BIP UM Hajnówka

POSTANOWIENIE Nr 13/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 23 lutego 2023 r.

POSTANOWIENIE Nr 13/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II z dnia 23 lutego 2023 r.

POSTANOWIENIE NR 13/2023

KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU II

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 387 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418) Komisarz Wyborczy w Białymstoku II postanawia, co następuje:

§ 1. Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 3, właściwym dla wyboru Rady Miasta Hajnówka; mandat obejmuje Pani Teresa CZEMERYCH — kandydatka z listy nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanej, Wojewodzie Podlaskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Hajnówka.

§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy

w Białymstoku II

Jolanta Korwin-Piotrowska


Data wytworzenia: 2023-02-24 10:36 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2023-02-24 10:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-02-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska