BIP UM Hajnówka

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 czerwca 2023 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 czerwca 2023 r.

Hajnówka, 20.06.2023 r.

GKM.6220.8.2023

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o zebranych dowodach

i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 735) w toku prowadzonego postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta Hajnówka zawiadamia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zbieranie odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów ul. Szosa Kleszczelowska 35, 17-200 Hajnówka”, z wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4.

Jednocześnie informuję o otrzymaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z dnia 2 czerwca znak sprawy NZ.7040.28.2023, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2023 r. znak: WOOŚ.4220.246.2023.KW oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 czerwca 2023 r. znak: LU.ZZŚ.2.4901.208.2023.AP, którzy nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia można w przedmiotowej sprawie składać uwagi i wnioski, zapoznać się z dokumentami dołączonymi do akt sprawy. Wniosek dostępny jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka w pok. 204 (tel. 85-682-35-19).
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dzień publicznego ogłoszenia – 21 czerwca 2023 r.

Z up. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ireneusz Roman Kiendyś


Data wytworzenia: 2023-06-21 09:09 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2023-06-21 09:09 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska