BIP UM Hajnówka

POSTANOWIENIE NR 299/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 6 września 2019r.

POSTANOWIENIE NR 299/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 6 września 2019r.

POSTANOWIENIE NR 299/2018
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II
z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Hajnówka


Na  podstawie  art.  383 §  1 pkt 4 oraz  §  2a  ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy  (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) postanawia się, co następuje:
§ 1. Stwierdzić  wygaśnięcie  mandatu  radnego  Pani  Natalii  Tichoniuk  wybranej  w okręgu  wyborczym Nr 2 z  listy  wyborczej  Nr 15 - KOMITETU  WYBORCZEGO  WYBORCÓW  POROZUMIENIE
SAMORZĄDOWE  REGIONU  PUSZCZY  BIAŁOWIESKIEJ  w związku  z pisemnym  zrzeczeniem  się mandatu.
§ 2. Postanowienie  o wygaśnięciu  mandatu  radnego  przekazuje  się  niezwłocznie  zainteresowanej, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Hajnówka.
§ 3. Postanowienie  ogłasza  się  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Podlaskiego  oraz  podaje  się   do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.     


Komisarz Wyborczy w Białymstoku II
Jolanta Korwin-Piotrowska

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-09-11 12:34 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-09-11 12:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-11 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska