BIP UM Hajnówka

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2012-2015

Program Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2012-2015

UCHWAŁA NR XVI/127/12

RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 30 maja 2012 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2012-2015

 

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 9 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984,, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr175, poz.1457, z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) oraz z art.87 ust.3 i 4ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz.2390, z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz.206, Nr 97, poz. 804, z 2010r. Nr 75, poz.474, Nr 130, poz.871) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Opieki nad Zabytkami Miasta Hajnówka na lata 2012-2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Eugeniusz Saczko


Data wytworzenia: 2012-06-21 21:46 Autor: Marta Wilson-Trochimczyk Data publikacji: 2012-06-21 21:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska