BIP UM Hajnówka

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok

UCHWAŁA NR XIV/115/20
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Hajnówka na 2020 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,  poz. 1309,  poz. 1571,  poz. 1696,  poz. 1815)  w związku  z art. 11a ustawy  z dnia  21 sierpnia  1997 r.
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, poz. 1123) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2020 rok", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2020-03-23 10:56 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2020-03-23 10:56 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska