BIP UM Hajnówka

Plan działania na rzecz poprawy dostępności Urzędu Miasta Hajnówka osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2025

Plan działania na rzecz poprawy dostępności Urzędu Miasta Hajnówka osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2025

Zarządzenie nr 1/2024

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 3 stycznia 2024 r.

w sprawie przyjęcia Planu działania na rzecz poprawy dostępności Urzędu Miasta Hajnówka osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024-2025

Na podstawie art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz.1463, poz. 1688) oraz art. 14 ust 2 pkt 2, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240) zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuję Plan działania na rzecz poprawy dostępności Urzędu Miasta Hajnówka osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2024- 2025, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w § 1 powierzam Koordynatorowi do Spraw Dostępności.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy Miejskiej Hajnówka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2024-02-05 08:34 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2024-02-05 08:34 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska