BIP UM Hajnówka

II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

II przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego

Hajnówka, dnia 12.11.2013r.    

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na najem:

lokalu użytkowego położonego przy ul.J.Piłsudskiego 4 w Hajnówce, (przedmiotowy lokal użytkowany był dotychczas przez Eko-Serwis Sp. z o.o) o łącznej powierzchni użytkowej 50,52 m2 (w tym 35,36 m2 powierzchnia użytkowa lokalu oraz 15,16 m2 pomieszczenia wspólnego użytku), nr geodezyjny 1504/2, nr KW 22679. Powyższy lokal znajduje się na obszarze, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony został pod zabudowę handlowo- usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013r. o godz. 10.00 w lokalu   nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1.

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 10,00 zł plus 23 % VAT.
Wadium w wysokości 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych ) winno być wniesione w pieniądzu najpóźniej do dnia  09.12.2013r. w kasie lub na konto Urzędu Miasta Hajnówka  nr 52 1020 1332 0000 1302 0037 7218.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać  umowę najmu w ciągu 7 dni od dnia przetargu. Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu.
Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium. Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu: podatek od nieruchomości, ogrzewanie, itp.
Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce ul. Parkowa 6, tel. (85) 682-36-04.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miasta Hajnówka, pokój nr 201, w godz. 8.00 - 15.30,  tel. (85) 682-64-51.

Burmistrz Miasta
Hajnówka

 


Data wytworzenia: 2013-11-12 12:46 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2013-11-12 12:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2013-11-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska