BIP UM Hajnówka

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora w referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka - ZAKOŃCZONY

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Inspektora w referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka - ZAKOŃCZONY

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31.05.2022 r. do godziny 15.30 w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sekretariacie – pokój nr 219, pocztą elektroniczną na adres: hajnowka@hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na ww. adres, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Referacie Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Hajnówka” - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Hajnówka.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Hajnówka po wyżej określonym terminie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Przesłane oferty po przeprowadzeniu naboru nie będą zwracane.


Data wytworzenia: 2022-05-17 14:29 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-05-17 14:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-05-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska