BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka - rejon ul.Piaski i ul. Władysława Jagiełły

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka - rejon ul.Piaski i ul. Władysława Jagiełły

Hajnówka, 08.07.2022 r.

BI.6721.1.2022                                                                    

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka

  • rejon ul.Piaski i ul. Władysława Jagiełły.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2022 r., poz.503), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Hajnówka Uchwały Nr XXXVI/288/22 z dnia 29 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka – rejon ul.Piaski i ul. Władysława Jagiełły.

Stosownie do art. 21 ust.1, art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 ust 1, pkt 1, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 t.j.) informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w  MPZP.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące w/w MPZP. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na adres mailowy: hajnowka@hajnowka.pl, ustnie do protokołu lub osobiście na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 219 (sekretariat), w terminie do dnia 8 sierpnia 2022 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,  której dotyczy. Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia w/w MPZP, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.).

Uchwała o przystąpienieniu do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka – rejon ul.Piaski i ul. Władysława Jagiełły - dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej: https://bip.hajnowka.pl/article/uchwala-nr-xxxvi-ukosnik-288-ukosnik-22-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2022-r/#uchwala-nr-xxxvi-ukosnik-288-ukosnik-22-rady-miasta-hajnowka-z-dnia-29-czerwca-2022-r

Burmistrz Miasta Hajnówka


Data wytworzenia: 2022-07-08 07:58 Autor: Anna Lebiedzińska-Łuksza Data publikacji: 2022-07-08 07:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-08 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk