BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce

OGŁOSZENIE - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce

Hajnówka, dnia 12.12.2014r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem:


 

  • lokalu użytkowego położonego przy ul. 3 Maja 37 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez sklep Olimpik) o powierzchni użytkowej 65,17 m2, nr geodezyjny 1342/4, nr BI2P/00008813/7. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę wielorodzinną połączoną z zabudową usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2015. o godz. 10.00 w lokalu nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 34 zł plus 23 % VAT.

Wadium w wysokości 800 zł (słownie złotych: osiemset) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia 09.01.2015r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218 (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta Hajnówka).

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu.

Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargów udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2014-12-12 22:01 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2014-12-12 22:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska