BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 lipca 2023r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 lipca 2023r.

Hajnówka, 31.07.2023 r.

GKM.6220.1.2023

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Hajnówka o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), Burmistrz Miasta Hajnówka

zawiadamia strony

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fermentacji beztlenowej zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji oraz realizacji niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w obrębie funkcjonującego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce”

dla którego wnioskodawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4, w imieniu którego występuje pełnomocnik Marta Brychcy AK NOVA, ul. Mrągowska 3, 160-161 Poznań.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w godzinach funkcjonowania urzędu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 o wszystkich czynnościach organu strony zawiadamiane są poprzez obwieszczenie

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ireneusz Roman Kiendyś

 


Data wytworzenia: 2023-07-31 10:42 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2023-07-31 10:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-07-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska