BIP UM Hajnówka

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Hajnówka 2021r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta Hajnówka 2021r.

UCHWAŁA NR XXIV/182/21
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713,  poz. 1378) oraz  z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z  2020 r., poz. 638), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce, Hajnowskiego Stowarzyszenia Ochrony  Zwierząt CIAPEK, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Białymstoku, Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w Boćkach oraz dzierżawcom obwodów łowieckich  - Koła  Łowieckiego „Żubr” w Hajnówce i Koła Łowieckiego „Puszcza” w Białowieży, uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2021 rok", w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2021-03-18 07:51 Autor: Marlena Lisowska Data publikacji: 2021-03-18 07:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska