BIP UM Hajnówka

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

 UCHWAŁA NR XXXV/240/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2017 roku
w  sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

 
  Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz.  U.  z  2016r.,  poz.  487)  Rada  Miasta uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala  się  Miejski  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  na rok 2018 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Ustala  się  zasady  wynagradzania  członków  Miejskiej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Hajnówce zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
 
§ 4
Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-01-03 15:19 Autor: Ewa Jarmoc Data publikacji: 2018-01-03 15:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska