BIP UM Hajnówka

PROJEKT Uchwały w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

PROJEKT Uchwały w sprawie w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową

PROJEKT

Uchwała Nr …...............

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie przejęcia od Powiatu Hajnowskiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.

 

Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218: z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz.U. z 2007r. Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz.326, Nr 218, poz.1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 106, poz.675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466, z 2011r. Nr 5, poz. 13) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się wolę przejęcia od Powiatu Hajnowskiego do wykonania zadania publicznego zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2326B ul. 11 Listopada na odcinku od 0+000 do km 0+665.

§2

Przejecie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Miasta Hajnówka a Zarządem Powiatu Hajnowskiego, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2011-09-01 13:59 Autor: Paweł Denisiuk Data publikacji: 2011-09-01 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-09-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska