BIP UM Hajnówka

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok

UCHWAŁA Nr V/31/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok


Na  podstawie  art. 18 ust. 2,  pkt  15 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U. z 2013r, poz.594, poz.645, poz.1318) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.z 2013r, poz.856, z 2014r., poz. 1794) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje  się  program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2015 rok, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/262/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 9 kwietnia 2014r w sprawie programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobieganiu  bezdomności  zwierząt  na  terenie miasta Hajnówka na rok 2014.
§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2015-03-26 15:01 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2015-03-26 15:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-08-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska