BIP UM Hajnówka

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 19.09.2023 r.

Obwieszczenie Starosty Hajnowskiego z dnia 19.09.2023 r.

Obwieszczenie

Starosty Hajnowskiego

z dnia 19.09.2023 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. poz. 162) - zwanej dalej "ustawą"

zawiadamiam,

że w dniu 19.09.2023r. na wniosek Burmistrza Miasta Hajnówka reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Roberta Żylińskiego została wydana decyzja nr 4/23 (znak AB.673.7.2023) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Piaski (odcinek od ul. Jagiełły do ul. Batorego) w Hajnówce w zakresie: budowy jezdni, przebudowy skrzyżowań, budowy zjazdów indywidualnych, budowie 10 miejsc postojowych, przebudowy chodników, przebudowy sieci telekomunikacyjnej, przebudowy sieci elektroenergetycznej, budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia ulicznego, wycinki drzew.

Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. A.Zina 1 pok. 24 w godzinach pracy Starostwa.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w Urzędzie Miasta Hajnówka, w Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej.

 

z up. Starosty Hajnowskiego

Katarzyna Andrzejuk

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2023-09-20 08:16 Autor: Łukasz Pawluczuk Data publikacji: 2023-09-20 08:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-20 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk