BIP UM Hajnówka

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2019 - 2021

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2019 - 2021

UCHWAŁA Nr III/17/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2019 – 2021


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 176 pkt 1 oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, poz. 1076, poz. 1544) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Hajnówka na lata 2019 - 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Hajnówka.


§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

 

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-01-28 13:30 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-01-28 13:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-04-20 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska