BIP UM Hajnówka

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/171/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446,  poz. 1579,  poz. 1948) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie  zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856, z 2014r., poz. 1794, z 2015r., poz. 266, z 2016r., poz. 1948, poz. 2102) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2017 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  w dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-11-06 08:52 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2017-11-06 08:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-07-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska