BIP UM Hajnówka

OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

OGŁOSZENIE - II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Hajnówka, dnia 11.01.2011r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem:

 

-         lokalu użytkowego położonego przy ul. ks.I.Wierobieja 18 w Hajnówce,(przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Białoruskie Forum Samorządowe) o powierzchni użytkowej 17,06 m2, nr geodezyjny 1380/2,  nr KW 1709. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową połączoną z zabudową usługową.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lutego 2011r. o godz. 10.00 w lokalu nr 12  Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 6 zł plus 23 % VAT.

Wadium w wysokości 250 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia 07.02.2011r.       w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka nr 46 1020 1332 0000 1602 0276 4058.

 

 

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu.

Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium.                                 

Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargów udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30, tel. (85) 682-64-51.

 

 

Burmistrz Miasta

Hajnówka


Data wytworzenia: 2011-07-25 13:30 Autor: Agnieszka Parafieniuk Data publikacji: 2011-01-11 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2011-07-25 Osoba modyfikująca: Urząd Miasta Hajnówka