BIP UM Hajnówka

Porządek obrad XII sesji w dniu 10 luty 2016r.

Porządek obrad XII sesji w dniu 10 luty 2016r.

Hajnówka, dnia 27.01.2016 r

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.1.2016

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890 ) zwołuję obrady XII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 10 luty 2016 roku godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 28 listopada 2015 r. do 22 stycznia 2016 r.

 6. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Hajnówce w sprawie wyborów do rad osiedli.

 7. Sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego w 2015 r.

 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego .

 9. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Hajnówka.

 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej,

  2. zmian w budżecie miasta na 2016 rok,

  3. zmiany uchwały Nr Nr V/32/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2021,

  4. uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Hajnówka na lata 2016-2018,

  5. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,

  6. określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Hajnówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,

  7. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Hajnówce,

  8. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Hajnówce,

  9. planu pracy Rady Miasta Hajnówka oraz stałych komisji Rady Miasta Hajnówka na 2016 r.,

  10. planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka na 2016 r.

 11. Wolne wnioski zapytania.

 12. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miasta Hajnówka

2 luty 2016 r. - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu godz. 14.00 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka

3 luty 2016 r. - Komisja Polityki Gospodarczej godz. 14.15 sala 210 Urzędu Miasta Hajnówka

4 luty 2016 r. - Komisja Spraw Społecznych godz. 14.30 sala nr 210 Urzędu Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2016-01-29 10:58 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-01-29 10:58 Osoba udostępniająca na stronie: Jarosław Walesiuk Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-29 Osoba modyfikująca: Jarosław Walesiuk