BIP UM Hajnówka

Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia na lata 2018 - 2019.

Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia na lata 2018 - 2019.

UCHWAŁA NR XL/291/18
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki
po 65 roku życia” na lata 2018 - 2019.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000 ), art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 48 ust. 1, ust. 3 pkt 1 oraz art. 48a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1938, poz. 2110, poz. 2217, poz. 2434, z 2018r. poz. 107, poz. 138, poz. 650, poz. 697, poz. 730, poz. 858, poz. 912) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Hajnówki po 65 roku życia”, na lata 2018 – 2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-06-21 13:24 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2018-06-21 13:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-02-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska