzy praktycznej chociażby, prawda, zaciągnąć. To tyle.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Burmistrz upoważnia Sekretarza odnośnie konsultacji. Proszę poinformować, jak się odbywały. Mikrofon proszę.

 

Jarosław Grygoruk – Znaczy, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj Pan radny przywołał jakby naszą Telewizję Kablową. Na ostatniej sesji za pośrednictwem Telewizji Kablowej właśnie poinformowaliśmy mieszkańców, rozmawialiśmy o tym, że są te konsultacje prowadzone. Przyznaję, na drugi raz jeżeli to umieścimy jeszcze takie ogłoszenie, które też dłużej będzie emitowane w Telewizji Kablowej, natomiast w taki zwyczajowo przyjęty sposób rozpowszechnialiśmy te informacje. Były na tablicach ogłoszeń, na naszej stronie internetowej i wpłynęły. Kto chciał się zapoznać i złożyć uwagi, to zgłosił te uwagi i one częściowo zostały uwzględnione w projekcie tej uchwały. Także dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Jeśli nie ma więcej uwag, przystąpimy do przegłosowania uchwały uchwalenie Statutów Osiedli. Kto jest za przyjęciem Statutów Osiedli? Dziękuję. Kto jest przeciwny? 1, 2 radnych jest przeciwnych. Kto się wstrzymał? 2 radnych się wstrzymało. Za głosowało 16 radnych, bo 1 nieobecny, przeciwnych było 2 radnych, wstrzymało się 2 radnych. Uchwała została przyjęta.

 

m) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy więc do punktu m) przyjęcie stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego budowy drogi krajowej S19 – Kuźnica – Białystok – Rzeszów oraz drogi krajowej 66 – Zambrów – Połowce. O tej uchwale nas też informował radny Sejmiku Janowski. Wszystkie komisje zapoznały się z tym stanowiskiem. Czy są uwagi do tego stanowiska? Myślę, że to nie ma, bo to jest ważna sprawa. Kto jest za przyjęciem stanowiska? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

 

n) Jakub Ostapczuk – Podpunkt n) zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Hajnówce. W związku z tym, że została zmieniona nazwa ulicy Lipowa na Dowgirda, tu chodzi o szpital, to musi być zmieniony po prostu adres. Siedziba wszystko pozostaje, tylko adres. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę.

 

o) Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do podpunktu o) utworzenie odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. To jak zwykle przed każdymi wyborami tworzymy odrębne obwody głosowania. Czy są uwagi do tej uchwały? Jeśli nie ma, przystąpimy do przegłosowania. Kto jest za przyjęciem powyższej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Zakończyliśmy blok uchwał.

 

Do punktu 13 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Przechodzimy do punktu 13. Wolne wnioski i zapytania. Proszę, w pierwszej kolejności radni, później mogą zabrać głos osoby spoza Rady. Radny, ale nie, Pan radny Mironczuk prosi o głos, zauważyłem pierwszy.

 

Piotr Mironczuk – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chcę na chwilę wrócić do ostatniej naszej Parady Orkiestry Dętej. I jak wiemy, Parada to mi się kojarzy z pokazem, z przemarszem, coś co ludzie powinni oglądać i to powinno się odbić szerokim echem przynajmniej w naszym mieście. Co prawda gazeta napisała, że Parada się odbędzie, przemarsz też spod Urzędu Miasta ulicą Parkową aż, aż do teatru, do amfiteatru. Natomiast nie wiem, dlaczego nie można było zorganizować przemarszu Orkiestry Dętej po ulicach Hajnówki? Wiedzieliśmy o tym ponad rok czasu, że będziemy przeprowadzać Paradę Orkiestr i o wiele, o wiele lepiej i korzystniej to by się przedstawiały te orkiestry, pokazując się dla ludzi. A to tak przeszli spod Urzędu Miasta boczną uliczką i do amfiteatru, i to się nazywa Parada. To ja bym to nazwał przesłuchanie albo odsłuchanie Orkiestr Dętych. I na tej podstawie, wie Pan, Panie Burmistrzu, ja zwracam się do Pana, że dla tej młodzieży, naszej młodzieży, która gra w Orkiestrze, przynajmniej im zaproponować, żeby korzystali z naszej pływalni miejskiej, przynajmniej raz w tygodniu, bo no nie ukrywajmy, ta młodzież poświęca prywatny czas, czas nauki. Pan, no jak to nazwę, dyrygent, kapelmistrz, żeby się nie obraził, ale i to treningi prowadzi i w szkole, i w Straży Pożarnej. My jako miasto fundujemy czy płacimy za salę treningową, za kapelmistrza, za narzędzia, natomiast dla tej młodzieży, mimo wszystko myślę, że jakby raz w tygodniu, czy nawet dwa razy w tygodniu zaproponować bezpłatny wstęp na pływalnię, nie byłoby taką wielką stratą dla miasta. Następny, następny jakby mój, Panie Burmistrzu, nie wiem, czy Pan pamięta o terminie, już przemijający termin naprawy drogi osiedlowej? Między ulicą Grabową a ulicą Lipową, przypominam, żeby to się nie tego, nie zapomniało. I jeszcze, i jeszcze mam w imieniu komitetu obywatelskiego mieszkańców Hajnówki reprezentowanego przez pierwsze: Piotr Mironczuk, drugi Marian Kalitka, trzeci Jadwiga Młodzianowska, Irena Sidorczuk, wnoszę wniosek, może odczytam dokładnie. My niżej podpisani mieszkańcy Hajnówka wnosimy o rozpatrzenie przez Radę Miasta Hajnówki obywatelskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miejskiej Hajnówka. Jednocześnie wskazujemy osobę Pana Piotra Mironczuka do reprezentowania mieszkańców zgłaszających powyższą inicjatywę uchwałodawczą. I w załączniku projekt uchwały, lista osób popierających i uzasadnienie projektu. Nasz projekt uchwały brzmi następująco, oby wprowadzić, wprowadzić dodatkowe, dodatkowy zapis. I w uchwale Nr XI/55/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami § 7 otrzymuje brzmienie: Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego zgodnie z § 5 uchwały w przypadku przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w wysokości 50 % w przypadku rozłożenia płatności ceny za lokal mieszkalny na raty a w przypadku dokonania zmian zapłaty jednorazowo 60 %. Drugi, bonifikata, o której mowa w ust. 1 ulega powiększeniu o 1 % za każdy rok najmu, przy czym wysokość bonifikaty nie może przekroczyć 90 %. I tu jest traci moc Uchwała Nr XIX/141/12 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat. I to składam na ręce Pana Przewodniczącego do rozpatrzenia.

 

Jakub Ostapczuk – To jest, Panie radny, to jest, jest legislacja odpowiednia do uchwały. Odpowiednio trzeba zgłaszać. To nie można tak ot sobie położyć. Po prostu można złożyć, może być Klub Radnych złożyć ten projekt uchwały i Burmistrz...

 

Piotr Mironczuk – Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem, projekt obywatelski. Do Pana Przewodniczącego nie dociera? Panie Przewodniczący, Pani nie jest kompetentny?

 

Jakub Ostapczuk – Nie, nie. 100 osób może złożyć, nie 4 osoby.

 

Piotr Mironczuk – W załączeniu podpisy.

 

Jakub Ostapczuk – A, jest.


Piotr Mironczuk – Czy Pan, Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący...

 

Jakub Ostapczuk – Ja myślałem, że Pan 4 osoby przedstawił tam.

 

Piotr Mironczuk – Załączniki:projekt uchwały, lista osób popierających inicjatywę ustawodawczą i uzasadnienie projektu.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, w porządku.

 

Piotr Mironczuk – 4 osoby to jako Komitet Obywatelski.


Jakub Ostapczuk – Dobra. W porządku, jasne już to.

 

Piotr Mironczuk – Jeżeli, jeżeli to jest mało, no to postaram się jeszcze dołączyć podpisów. Dlatego, dlatego składam to do Pani Halinki, żeby...

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

 

Piotr Mironczuk – Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Pani radna Chaniło.

 

Alicja Chaniło – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałabym złożyć taką propozycję o utworzenie w Hajnówce może w ramach rozbudowy OSiR-u pobudowanie parku linowego. Jest to wspaniała rzecz. Niedawno oglądałam taki park linowy. Jest bardzo dużo młodzieży no i na pewno to byłaby jakaś atrakcja dla naszego miasta. To jest tylko moja propozycja. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Przewodniczący Giermanowicz.

 

Jan Giermanowicz – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, szanowni radni, jedna rzecz informacyjna, otóż dostaliśmy pismo jako samorząd gminy miejskiej Hajnówka informujące nas o tym, że niestety na konserwację rzeki między granicami miasta a mostkiem w Sacharewie musi być przeprowadzone postępowanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, także jeszcze jesteśmy w niepewności, nie wiemy, na jakim, jaki finał tej sprawy będzie. Niemniej jednak jeśli powstanie dokumentacja, to pewnie zostanie to pozytywnie załatwione. Taką mam nadzieję. Natomiast mam pytanie do Pana Burmistrza Skiepki. Otóż na spotkaniu tutaj 16 kwietnia w tej sali o godzinie 17:00 dyskutowaliśmy na temat sportu i między innymi tam Pan Burmistrz powiedział, udzielił nam takiej informacji, że w ramach przygotowywanej dokumentacji projektowej odnośnie ośrodka OSiR, o którym wspomniała Pani radna Chaniło, po prostu przeprowadzi Pan Burmistrz konsultacje dotyczące tego, czy dokumentacja będzie spełniała na tyle warunki, które są wymagane przez Polski Związek Lekkiej Atletyki do tego, żeby można było przeprowadzać tam zawody, które będą uwzględniane w klasyfikacji punktowej. Otóż krótko mówiąc, czy ten Ośrodek po modernizacji będzie miał atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki? Mam nadzieję, że Pan A. D. znany jest Panu i na pewno Pan przeprowadził z nim rozmowę na ten temat. Z tego, co wiem, to Pani Skarbnik powiedziała, że jeszcze faktura za tą dokumentację nie została opłacona, zatem sprawa jest jakby aktualna. Chciałbym po prostu zapobiec sytuacji takiej, że wyremontujemy samochód a on nie będzie miał homologacji do tego, żeby uczestniczyć w ruchu drogowym. Także mam nadzieję, że te aspekty wszystkie zostały uwzględnione. Oczywiście poczekam na odpowiedź Pana Burmistrza. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę Pani, proszę Pani radna. Zaraz, po kolei.

 

Barbara Laszkiewicz – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, 30 grudnia 2014 na III sesji Rady Miasta poruszyłam problem dotyczący serwisowania kolektorów słonecznych. Od tamtej pory minęło pół roku. Z tego, co jest mi wiadome, niedawno odbył się przetarg, co też Pan Burmistrz zasygnalizował. Ale w związku z powyższym czy mogę prosić Pana Burmistrza o poinformowanie naszych mieszkańców, kto wygrał przetarg na serwisowanie i do kogo mieszkańcy powinni zgłaszać wszelkie usterki, ewentualnie wywieszenie numerów telefonów na tablicy ogłoszeń? Na poprzedniej sesji Rady Miasta, to jest kolejna sprawa, 29 kwietnia złożyłam zapytanie odnośnie przedłużenia miejsc parkingowych wzdłuż szosy wiodącej do Białowieży. To chodzi mi o ten cmentarz prawosławny i utworzenie jeszcze tych nowych miejsc parkingowych przy ulicy Celnej obok cmentarza katolickiego. Wjazd od ulicy Celnej od skrzyżowania z ulicą Reja. Chciałabym jakby ponowić swoją prośbę, bo myślę, że to może po prostu umknęło naszej uwadze. I przy okazji, jeśli jestem przy głosie, to chciałabym na ręce Pana Burmistrza złożyć podziękowanie dla Pana pracowników za bardzo szybką reakcję, realizację mojego zgłoszenia dotyczącą zainstalowania dodatkowych barierek dla osób niepełnosprawnych przy ZUS-ie i KRUS-ie, obniżenia krawężników przy wjeździe dla niepełnosprawnych a także zamontowania dodatkowej lampy przy ulicy Armii Krajowej za budynkiem kotłowni. Znacznie to poprawiło widoczność i mieszkańcy bardzo dziękują, ja również.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Karol Nieciecki radny.

 

Karol Marek Nieciecki – Szanowny Panie Burmistrzu, szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni Państwo. Ja nie będę swego wniosku uzasadniał, bo myślę, że ten temat poruszam cały czas, więc mój wniosek będzie krótki. Panie Burmistrzu, bardzo proszę, aby wystąpił Pan do Komendanta Wojewódzkiego o zwiększenie patroli pieszych na mieście Hajnówka. Ja na komisji o tym mówiłem, ale chciałbym jeszcze raz powtórzyć, ponieważ nie widzimy teraz patroli pieszych, żeby były takie patrole w naszym mieście a sytuacja nadal nie jest lepsza. Nie będę Państwu opowiadał, bo to nie ma czego słuchać. I drugi temat to może tak w kwestii informacyjnej. Proszę Państwa, w niedzielę o 9:30 rozpocznie się turniej piłki nożnej młodzików. Pan D. D. zaprasza. W związku z tym, że uważam, że jest to informacja godna uwagi, żeby nagłośnić, bo coś się dzieje, młodzi nasi będą grali z zespołami białostockimi, bielskimi, prawda i z Gródka, i tak dalej. To ja w imieniu organizatora Pana D. D. serdecznie zapraszam. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Teraz proszę Panią radną Przewodniczącą Kuklik.

 

Helena Kuklik – Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, szanowna Rado, ja parę miesięcy temu złożyłam dwa wnioski i chciałam się dopytać, na jakim etapie jest realizacja. Jeden z tych wniosków dotyczył ogłoszenia konkursu na przyjaznego urzędnika roku. Z tego, co wiem, to była już sporządzona ankieta. Miało to się odbyć troszkę w innej formie. Również przystaję na taką formę, tylko nie wiem, dlaczego nie widać tej ankiety w Urzędzie, dlaczego ten konkurs jeszcze nie został ogłoszony? I druga sprawa, wnioskowałam o przygotowanie uchwały dotyczącej zwolnienia przedsiębiorców z podatków od nieruchomości w zamian za tworzenie miejsc pracy. Również dostałam informację, że taka uchwała jest w opracowaniu i chciałabym wiedzieć, na jakim etapie i kiedy możemy ją usłyszeć? Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dobrze, dziękuję. Pan radny Tomaszuk.


Grzegorz Tomaszuk – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo, mój wniosek dotyczy dróg wojewódzkich, Pierwszy wniosek dotyczy drogi, ulicy Piłsudskiego od ulicy Białowieskiej w kierunku Kleszczel na odcinku do drugich torów kolejowych. Ta ulica posiada bardzo fatalne chodniki. Na sesji powiatowej ostatnio również radni zgłaszali właśnie takie wnioski. Niestety, ta inwestycja od Jelonki do Hajnówki zakończyła się na rondzie, dalej nie była prowadzona. I w związku z tym, żeby poprawić sytuację, bym prosił Burmistrza, bo no każdego roku miasto partycypuje w kosztach inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich 50 na 50 % jeżeli chodzi o podział kosztów. Przypomnę, że w roku ubiegłym chodniki, cześć chodników została wyremontowana na ulicy Bielskiej, na ulicy Piłsudskiego 2 lata wcześniej. Myślę, że jeżeli chodzi o ulicę Bielską, to tam pertraktowana jest droga do Bielska według mojej wiedzy i w związku z tym dobrze byłoby się postarać, żeby ta inwestycja zakończyła się, prawda, i objęła również chodniki ulicy Bielskiej. Natomiast te nasze środki finansowe, skromne nasze środki finansowe żeby przeznaczyć na właśnie na remont chodników na ulicy Piłsudskiego, powtarzam, od ulicy Białowieskiej do drugich torów kolejowych. Natomiast jeżeli chodzi o drugi wniosek, wniosek dotyczy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą miejską. Na każdym miejscu, również na poprzedniej sesji radni o tym mówili. Wiem, że Pan Burmistrz, mi chodzi o sygnalizację świetlną, ulica 3 Maja, Armii Krajowej. Pan Burmistrz wystąpił, bo ja między innymi otrzymałem informację do Zarządu Dróg Wojewódzkich, taki wniosek o zainstalowanie tej sygnalizacji świetlnej. To jest datowane datą 21 kwietnia bieżącego roku. Trochę czasu minęło. Moim zdaniem sprawa jest bardzo pilna, dlatego że kilka tygodni temu, ale to nie ostatni przypadek, że często pacjenci po prostu w wyniku kolizji drogowej trafiają na nasz szpitalny oddział ratunkowy. No 3 tygodnie temu widziałem na własne oczy kolizję, prawda, samochodu osobowego z rowerzystą. No szkoda, że nie ma tutaj radnych wojewódzkich, którzy, prawda, deklarowali pomoc. Natomiast ja się zgłoszę do nich, osobiście z nimi porozmawiam, żeby wsparli po prostu nasze tutaj inicjatywy. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze Pan Janusz Puch.

 

Janusz Puch – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo, myśląc o rozwoju ruchu turystycznego, jak i historii naszego miasta, składam wniosek o utworzenie muzeum przemysłu drzewnego i meblarstwa, które przedstawiałoby historię powstania i rozwoju przemysłu drzewnego i meblarstwa w Hajnówce, w mieście, które było nazywane dawniej miastem drzewiarzy. Świadczy o tym nawet herb naszego miasta. Muzeum to byłoby ważnym elementem edukacyjnym dla młodzieży, jak również dużą atrakcją turystyczną dla przyjeżdżających osób i wycieczek. Tym bardziej, że to właśnie przemysł drzewny przyczynił się do powstania i rozwoju naszego miasta, które było znane w całym kraju i za granicą. A wiele pokoleń hajnowian miało zapewnione przez lata miejsce pracy. Utworzenie muzeum przemysłu drzewnego i meblarstwa w Hajnówce ocaliłoby historię naszego miasta dla potomnych. Jednocześnie wnioskuję o pozyskanie środków na ten cel ze źródeł zewnętrznych, na przykład środków Unii Europejskiej. Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o poinformowanie nas radnych i mieszkańców miasta Hajnówki, jak przedstawia się sprawa zgłoszona w interpelacji dnia 25.02.2015 rok przeze mnie dotyczącą utworzenia punktu paszportowego przy Urzędzie Miasta Hajnówka. Wiem, że poinformowany zostałem, że wysłano pismo do Wojewody, ale nie ma żadnej odpowiedzi. Które miałoby uprościć procedury przy załatwianiu formalności paszportowych, tym bardziej, że obecnie został otwarty ruch turystyczny do Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej, gdzie wymagany jest ważny paszport celem przekroczenia granicy. I jeszcze mam jedną sprawę. Panie Burmistrzu, sprawa dotyczy utrzymania porządku i okresowego wykaszania traw, podcinki konarów drzew i gałęzi w pasie nabrzeżnym rzeki Leśna od ulicy Miłkowskiego do ulicy Stefana Batorego i nie tylko, celem zapewnienia drożności, ochrony przeciwpowodziowej, jak również okresowego wykaszania traw wzdłuż osiedla Lipowa celem zapewnienia należytego wyglądu i estetyki tych terenów miasta Hajnówki. Rozumiem że sprawa nie jest prosta. Jest to sprawa złożona z uwagi, że właścicielami terenów jest wiele – jest Urząd Miasta, Wojewódzki Urząd Melioracji i Ochrony Środowiska, właściciele prywatni i też Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dlatego proszę o podjęcie działań mających na celu rozwiązanie tego problemu. Obecnie to się odbywa w ten sposób, że po prostu referat infrastruktury i ochrony środowiska robi, co może – wykasza tereny, gdzie to jest możliwe. Natomiast na terenach prywatnych i Wojewódzkiego Ośrodka Melioracji no porastają takie chaszcze, że no przerażające, nawet już dochodzą miejscami do 1,80 i te trawy, które pylą i zapylają dalej, dlatego bardzo prosiłbym o podjęcie działań. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan radny Borkowski prosi.

 

Maciej Borkowski – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, ja mam jeden wniosek. Korzystając z prawa składania propozycji do planowanego budżetu na przyszły rok, wnoszę o zabezpieczenie środków w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 na realizację następujących zadań. Przeprowadzenie remontu wewnętrznej drogi osiedlowej oraz chodników położonych wzdłuż bloków 44, 40, 38, 34 przy ulicy Armii Krajowej. Nadmienię tylko, że ta droga, jak również chodniki, nie były remontowane od minimum 30 lat i stan tej drogi jest fatalny. Wsparcie finansowe kwotą 15 000 złotych sportowców amatorów, którzy swoim udziałem w zawodach krajowych oraz zagranicznych promują nasze miasto. Wielokrotnie słyszeliśmy tu na sesjach chwalenie się cudzymi sukcesami, jak ja to mówię, nie partycypując w kosztach wyjazdów tychże ludzi, także myślę, że coś im się od miasta należy. I Panie Burmistrzu, dwa krótkie zdania odnośnie Pana dygresji pod adresem osób, które głosowały przeciwko absolutorium. Nich mi Pan wierzy, nie chciałby Pan usłyszeć argumentacji, dlaczego głosowałem przeciwko. I było to przysłowie nie na miejscu że: Jeszcze się taki nie urodził, aby wszystkim dogodził. Powiem Panu krótko, niech Pan zrobi wszystko, abym w przyszłym roku głosował inaczej i żeby, żeby Pan widział, kiedy naprawdę Pana deszcz. Dziękuję uprzejmie.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuje. Tutaj proszę, Pan radny Androsiuk.

 

Tomasz Androsiuk – Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, szanowni radni, zwracam się w imieniu mieszkańców do Pana Burmistrza z prośbą, aby wspólnie z Panem Dyrektorem Zakładu Komunikacji Miejskiej przyjrzeć się możliwości wprowadzenia zmian w kursowaniu autobusów. Chodzi tutaj o to, aby w okresie letnim, wakacyjnym taki autobus mógł przejechać ulicą Żabia Górka. I tu mieszkańcy się zwracali ci, którzy tam mają problemy z dotarciem na te ogródki działkowe i prosili, żeby chociaż takie dwa kursy w okresie letnim tamtą ulicą przeprowadzić. Chodzi o to, żeby rano mogli zajechać a po południu wieczorem do domu wrócić. Dziękuję.

 

Jaku Ostapczuk – Dziękuję. Pani radna Ewa Rygorowicz jeszcze prosi o głos.

 

Ewa Rygorowicz – Czy jest możliwość wyremontowania chodników przy nowo nazwanej ulicy Dowgirda, Docenta Dowgirda? Tam właśnie te chodniki, które prowadzą od ulicy Lipowej do szpitala, są w katastroficznym stanie. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeszcze radny Łabędzki prosi o głos. Proszę mikrofon.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Państwo Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado i Panie Januszu, ja bardzo dziękuję, że odświeżył Pan kilkakrotnie prezentowany przeze mnie wniosek powołania takiego muzeum czy takiego ośrodka kulturowego, kulturalnego w mieście, które by właśnie nawiązywało do naszych tradycji drzewnych. Bardzo się cieszę, że przeciwna strona stołu obrad podjęła ten temat, bo to znak, że prawdopodobnie coś się z tego pomysłu wykluje. Pan Burmistrz zresztą, bodajże na spotkaniu z przedsiębiorcami, wspominał o tym i o przedsięwzięciu, które ma upamiętnić naszą tradycję leśną i drzewną, więc dobrze to wróży a ja dziękuję. Chciałbym też przyłączyć się do tematu, który porusza od jakiegoś czasu Pan Wiceprzewodniczący Giermanowicz. I chciałbym przy tej okazji zwrócić uwagę, że oczyszczenie rzeki Leśnej na tym odcinku miejskim ma wtedy i tylko wtedy uzasadnienie, kiedy całe koryto będzie oczyszczone. Przypominam Państwu, że jako miasto pomagaliśmy mu zarastać. Ornitolodzy kilka lat temu, to już 5-6 lat temu podnosili sprawę tego, że takie niezorganizowane, niedopracowanie, nawożenie koryta rzeki Leśnej powoduje właśnie wybywanie z tego terenu chronionych gatunków ptaków. Także tutaj, tutaj bardzo proszę też o pilnowanie, żeby Zarząd Województwa miał na względzie oczyszczenie całego, udrożnienie całego koryta, nie tylko na tym odcinku hajnowskim. Kilku mieszkańców w ostatnim okresie 2 miesięcy poruszało temat gospodarki śmieciowej i ja te pytania sprowadziłem jak gdyby do 2, i pozwolę je sobie w imieniu mieszkańców Panu Burmistrzowi zadać. Opłata za IV kwartał roku jest taka sama jak za I, II i III, pomimo że pojemniki i odpady zielone są zbierane 2 razy tylko w październiku, bo w listopadzie i grudniu już tylko raz, czy zatem opłata za IV kwartał nie powinna być mniejsza? No to takie pytanie klienta. Proszę się nie obruszać na klienta, klient ma prawo zadawać pytania, dlaczego w taki sposób te opłaty są pobierane. Ja niejako rozumiejąc intencję tego systemu podatkowego związanego ze śmieciami, sugeruję że no może w związku, że faktycznie ten odbiór odpadów jest mniejszy w tych ostatnich miesiącach roku, to może z okazji Bożego Narodzenia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych dorzuciłoby każdemu mieszkańcowi w domu prywatnym...

 

Jakub Ostapczuk – 1 worek.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie, jakiś prezent mały, gwiazdkowy. No dlaczego? No chociażby dla ocieplenia relacji z klientem. I pytanie, które pojawia się najczęściej. W moim gospodarstwie są 3 osoby, płacę więc za wywóz śmieci od 3 osób. Pytanie: Dlaczego dostaję taką samą ilość worków na śmieci na 3 osoby, jak sąsiadka na 1 osobę? Dlaczego muszę te worki dokupić sobie w PUK za dodatkową opłatą? Przecież płacę za 3 osoby. To jak mówię, to jest takie pytanie, które pojawia się najczęściej. I myślę, że warto też zwrócić uwagę na te pytania i poszukać odpowiedzi. Panie Burmistrzu, mieszkańcy znają plan przebudowy placu zabaw, tego terenu przyległego, ale no wiemy o tym, że jeszcze w tym roku to nie nastąpi. Zbliżają się wakacje i rodzice małych dzieci, które na rowerkach w alejkach rowerowych na placu zabaw próbują swoich sił w wyścigach i innych karkołomnych wyczynach, proszą o przygotowanie tych alejek na okres wakacyjny, tak żeby one tam nie były zaśmiecone. Jest też sugestia, żeby odnowić te oznakowania poziome na alejkach, żeby dzieci ćwiczyły się także w zasadach ruchu drogowego. Spora część mieszkańców dopytuje się również o plany związane z budynkiem biurowca tartacznego. Jest to budynek zabytkowy. Zresztą razem z łaźnią miejską stanowią taki, no taką ciekawostkę w ogóle miejską hajnowską. Warto zwrócić uwagę, że mamy takie dwa smaczki, więc jest pytanie, czy są plany oczywiście, kto jest obecnie właścicielem, zarządzającym tego budynku, ale też czy znamy jakieś plany na przyszłość? Natomiast też jest pytanie o mieszczącą się tam obok tego budynku fontannę. Czy ona jest własnością tego samego podmiotu, który zarządza budynkiem biurowca, czy też jest to fontanna miejska, że tak powiem? Od jakiegoś czasu obserwujemy przy ulicy Piłsudskiego, Panie Burmistrzu, przewracający się na stronę chodnika płot, ogrodzenie przy liceum Skłodowskiej. I to no przypomina mi też taki projekt z tego mniej więcej samego czasu, co i muzeum przemysłu drzewnego, żeby może od Starostwa wyzyskać ten teren pomiędzy ulicą, chodnikiem przy Piłsudskiego i potem Armii Krajowej do powiedzmy bieżni na boisku wokół Orlika. Moglibyśmy tam jako miasto no ten teren uporządkować, udostępnić, może zmienić go też na skwer chociażby imienia Marszałka Piłsudskiego, bo przy ulicy Piłsudskiego. Mamy zaprzyjaźnionego artystę rzeźbiarza, który już właśnie kilka lat temu opracował bardzo ładny projekt pomnika w tym miejscu. Może by było warto do tego wrócić? Ogrodzenie by się wtedy nie przewracało. Starostwo nie miałoby tego terenu na utrzymaniu, byłoby mu lżej. Panie Burmistrzu, właściwie Panie Przewodniczący, ostatnio się pojawił temat Rady Młodzieżowej, natomiast ja całkowicie popieram ten temat. Myślę że, myślę że ten okres letni, wakacyjny powinniśmy poświęcić w komisjach też na pracę nad tą, nad tym tematem. Natomiast odezwali się również seniorzy i pytają, no dobrze, Rada Młodzieżowa bardzo chętnie, a jeszcze Rada Seniorów. Taki pomysł realizowany w niektórych miejscowościach.

 

Jakub Ostapczuk – O tutaj jest Rada Seniorów.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Przewodniczący, kobiety, kobiety po tej sesji naprawdę rozliczą Pana. Kobiety mają zawsze 18 lat, ewentualnie 18,5. Panie Burmistrzu, jeden z mieszkańców prowadzi korespondencję w sprawie oświetlenia na ulicy Armii Krajowej na tym odcinku od 3 Maja do Piłsudskiego. Ja fragmenty tej korespondencji czytałem. Chodzi o oświetlenie i o wysokość drzew na tym odcinku. Chciałbym, żeby referat przygotował na ten temat odpowiedź. Referat prawdopodobnie skojarzy od razu, czego, i której osoby ta korespondencja dotyczy, więc byłbym wdzięczny za odpowiedź w tej sprawie. Konkurs Młodzi Aktywni Skuteczni ogłoszony przez Burmistrza Miasta Hajnówka ma na celu pobudzenie młodzieży do aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej, wykorzystania swoich pomysłów a także szukania własnych samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów. Panie Burmistrzu, ja wiem, że do Pana Zastępcy ta sprawa czy trafiła, czy trafi niebawem, chodzi o grupę Fenix, która właśnie, wygrała konkurs, licząc na to, że dzięki temu nie będą mieli problemów z prezentacją swoich umiejętności, bardzo ciekawych zresztą, no napotykają jednak na bariery. Ja może nie będę wskazywał tego, tej instytucji, która te bariery chce czy próbuje budować, ale bardzo proszę, żeby zatroszczyć się o te osoby. Ja powiem tak, jeżeli problemem występów ich jest naprawdę dołożenie się do jedynie do parafiny, którą oni zużywają w czasie pokazów, to autentycznie, ja mogę te 40 złotych na parafinę im dać za każdy pokaz, niech tylko mogą się zaprezentować mieszkańcom. Panie Burmistrzu, i ostatnia sprawa, wniosek. Ja wnoszę o udzielenie mi informacji na temat tego, ile mieszkań komunalnych na parterze zostało przydzielonych w okresie od września 2014 do końca czerwca 2015? Jak Pan się domyśla, no musi być jakieś dno tej, tego mojego wniosku i oczywiście ono jest. 8 września 2014 Pan własnoręcznie podpisał decyzję Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która zdecydowała, że ze względów na specyficzną chorobę dziecka jedna z mieszkanek młoda mama otrzyma mieszkanie na parterze. Choroba tego dziecka jest, proszę Państwa, naprawdę tego typu, że to dziecko nie może się męczyć. Obecnie ta rodzina mieszka na IV piętrze. Wchodzenie na te IV piętro tej dziewczynki sprawia jej naprawdę kłopot. W piśmie, które podpisał Pan Burmistrz, jest informacja, że kiedy tylko zasoby gminne pozyskają takie mieszkanie, to ta rodzina je otrzyma. Jest też informacja, że jeżeli nadarzy się okazja zamiany takiej między lokatorskiej, to też miasto taką zamianę sugeruje. Ta mama w ostatnim tygodniu parokrotnie była tutaj w Urzędzie Miasta, wskazywała mieszkanie, które jest na parterze. Potrzebowało ono co prawda bardzo dużego remontu, ale ona decydowała się na to, żeby je wyremontować i oddać swoje mieszkanie na IV piętrze, żeby przejąć, przyjąć to. Ja życzę tej córce, temu dziecku jak najwięcej zdrowia, żeby ono miało siłę wytrzymać te wszystkie utarczki pomiędzy mamą a Urzędem Miasta o to mieszkanie. Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę, Pani radna.

 

Krystyna Kośko – Ja mam też tutaj taki wniosek. Mówiąc głosem mieszkańców miasta, proponuję rozważenie możliwości podjęcia uchwały w sprawie przyznania ulg na przejazdy środkami komunikacji miejskiej osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym poprzez poszerzenie kręgu osób uprawnionych. Nasze społeczeństwo ogólnie ubożeje. Ludzie zgłaszają taką potrzebę. Bo nie stać ich na dojazdy do szpitala na wizyty lekarskie.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy radni jeszcze mają? Pan radny Czurak.

 

Adam Czurak – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie nieruchomości, która znajduje się w centrum Hajnówki w pobliżu bloków 37-39. Chodzi mi o teren po byłym młynie świętej pamięci Pana Orzechowskiego. Jest to teren prywatny, ale na dzień dzisiejszy jest wykorzystywany jak teren publiczny, to znaczy okoliczni mieszkańcy, mówiąc oględnie, no nie czują się zawsze bezpiecznie z tego względu, dlatego proszę o interwencję u zarządcy. Z tego, co pogłoski mówią, jakby zarządca się zmienił, właściciel się zmienił tej nieruchomości i trzeba by tu albo zabezpieczyć, albo tyle zdziczały teren jakby też odpowiednio przygotować, przynajmniej usunąć krzaki i zarośla, które tam pozwalają na, jakby na działania incognito, powiedzmy. I przychylam się do wniosku Pana radnego Bogdana Łabędzkiego o alejki w parku, bo też takie sygnały słyszałem. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Radni już nie mają. Proszę, nie, jeszcze Pan radny Kulik.

 

Sławomir Kulik – Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, ja chciałem zapytać o taką sprawę. Teraz powstaje ścieżka rowerowa na trasie, podlaska ścieżka rowerowa. Czy w mieście Hajnówka jakieś będą w związku z tym zmiany? Czy może są już? I druga sprawa, chciałbym zapewnić mieszkańców osiedla Mazury, że zgłosiłem już wielkie dziury na ulicy Małej, także dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy radni? Już radni zadali pytania. Teraz osoby spoza Rady. Proszę, Pan. Proszę się przedstawić.


Pan Solipiwko – Dzień dobry, mam takie 4 pytania do Pana Burmistrza.

 

Jakub Ostapczuk – Nazwisko proszę podać, bo musimy zapisać.

 

Pan Solipiwko – Solipiwko.

 

Jakub Ostapczuk – Solipiwko.

 

Pan Solipiwko – Pierwsze, kiedy będzie remont przy ulicy Piaski? Tam mieszkam od 30 lat już i 30 lat ta ulica jest dno. Drugie, jak to jest, jak to jest ze zmianą mieszkania? Jeżeli się pisze podanie o zamianę mieszkania, dostaje się odpowiedź: Proszę we własnym zakresie z kimś się zamienić. Trzecie, jak się ma sprawa z blokiem komunalnym? Prawdopodobnie miał być budowany blok komunalny. Nic nie słychać. I te 3 budyneczki, co na ulicy Piaskach, Piaski. Rok budowy tych budynków jest między 1913 – 1916. Co z nimi się stanie? Bo słyszałem, że to idzie pod rozbiórkę a tam chyba to już jest zabytek. Dziękuję.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Czy ktoś jest spoza Rady? Jeśli... A, Pan radny, Pan ...


Zdzisław Stankowski – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, dlaczego dajecie takie głupie odpowiedzi, że za sprzątaczki w naszych blokach odpowiada tylko Wspólnota Mieszkaniowa? A nas tak dużo mieszka, którzy nie mają wykupionych tych mieszkań. Dlaczego wy tak traktujecie tych ludzi, którzy mają 80 lat, 90 i same mieszkają? Tak traktować ludzi w blokach komunalnych? I tutaj mi napisano, że jeszcze podwyższycie nam za te sprzątanie. Tak się nie powinno robić. A teraz jeszcze, dlaczego od tylu miesięcy nie poprawiacie chodnika przy rondzie świętej pamięci arcybiskupa Mirona Chodakowskiego? Ja już wam o tym mówiłem półtora roku. I składałem wniosek, i Pani mówi: Szłam do cerkwi się modlić i upadłam. To szczęście, że się nie połamałam. To dlaczego wy tyle czasu nie poprawiacie chodnika tego przy świętej pamięci Chodakowskiego? I tak mówicie, że wszystko w Hajnówce robicie. A jeszcze w kwietniu powiedziałem na sesji, że schodząc przy bloku 45 jest taka duża dziura. Jeden z kolegów mówi: Szłem i widziałem, jak Pani upadła. To szczęście, że nie upadła głową na mur. Bo jakby upadła na ten murek, to by nie żyła. To dlaczego wy, tam jeszcze dzisiaj z kolegami emerytami mundurowymi staliśmy, rozmawialiśmy, to mówi, że: Tam to taczkę żwiru, podnieść to i ułożyć, i jest równo. To dlaczego wy 2 miesiące nie robicie tego? No, i tak dbacie. A jeszcze też mieszkańcy mówią: Prosiliśmy Pana i Pan nie odmawia nam. Ja mówię: Nie, nigdy nie odmówię. Bo oni już tera chcą zlikwidować Radę Osiedli, żeby nie było prośby do poruszania tego, co my chcemy. I też mówią: Idziemy na cmentarz, czy to prawosławny, katolicki i baptystów, jehowych. I Pan już poruszał rok temu, żeby postawić ławki, bo my idziemy z laskami na cmentarz się modlić. Niesiemy kwiaty, niesiemy znicze, to dlaczego tych ławek po lewej stronie nie możecie postawić? Tyle czasu? A jeszcze też koledzy moi emeryci i nie emeryci mundurowi powiedzieli: Idziemy parkiem i dlaczego tutaj przy tym placu zabaw nie mamy ławek z oparciem, żeby usiąść? Bo idziemy z laskami. Neurolodzy powiedzieli: Jak macie chory kręgosłup, to trzeba chodzić. Ja mówię: Ja koledzy z wami się zgadzam. To dlaczego tam ławeczek nie ma, żebyśmy usiedli?

 

Jakub Ostapczuk – Bo po co? Trzeba chodzić.

 

Zdzisław Stankowski – Ale nie, tymi ścieżkami to iść, nie na tym. A jeszcze rok temu zebraliśmy 600 podpisów mieszkańców, żeby ten plac zabaw dla dzieci był ogrodzony. I dlaczego nie jest ogrodzony? No. A jeszcze też moi koledzy mundurowi też są zaskoczeni, bo też poprzyjeżdżają po wnuków do szkoły nr 1 czy nr 2 i mówią: Czemu już po prawej stronie przy szkołach nie możemy parkować samochodów? A z kolegą radnym szliśmy i zobaczyliśmy, jak dziewczynka przebiegła przez ulicę. A jak my woziliśmy swoich dzieci, to mogliśmy parkować normalnie po prawej stronie. Dlaczego tak to zostało zlikwidowanie? I dlaczego tak jest traktowana nasza młodzież tutaj w tej i nasze dzieci, które mają małe dzieci, które chodzą do szkoły? No? I wy się z tego śmiejecie. Bo wy nie dbacie o mieszkańców naszych. I jeszcze też, dlaczego takie są podejmowane decyzje? Na ulicy Wierobieja został odnowiony sklepik i w lutym napisano podanie o wycięcie lipy. I my z kolegą radnym szliśmy, i lipa została w ciągu 5 miesięcy wycięta. A dlaczego tamte 2 drzewa, gdzie tak piorun walnął, takie niebezpieczne, od 2012 roku nie wycinacie? To dlaczego tak jest to traktowane? I jeszcze mieszkańcy mówią: Też dzieci idą do Zespołu Szkół Zawodowych i od tylu lat nie poprawiają tam chodnika. No i tak mówią: Dlaczego tak jest? A jeszcze jedno. Koledzy starsi moi emeryci czy to mundurowi, czy inny mówi: Dlaczego my w Hajnówce nie mamy Hajnowianki? Bo kiedyś jako my mając 20 lat czy 21 idziemy, mogliśmy sobie potańczyć, wszystko i tak moi emeryci, mówi: Mieliśmy fajnie w Hajnówce a tera co my mamy w Hajnówce? Nic nie mamy. A jeszcze też jedno, weszłem kupić leki do apteki i ta Pani, co sprzedawała mi leki, mówi: Oglądałam telewizję i czy Pan wie, które miasto w Polsce najbardziej się wyludnia? Ja mówię: Nie wiem. Ale Pani mówi: Hajnówka. A ja mówię: Się z Panią zgadzam, bo mieliśmy prawie 30 000 mieszkańców.

 

Jakub Ostapczuk – Nie, 25 000.

 

Zdzisław Stankowski – A teraz... około 30 000 mieliśmy, mieliśmy 29 z kawałkiem.

 

Jakub Ostapczuk – A to z Dubinami.

 

Zdzisław Stankowski – I jeszcze też było też zaskoczenie mi, bo opowiadała mi ta Pani, że jak PUK wygrywał, to podali nam, że jest nas 17 700. O Pani mówi: Tak? Tak, bo ja mam to na piśmie.

 

Do punkty 14 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Jeśli więcej nie ma pytań, przechodzimy do punktu 14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania. Proszę Pana Burmistrza od interpelacji. Interpelacja na piśmie czy jak tam. Proszę, Burmistrzu.

 

Jerzy Sirak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest tego dosyć dużo. Postaram się odpowiedzieć na tyle, ile i w takim zakresie, na ile to możliwe. Pan Giermanowicz wnioskuje o odpowiedź na piśmie. Także udzielę odpowiedzi na piśmie. Ja tylko przypomnę, że nasze spółki pracują w oparciu o kodeks handlowy z 34 roku. Z niewielkimi zmianami obowiązuje do dzisiaj. Są spółkami prawa handlowego. Jeżeli chodzi o nadzór nad funkcjonowaniem spółek, pełnią go rady nadzorcze i każdorazowo co roku oczywiście też oceniane są wyniki tych spółek, udzielane jest absolutorium zarządom. I przypomnę tylko, że łącznie w naszych spółkach, a więc w PUK-u, w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej pracuje prawie 200 osób. Spółki rocznie do kasy miejskiej płacą ponad 1 000 000 złotych podatku od nieruchomości. Działalność jest prowadzona w oparciu o statuty tych spółek i zgodnie z prawem handlowym. Oczywiście w warunkach gospodarki rynkowej. Pan Borkowski pyta o inwestycje. Częściowo odpowiedziałem, ale udzielę odpowiedzi na piśmie o inwestycjach realizowanych i przyjętych w naszym budżecie miasta. Jeżeli chodzi o zatrudnienie osób niepełnosprawnych, to przypomnę, że środki finansowe na wsparcie organizacji miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych są w dyspozycji, w przeszłości były w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, obecnie są w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy i przy każdej możliwości my jako Urząd Miasta zachęcaliśmy Urząd Pracy do pisania ciekawych projektów właśnie skierowanych do osób niepełnosprawnych. W przeszłości Urząd Pracy bardzo sprawnie i skutecznie te programy pisał, dlatego też my każdą ilość osób niepełnosprawnych staraliśmy się zatrudniać. Program był bardzo dobry i atrakcyjny. Staraliśmy się też wszędzie ten program promować. Dlaczego on był atrakcyjny? Dlatego że tak naprawdę dawał szansę zatrudnienia tych osób niepełnosprawnych na dłuższy okres czasu. Także razem, z okresem że tak powiem stażowym, okresem zatrudnienia bezpośrednio przez Urząd ze środków własnych i ponownie ze środków Urzędu Pracy te okresy zatrudnienia były nawet dwuletnie i dłuższe. Taki program został na nasz wniosek powtórzony i w tej chwili też nie pamiętam dokładnie, ile osób. Panie Sekretarzu, ile osób pracuje? 15? 15. Także, widzi Pan, program jest dobry, mam nadzieję, że będzie kontynuowany a my jako miasto zatrudnimy każda ilość osób niepełnosprawnych, które w wyniku umowy będziemy z Urzędem Pracy będziemy mogli zatrudnić. To, że jest takie duże zainteresowanie ze strony osób niepełnosprawnych korzystaniem z tego projektu, jest najlepszym potwierdzeniem na to, jak wartościowy i dobry program. Jednocześnie jest wskazówką dna Urzędu Pracy, nie tylko naszego w Hajnówce, ale myślę, że dla wszystkich Urzędów Pracy, że zawsze powinno się znaleźć środki na wsparcie i organizację miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli takie środki będą, to jestem przekonany, że nie tylko my jako miasto Hajnówka, ale inne samorządy też te szanse wykorzystają, żeby stworzyć miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Pan Karol Nieciecki porusza temat, o którym, no ja rozumiem, Pan radny Nieciecki nie był radnym poprzedniej kadencji, ale ja przypomnę tylko dla tych, którzy byli, że my niejednokrotnie jako Rada zajmowaliśmy stanowisko w sprawie, można powiedzieć spokojnie, nieodpowiedzialności i niegospodarności w Puszczy Białowieskiej, bo to jest fakt. Przypomnę tylko, bo wielu z radnych było w czasie, kiedy była procedowana nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i art. 10 na wniosek środowisk ekologów, żeby odebrać samorządom prawo współdecydowania o tworzeniu bądź poszerzaniu granic parków narodowych, doprowadziliśmy do przesłuchania obywatelskiego na wniosek i z inicjatywy posła Czykwina. Takie przesłuchanie w Sejmie się odbyło. Byliśmy jako przedstawiciele i delegacja miasta i przedstawialiśmy tam swoje stanowisko. Myślę, że skutecznie, ponieważ ta nowelizacja ustawy, bardzo niekorzystna dla samorządów, została zablokowana. A jeżeli już mówimy o tym, co się dzieje, o korniku, to rzeczywiście, ja przytoczę kilka liczb. Mnie martwi to, ja myślę, że wszystkich odpowiedzialnych ludzi, dla których gospodarność i gospodarka nie jest obojętna, martwi to, co się dzieje w Puszczy Białowieskiej. Teraz jest okres, wiosny się skończył, jest lata. Liście grabiny zarosły i tego tak nie widać, ale pamiętamy, jak to wyglądało w lutym, jak to wyglądało w marcu. Ja tylko przypomnę Państwu liczby, tak żebyśmy mieli wyobrażenie, co się dzieje. To już jest swego rodzaju klęska. To jest klęska ekologiczna. Ja nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Dziwi mnie to, co się dzieje, brak tego działania, brak decyzji czy to Ministra Środowiska, czy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Otóż w czerwcu 2013 roku tak zwanego trocinkowca, więc martwego świerka było 70 000 m3. Już w grudniu 2013 roku było tego martwego świerka ponad 90 000 m. W tej chwili tego martwego świerka jest ponad 500 000 m3. Widzimy, jaka jest pogoda. Kornik się rozwija pięknie. To, co można powiedzieć, się najbardziej udaje w Puszczy Białowieskiej w tej chwili, to hodowla kornika. Może powinniśmy postawić pomnik dla kornika w mieście, bo on teraz jest najważniejszy. Ale niezależnie od tego musimy podchodzić do sprawy realnie. Choćbyśmy nie wiadomo co robili, na dzień dzisiejszy nie mamy wpływu na zmianę decyzji, ponieważ tak się dzieje już od wielu, wielu lat, niezależnie czy rządzi prawica, czy rządzi lewica, to tutaj się stanowisko w tej sprawie nie zmienia. W tej chwili jest przygotowywany program wsparcia rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej, program, który swego czasu był zapowiedziany przez Panią Premier Bieńkowską na Konwencie Marszałków Rzeczypospolitej w Białowieży. On powoli zaczyna przybierać realne szanse. Będzie realizowany, finansowany z różnych źródeł – i ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ze środków centralnych Infrastruktury i Środowisko, również inny program, ale też wspierający to ze środków Funduszu Leśnego. W ramach tego programu nam jako miastu najbardziej zależy na wprowadzeniu dofinansowania i dofinansowania 3 projektów. Jeden projekt to jest budowa centrum dialogu, to się nazywa, ale tak naprawdę jest to stary pomysł, stara nasza koncepcja, którą próbowaliśmy kilka lat temu opracować. Chodzi o tak zwany leśny Kopernik. Coś na wzór Kopernika naukowego w Warszawie, ale żeby to był taki leśny Kopernik, generalnie Kopernik przyrodniczy. Jeżeli to się uda, to może być tak duża atrakcja turystyczna, że ona będzie przyciągała bardzo, bardzo wielu ludzi. Zakładam, że rodziców z dziećmi i dziadków z wnukami i w połączeniu z Puszczą Białowieską jest to nowa dodana wartość. Wszystko wskazuje na to, że będzie to możliwe, będzie tu kumulacja, połączenie środków i pracujemy nad tym od dłuższego czasu, połączenie środków Funduszu Leśnego i środków centralnych z Infrastruktury i Środowiska. Będzie to inwestycja o wartości kilkudziesięciu milionów złotych i naprawdę może powstać u nas wielka atrakcja na skalę ogólnopolską na pewno, ale również na skalę europejską. Drugi projekt, który byśmy chcieli realizować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego to jest budowa ośrodka rehabilitacyjno-rekreacyjnego na tych terenach inwestycyjnych, które mamy przygotowane przy szpitalu. Mamy potencjalnych inwestorów i chociaż program jest trudny do realizacji, potrwa dosyć długo, też zabiegamy o to, żeby ze środków RPO projekt był dofinansowany, żeby obiekt, który ma szanse powstać, był obiektem atrakcyjniejszym i ciekawym. I trzeci temat, temat o którym niejako wspominał Pan radny Puch i radny Łabędzki, którego absolutnie jako sami, jako miasto byśmy się nie podejmowali, temat muzeum przemysłu drzewnego, ale generalnie muzeum meblarstwa, muzeum meblarstwa, przemysłu meblarskiego w skali świata. Byłoby to bardzo nowoczesne muzeum, takie interaktywne, które by prezentowało i dorobek meblarstwa, i to, co autentycznie w branży się dzieje w Polsce i w Europie, żeby osoby, które przyjeżdżają do tego muzeum, oprócz tego, że zobaczą, jak kiedyś się produkowało meble, mogły zobaczyć, jak w danej chwili, w danym momencie wygląda produkcja mebli w zakładzie w Hajnówce, w Suwałkach czy w innych zakładach w Polsce i w Europie. Inwestorem tutaj będzie firma Forte. My na ile to będzie, że tak powiem, możliwe, będziemy to wspierali i zrobimy wszystko, żeby również było tu wsparcie z RPO do realizacji tej inwestycji. Jeżeli te 3 duże zadania inwestycyjne w połączeniu z planowaną inwestycją prywatnego inwestora na terenach Suwalskiej Podstrefy Ekonomicznej, najprawdopodobniej jak wszystko będzie dobrze, już w lipcu Ministerstwo Gospodarki podejmie decyzję o rozszerzeniu tej strefy, mamy szansę na to, żeby zabezpieczyć stabilne funkcjonowanie i rozwój miasta na przyszłość. Wolne wnioski, tak?

 

Karol Marek Nieciecki – A propos sesji wyjazdowej to jest propozycja leśniczego Pana ... Wszystkie ościenne gminy miejskie już odbyły takie sesje. Myślę, że radnym się należy...

 

Jerzy Sirak – Panie radny, jest to sprawa organizacyjna funkcjonowania Rady. Jak Pan Przewodniczący tak zarządzi, tak będzie. Ja tu się ustosunkowuję do zgłoszonego przez Pana zagadnienia. Pan Mironczuk podnosi temat Parady Orkiestr Dętych. Ja przypomnę, że realizowany projekt Parady Orkiestr Dętych jest jednym z projektów miękkich programu obywatelskiego. Organizowaliśmy to pierwszy raz i generalnie, chociaż oczywiście, można mieć pretensje, że coś było tak, coś było nie tak, ale generalnie sama Parada jako Parada spotkała się w mieście z bardzo pozytywnym odzewem i zrobimy wszystko, żeby tego typu wydarzenia kulturalne na stałe weszły do kalendarza imprez kulturalnych w mieście. Natomiast co do formuły i co do trasy przemarszów w przeszłości jest to temat otwarty. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Przy okazji kolejnej organizacji takiej parady na pewno postaramy się, żeby to było lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o te inne inicjatywy, no ja powiem, że tak naprawdę to największe wsparcie finansowe i wsparcie organizacyjne Orkiestra ma ze strony miasta, ze strony Hajnowskiego Domu Kultury i ze strony budżetu miasta. Bo nie wiem, czy wiecie, w ostatnim okresie no powiat zdecydował i zmniejszył dofinansowanie dla tej Orkiestry, co oczywiście w jakiejś mierze utrudniło normalne funkcjonowanie tej Orkiestry. Będzie to też temat do zastanowienia się dla nas na przyszłość, bo nikt nie ma wątpliwości, ani ja, ani Pastwo, że trzeba wszystko zrobić, żeby tą Orkiestrę utrzymać, bo to jest bardzo ważne, żeby ta młodzież, która chce grać, chce się uczyć grać, takie możliwości miała. I niewykluczone, że w przyszłym roku pomyślimy o tym, żeby to wsparcie było większe. Natomiast jeżeli chodzi o wstęp na pływalnię, ja w tej chwili nie odpowiem. Zobaczymy, jak to wygląda od strony formalnoprawnej. Niezależnie od tego dofinansowania, też dofinansowaliśmy wyjazd Orkiestry. Nie wiem, to na Litwę było chyba, tak? Przypomina mi Pan radny Mironczuk o drodze osiedlowej. Rok budżetowy jeszcze trwa, Panie radny. To, co zaplanowaliśmy, to zrobimy. Ja tylko wyjaśnię, że jeżeli chodzi o odcinek od ulicy Lipowej do stacji trafo, nie przełożymy tego, ja lojalnie i szczerze mówię, bo nie ma takiej potrzeby na dzisiaj. Tamtą dalszą część przełożymy całkowicie gruntownie tak, żeby objazd był z drugiej strony stacji trafo, natomiast na tym odcinku od ulicy Lipowej do stacji trafo wymienimy tę zniszczoną trylinkę, uzupełnimy żwiru, utwardzimy, wyrównamy ten odcinek a w przyszłości być może zmienimy to. I proszę nie przypominać mi, że Pan Burmistrz Skiepko podpisał. Podpisał, że zrobimy, to zrobimy, ale zrobimy w taki sposób, żeby wykorzystać te materiały, które są, które są niezniszczone i jeszcze po poprawieniu z powodzeniem przez jakiś czas będą służyły.

 

Piotr Mironczuk – Ale ja takiego nic nie powiedziałem.

 

Jerzy Sirak – Ale ja się domyślam, że o to Panu chodziło.

 

Piotr Mironczuk – Jeszcze nie powiedziałem, tylko tu chodzi, jeżeli, to proszę o to, o te dziury tam się z, no, żeby to uzupełnić w pierwszej kolejności.

 

Jerzy Sirak – Dobra, to to to zrobimy szybciej no.

 

Piotr Mironczuk – Tam cały czas, no zresztą chyba Pan Burmistrz ostatnio też był.

 

Jerzy Sirak – Tak, tak no. Ja mówię, powiem jeżeli chodzi o tamten odcinek wokół stacji trafo, to zrobimy to po zakończeniu modernizacji ulicy Fabryka Chemiczna albo jakoś równolegle z tym. Ale w tym roku, tak jak mówię, na pewno. No Pani Alicja ma bardzo ciekawą inicjatywę, jakby czytała w naszych myślach. Także taki pomysł parku linowego w Hajnówce też mamy, też przygotowujemy. Między innymi z takim założeniem też przejęliśmy swego czasu ponad 4 ha ziemi, nieruchomości z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na Judziance. I tam chcemy to zrobić jako ciekawy teren rekreacyjny i park linowy. Ale nie chciałem tego mówić, bo po prostu by, bo po prostu my w tej chwili szukamy pieniędzy. Nie, nie, nie wiedziała chyba, ja... Na pytania Pana Giermanowicza odnośnie to było rzeki Leśnej, tak?

 

Jan Giermanowicz – Nie, to była informacja.

 

Jerzy Sirak – Tak, ale ja tutaj uzupełnię to może. Z WUZIR-em prowadzimy te rozmowy. My zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że oczyszczenie rzeki na odcinku od granic miasta do tego mostu w Sacharewie będzie problemem z różnych powodów. I teraz możemy się zastanawiać, czy w związku z tym odkładać i nie robić tego czyszczenia w granicach miasta, czy mimo wszystko zrobić a potem interweniować, robić wszystko, żeby zrobić tamten odcinek. Jeżeli WUZIR ogłosi przetarg i będzie chciał robić konserwację, czyszczenie rzeki w granicach całego miasta, to my się do tego dołożymy, to zrobimy. Pani Laszkiewicz. Serwis został... Proszę?

 

Jakub Ostapczuk – OSiR.

 

Jerzy Sirak – Aha, a to może odpowie Pan Skiepko od razu. Chodzi o dokumentację na OSiR. Czy jest przygotowana do standardów lekkoatletyki?

 

Andrzej Skiepko – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z przyjemnością odpowiem właśnie na to pytanie. Sprawy sportu akurat są mi bliskie. Dlatego też dokumentacja na stadion jest zatwierdzona. Po moich spotkaniach i z projektantem, jak również z osobami, które prowadzą lekkoatletykę w Białymstoku, stwierdzono jednoznacznie – budowa tylko stadionu lekkoatletycznego w Hajnówce po prostu mija się z celem. Nasz stadion jest przede wszystkim wielofunkcyjny, wielozadaniowy, który spełnia wiele zadań, a więc boisko do piłki trawiastej, do piłki nożnej trawiaste czy też o nawierzchni sztucznej, jak również bieżnia lekkoatletyczna, gdzie mogą być rozgrywane zawody sportowe dla uczniów, nie tylko te szkolne, ale również o zasięgu troszkę większym. Natomiast aby przeprowadzić zawody mistrzowskie, to musi być stadion, który spełnia niesamowite wymagania i koszt takiego stadionu to jest około 100 000 000 złotych, natomiast nasz w granicach około 5 000 000 – 6 000 000. Oprócz tego stadionu, co powiedziałem o tej funkcjonalności, również będą boiska do piłki plażowej, jak również korty tenisowe i to będzie po prostu służyło przede wszystkim naszym mieszkańcom i naszej młodzieży. Natomiast tak jak powiedziałem, budowa samego stadionu lekkoatletycznego mijałaby się z celem. Taki najbliższy stadion jest na Zwierzyńcu w Białymstoku. To tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, natomiast o innych sprawach troszkę później.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Pan Burmistrz dalej, proszę.

 

Jerezy Sirak – Tak, Pani radna Laszkiewicz słusznie pyta o sprawę serwisu. Przetarg został rozstrzygnięty. Tak jak wspomniałem, wygrała firma z Hajnówki. Jesteśmy jak na dzień dzisiejszy zadowoleni z jakości świadczonych usług. Jeżeli chodzi natomiast o zgłaszanie, wszyscy załóżmy wiedzą, że trzeba składać tutaj do nas i na bieżąco reagujemy i te, oczywiście, niektóre sprawy muszą poczekać, ale te najpilniejsze są realizowane praktycznie od ręki. Tak jak już wspomniałem, 40 instalacji już zostało wyremontowanych, dobrze funkcjonują. Kolejne są cały czas realizowane. Ale jeżeli są interwencje, coś trzeba przyspieszyć, to na bieżąco reagujemy i takie działania są podejmowane. Pan radny Nieciecki... proszę? Przypomnienie. Nie, na pewno korespondencja była. Parkingi przy cmentarzach. Umówmy się, że tak, my to sprawdzimy i udzielimy odpowiedzi na piśmie. Dobrze. Pan radny Nieciecki zwraca uwagę na to, że dobrze byłoby, gdyby było więcej patroli pieszych z Policji. Wystąpimy z takim wnioskiem do Pana Komendanta. Panie Sekretarzu, przyjazny urzędnik.

 

Jarosław Grygoruk – Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, zamieścimy taką ankietę, znaczy zamieścimy ją w punktach stosownych punktach w Urzędzie Miasta. Myślę, że urnę umieścimy, czyli miejsce do wrzucania tych ankiet, w sekretariacie Urzędu Miasta.

 

Jakub Ostapczuk – Dobra, dziękuję.

 

Jarosław Grygoruk – Przepraszam za zwłokę.

 

Jerzy Sirak – Nad uchwałą o ulgach podatkowych pracujemy. Jak Państwo pamiętacie, szczególnie radni minionej kadencji, taka uchwała u nas była. W związku z tym, że się zmieniły przepisy ogólnokrajowe, zachodzi potrzeba dostosowania i przyjęcia nowej uchwały i myślę, że na kolejną sesję taki projekt uchwały przedstawimy. Pan radny Tomaszuk podnosi temat chodników przy ulicy Piłsudskiego. Jak wszyscy pamiętamy, robimy dofinansowanie do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i zamierzamy, że w tym roku ten chodnik będzie robiony. Częściowo właśnie przy ulicy Piłsudskiego. Z jednej strony tam, gdzie jest najtrudniejszy odcinek a druga część będzie robiona na zasadzie kontynuacji przy ulicy Prostej. Pamiętacie, w tamtym roku była robiona ulica Prosta i ulica

 

Jakub Ostapczuk – Bielska.

 

Jerzy Sirak – ...3 Maja a w tym roku zrobimy...

 

Jakub Ostapczuk – Bielska. Chodnik na Bielskiej.

 

Jerzy Sirak – Nie, nie na Bielskiej. Na Bielskiej, ale na 3 Maja też była część robiona.

 

Jakub Ostapczuk – A mówisz Prosta.

 

Tak, tak, o przepraszam. Bo mówiliśmy też o Prostej. Światła. Występowaliśmy do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. O sprawie mówimy też od dawna. My uważamy, że najlepszym rozwiązaniem rzeczywiście będzie tutaj oświetlenie na skrzyżowaniu, pomimo tego, że będzie kosztowało i na etapie realizacji, i potem na etapie eksploatacji. Deklarowaliśmy też swoje współfinansowanie. Na dzień dzisiejszy Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, jest to taka świeża odpowiedź, bo z 19, proponuje ustawienie dodatkowych znaków, a jeżeli to nie pomoże, to wtedy proponuje wyniesienie przejść dla pieszych na drogach bocznych lub też rondo. Ja nie ukrywam, że będę przeciwnikiem ronda. Gdzie rondo jest dobre i potrzebne, to jest dobre i potrzebne, ale na pewno nie tam, nie tam. Jest to droga do Białowieży, nie ma miejsca tam, na wielkie rondo, a na małym rondzie to to dla tych dużych autobusów będzie tylko problem. Także będziemy kontynuować rozmowy czy negocjacje z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich tym zakresie i w tym kierunku, żeby ostatecznie doprowadzić do zrobienia tam oświetlenia ulicznego. Jeżeli nie będzie innego wyjścia, to być może już zaproponujemy do projektu budżetu na przyszły rok opracowanie dokumentacji. Nawet za własne pieniądze tej dokumentacji, żeby w ten sposób przymusić jakby Zarząd do zrealizowania tego wniosku, bo my nie mamy wątpliwości co do tego, że on jest zasadny i będzie najlepszym rozwiązaniem. Na pytanie dotyczące muzeum Pana radnego Pucha myślę, że już odpowiedziałem.

 

Jakub Ostapczuk – Biuro paszportowe jeszcze.

 

Jerzy Sirak – Biuro paszportowe. Występowaliśmy oczywiście do Wojewody, ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że nie ma szans na utworzenie biura. Jedynie to, co możemy, to co już się w zasadzie dzieje, że na miejscu tutaj w tym punkcie obsługi interesanta są dostępne wszystkie wnioski, formularze przy składaniu wniosku paszportowego. Tu nie chodzi o to, że to będzie Hajnówka, Siemiatycze czy Bielsk. Ten system został zmieniony, związany jest też z pewnym systemem informatycznym i tutaj nikt nie ukrywa tego, że nie utworzy żadnego oddziału biura paszportowego w Hajnówce. Przykro mi bardzo, bo byłoby wygodniej dla mnie i dla nas wszystkich, żeby to było, ale jest to nierealne. No w sprawie tego koszenia traw to odpowie potem Pan Burmistrz Skiepko. Tu decyzję w sprawie drogi wewnętrznej na osiedlu będzie podejmował Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Natomiast drugi wniosek jest wnioskiem do budżetu na przyszły rok ewentualnie. Pan Androsiuk mówi o tym dodatkowym kursie. Nie odpowiem w tej chwili. Przeanalizujemy to z Panem Dyrektorem i zobaczymy. Rozumiem, że chodzi głównie o okres taki wakacyjno-letni. Tutaj ja przypomnę tylko, że w tej chwili opracowywana jest dokumentacja techniczna na ścieżkę rowerową przy tamtej ulicy. I myślę, że wtedy, kiedy będzie dokumentacja, będziemy realnie myśleli o ścieżce rowerowej, to zrobimy to razem z chodnikiem. Gospodarka śmieciowa. Dyskutowaliśmy wydaje mi się, że dużo na temat gospodarki śmieciowej. Stawka ustalona przez nas no nie przewiduje różnych stawek na okres do kwietnia i na okres IV kwartału. Ja tylko wyjaśnię Państwu, bo może nie wszyscy wiedzą, taka minimalna, minimalna stawka za śmieci zalecana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska to jest 8 złotych od osoby. Jednostki, samorządy, które mają stawkę niższą, niż 8 złotych, rezygnują ze wsparcia środków Narodowego Funduszu na rozwiązywanie problemów gospodarki odpadowej. Po prostu to będzie warunek podstawowy, żeby dostać jakiekolwiek finansowanie. Ale myślę, my najważniejsze inwestycje mamy zrealizowane a to, co ewentualnie będzie możliwe, to być może z różnych innych źródeł.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale z kolei NIK ma odmienne zdanie

 

Jerzy Sirak – No ale NIK nie ma pieniędzy. Narodowy Fundusz ma pieniądze.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale NIK sprawdza.

 

Jerzy Sirak – Jeżeli chodzi o te worki, to rzeczywiście, jest to logiczne i zasadne, żeby osoby, które płaca za kilka osób, tych worków miały więcej, także zastanowimy się nad tym, jak to zrealizować. Nie, nie, nie, sprawa też, to budynek jest budynkiem Forte. Myślę, że nic się nie zmieniło. Rzeczywiście, budynek jest budynkiem architektonicznym no ciekawym. Jest to tak zwany okres modernizmu międzywojennego. Ciekawa jest architektura. My wystąpimy z zapytaniem do Forte, jakie ma zamierzenia i plany co do tego budynku i zachowania jego tradycyjnej architektury. Jeżeli chodzi o płot, wystąpimy z wnioskiem do Pana Starosty o dokonanie remontu tego płotu. Natomiast jeżeli chodzi o sam stadion i bieżnię, tam bieżnia wokół Orlika jest.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Nie, ale chodzi mi o to, żeby wydobyć od Starostwa ten teren. Na potrzeby miejskie.

 

Jerzy Sirak – Nie, na razie Starostwo nic tam za darmo nam nie da a my mamy...

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Tyle od nas otrzymuje, Panie Burmistrzu.

 

Jerzy Sirak – Proszę, mamy że tak powiem, ważniejsze tereny do kupienia od strony, że tak powiem, potencjalnych inwestorów. Ale wystąpimy z takim wnioskiem. Oświetlenie ulicy Armii Krajowej. Pan Burmistrz Skiepko zapisze to i sprawdzi. Ja w tej chwili nie odpowiem. Jeżeli chodzi o ten program młodzieżowy, nie znam szczegółów. W tamtym roku taki program też był robiony i powiem, że naprawdę cieszy nas to, że dosyć duża grupa młodzieży była aktywna. Jak dobrze pamiętam, to Sekretarz zna szczegóły. 3 bardzo ciekawe projekty zostały wybrane i zrealizowane. A co z tym, to ja poproszę potem, żeby Pan Sekretarz odpowiedział. Co jeszcze? Aha, alejki no, także tutaj poprawimy to, co będzie możliwe. Chociaż tak jak słusznie Pan radny zauważył, że docelowo chcemy całkowicie to przebudować, żeby to było takie nowe i fajne miasteczko do nauki jazdy rowerem i na pewno jest ono potrzebne. Pani mówi, Pani radna Kośko mówi o ulgach na przejazdy MPK. Sprawdzimy. Ja myślę, że tam jakieś ulgi dla niepełnosprawnych są. Zobaczymy ewentualnie, czego brakuje i co można byłoby uzupełnić. Jeszcze tak, ta sprawa tego mieszkania. Ja mówię tak, mamy listę przydziałów i listę zamian. I tak naprawdę priorytetowa i pierwsza jest lista przydziałów. Ja rozumiem, że są problemy i jeżeli będzie jakakolwiek szansa inna, żeby tej zamiany korzystnej dla Pani dokonać, to my to zrobimy. Są takie sytuacje czasami dosyć długo. Ludzie mieszkają na, czekają na mieszkania. Tu ja przyznam, że ta rodzina, która dostała ten lokal, też jest rodziną, która na to mieszkanie czeka już bardzo, bardzo dużo, długo. Jest to rodzina, która do zasobów komunalnych przeprowadziła się z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej a ja przypomnę, że my mamy obowiązek zapewnić lokal dla rodziny ze Spółdzielni Mieszkaniowej, która no ma do tego prawo.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale być może oni mogliby się wprowadzić na IV piętro?

 

Jerzy Sirak – Być może.

 

Andrzej Skiepko – Szanowni Państwo...

 

Jakub Ostapczuk – Chwileczkę, chwileczkę, proszę...

 

Andrzej Skiepko – Jeżeli można w tym temacie, bo akurat prowadziłem tą sprawę. Szanowny Panie radny Bogdanie, jeżeli chodzi o Panią, która właśnie potrzebuje za mieszkanie na pierwszym, ewentualnie na parterze, wprowadziła się w tym momencie rodzina 5-osobowa, mama z 4 dzieci. Niektóre już dorosłe, natomiast ta mama jest na kulach, także to nie wchodzi w rachubę, aby ci Państwo skorzystali z IV piętra. Jestem po rozmowie nawet dzisiejszej właśnie z Panią, która chce koniecznie ze względu na chorobę córki, zamieszkać na I piętrze czy też na parterze, aby ewentualnie w swoim zakresie poszukała osoby chętnej. Ale to jest takie bardzo logiczne, jeżeli by znalazła chętną osobę na zamianę, na pewno pójdziemy bezpośrednio jej na rękę. Natomiast będziemy czekać tyle czasu, szanowni Państwo, będziemy tyle czasu czekać, aż się któreś tam mieszkanie zwolni. Natomiast ta Pani też czekała kilka lat na przydział akurat mieszkania.


Jakub Ostapczuk – No to jedno zdanie, Panie radny Łabędzki. Jeszcze Pan radny Łabędzki odnośnie tej sprawy.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Wiceburmistrzu, ja odpowiem tak, sprawa rozwijała się w momencie, kiedy faktycznie jedna rodzina, której zaoferowano to mieszkanie, zrezygnowała z tego mieszkania i był taki moment, kiedy nikt tego mieszkania nie chciał. Natomiast, natomiast...

 

Andrzej Skiepko – Panie Bogdanie, nie można wprowadzać w błąd.


Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Andrzeju, no przecież rozmawialiśmy też na ten temat, także...

 

Jerzy Sirak – Ja myślę, że nie warto kontynuować tego dialogu. Mamy określoną listę przydziałów mieszkań, ona jest priorytetowa.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Panie Burmistrzu, sam Pan napisał. Tutaj jest Pana podpis...

 

Jerzy Sirak – No proszę Pana, kobieta na kulach. Też nie będzie szła na IV piętro no.

 

Bogusław Szczepan łabędzki – Panie Burmistrzu, od września 2014 roku do końca czerwca ile, ile mieszkań na parterze udostępniono mieszkańcom? Na odpowiedź na ten wniosek czekam. I dalej będziemy rozmawiali poprzez sejmową komisję do spraw rodzinnych.

 

Jerzy Sirak – Bardzo proszę.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Dziękuję bardzo.

 

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Proszę kontynuować.

 

Jerzy Sirak – Pan radny Czurak podnosi temat sprawę terenu po byłym młynie. My sprawdzimy, kto jest właścicielem. Wystąpimy z wnioskiem do właściciela o uporządkowanie terenu. Chociaż ja nie ukrywam, mamy takich terenów zaniedbanych w mieście dosyć dużo. Próbujemy docierać do właścicieli, ale są to trudne. Często właściciele lekceważą, nie interesują się tym a sprawy wyegzekwowania porządku od prywatnych właścicieli naprawdę nie są łatwe. Ale spróbujemy zrobić to, co możliwe. Pani... Nie, nie, tutaj Pan radny Kuklik... A, ścieżka jest wyznaczona. Jeżeli chodzi o same miasto, jest wyznaczona trasa tej ścieżki przez miasto i w ramach tego programu w parku w bezpośrednim sąsiedztwie Komendy Powiatowej Policji zostanie urządzone miejsce obsługi podróżnych. Pan Solipiwko.

 

Jakub Ostapczuk – Ulica Piaski.

 

Jerzy Sirak – No ulica Piaski. No problem jest ten sam, jak jest wszędzie. Ulic do zrobienia my mamy jeszcze w mieście bardzo dużo. Myślę, że w tym miejscu raczej nie znajdziemy chętnych, którzy by założyli społeczny komitet budowy i chcieli dołożyć swoje pieniądze do przebudowy tej drogi. Natomiast jeżeli chodzi o te budynki, w pełni podziałem program, pogląd Pana Solipiwko, że to są budynki bardzo stare, powinny być wyłączone z eksploatacji i rozebrane. I będziemy w przeszłości podejmować działania w tym kierunku, aby mieszkańcom tym proponować zamianę do mieszkań komunalnych i powoli te budynki, zaczynając od najgorszych jeżeli chodzi o stan techniczny, rozebrać. Natomiast to drugie pytanie, o którym Pan mówi, dotyczące budowy budynku, przeciąga nam się sprawa pozwolenia budowlanego, ale mówię, z chwilą, kiedy to pozwolenie uzyskamy, podejmiemy działania w kierunku pozyskania środków. Ja widzę dwie możliwości – albo korzystamy z dotacji 30 % Banku Gospodarstwa Krajowego, dokładamy swoje środki 70 % i budujemy budynek komunalny, albo szukamy innego rozwiązania, kiedy nie angażujemy środków miasta, znajdziemy partnera kapitałowego, którego będziemy partnerem, wnosząc do inwestycji nieruchomość i pozwolenie na budowę z projektem a potem te budynki, te mieszkania byłyby po prostu wynajmowane, że tak powiem, na wolnym rynku dla tych ludzi, których no nie stać na wybudowanie własnego domu, nie mając zdolności kredytowej na to, żeby wziąć kredyt i kupić mieszkanie. I myślę, że już na tą jesienną edycję październikową złożymy wniosek w tej sprawie do Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Pan Solipiwko – Mogę słówko tylko? Mogę słówko? Te mieszkania na Piaskach, co są 3, one nie są jeszcze w takim stanie, że pod rozbiórkę. A po drugie to są już, podlegają pod konserwatora zabytków.

 

Jerzy Sirak – Ja nie odpowiem, ja już nie odpowiem Panu. To, że mają 100 lat, to wcale nie znaczy, że są w rejestrze zabytków no.

 

Bogusław Szczepan Łabędzki – Ale są wpisane w programie naszym ochrony zabytków.

 

Zdzisław Stankowski – Ale dla mie tutaj w odpowiedzi dano, że to jest 1933 rok. Jak ten Urząd Miasta kłamie tutaj nam?

 

Jerzy Sirak – Panie Stankowski

 

Zdzisław Stankowski – Ja mam to na piśmie.

 

Jerzy Sirak – Panie Stankowski, no niech Pan nie obraża ludzi, bo według Pana tu wszędzie są same kłamczuchy.

 

Jakub Ostapczuk – Ale proszę, Panie Stankowski, proszę...

 

Zdzisław Stankowski – ...1933 rok.

 

Jakub Ostapczuk – To jeszcze 100 lat nie ma.

 

Jerzy Sirak – Jeżeli chodzi o sprzątanie klatek, proszę mi wybaczyć, ale ja nie będę tutaj odpowiadał, bo odpowiedzieć może na to Dyrektor Łapiński. Jeżeli chodzi o te dziury, myślę że Pan Burmistrz Skiepko zapisał te informacje i te będą podjęte. Natomiast jeżeli chodzi o te ławki, ja nie widzę przeszkód, żeby postawić te ławki. Tam, gdzie to jest możliwe, nie będzie przeszkadzało, że tak powiem, normalnej komunikacji pieszej. Także dziękuję bardzo.

 

Do punktu 15 porządku obrad

Jakub Ostapczuk – Dziękuję. Przechodzimy do punktu 15. Zamykam obrady VII sesji Rady Miasta Hajnówka. Dziękuję Państwu za przybycie.

 

prot. Starszy Specjalista        Przewodniczący Rady

Halina Stepaniuk                    Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-11-02 10:58 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2015-11-02 10:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-01-10 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska