BIP UM Hajnówka

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017

UCHWAŁA Nr XXIV/155/16
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2016 roku
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017


Na podstawie art.4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz 487) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Ustala się zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Data wytworzenia: 2017-01-09 14:06 Autor: Joanna Wróbel-Siemiacka Data publikacji: 2017-01-09 14:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska