BIP UM Hajnówka

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-2019

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-2019

UCHWAŁA NR X/77/15

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-2019.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2015, poz.1515) oraz art.87 ust.3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz U. z 2014r.,poz. 1446, z 2015r.,poz. 397, poz.774) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2016-2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Data wytworzenia: 2016-01-12 13:34 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2016-01-12 13:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska