BIP UM Hajnówka

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026

UCHWAŁA NR XXXV/233/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz.519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1888, poz. 1999) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Hajnowskiego, Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1.Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Hajnówka na lata 2017-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-01-03 13:29 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-01-03 13:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska