BIP UM Hajnówka

Program Rozwoju Przedsiębiorczości miasta Hajnówka na lata 2012-2013

Program Rozwoju Przedsiębiorczości miasta Hajnówka na lata 2012-2013

UCHWAŁA NR XVI/122/12
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 30 maja 2012 roku

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości miasta Hajnówka na lata 2012-2013 opracowanego w ramach projektu „Decydujmy Razem”


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, Nr 239, poz. 1593; z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr  131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz 1195, Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:
§1. Przyjmuje się Program Rozwoju Przedsiębiorczości miasta Hajnówka na lata 2012-2013, opracowany w ramach projektu „Decydujmy Razem”, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2012-06-27 08:56 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2012-06-27 08:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-03-26 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska