BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka z dnia 3 lipca 2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka z dnia 3 lipca 2023 r.

Hajnówka, dnia 3 lipca 2023r.

 

 
 
Urząd Gminy Hajnówka
17-200 Hajnówka
ul. Aleksego Zina 1  
 
IP.6733.1.2023
 


 
 OBWIESZCZENIE

 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977), zawiadamia się że w dniu 23.06.2023r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa”, w ramach działki ozn. nr geod. 507 oraz części działki ozn. nr geod. 578/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Lipiny, Gmina Hajnówka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest:  
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 5.04.2023r. (data wpływu 7.04.2023r.).  
Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 7 30  do 15 30  , w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka i stronie BIP Urzędu Miasta Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i Urzędzie Miasta Hajnówka.
 


Z up. WÓJTA
/- /
Aleksander Kulik  
                    ZASTĘPCA WÓJTA


Data wytworzenia: 2023-07-05 09:52 Autor: Łukasz Pawluczuk Data publikacji: 2023-07-05 09:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-05 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk