BIP UM Hajnówka

PROGRAM usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Hajnówka - aktualizacja

PROGRAM usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Hajnówka - aktualizacja

UCHWAŁA Nr XL/309/14
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Hajnówka - aktualizacja”.


Na   podstawie   art.   18   ust.   2   pkt   15   ustawy   z   dnia   8   marca   1990   r.   o   samorządzie   gminnym  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 i poz. 1238, z   2014   r.   poz.   40,   poz.   47,   poz.   457,   poz.   1101   i   poz.   1146)   oraz   założeniami   "Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" przyjętego uchwałą Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (MP nr 33, poz. 481) Rada Miasta Hajnówka, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka – aktualizacja”, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
       Jakub Ostapczuk

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA o aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Hajnówka”


Data wytworzenia: 2014-11-04 12:46 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2014-11-04 12:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska