BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXVIII sesję w dniu 21 sierpienia 2014 r.

Materiały na XXXVIII sesję w dniu 21 sierpienia 2014 r.

Hajnówka, dnia 4 sierpnia 2014 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.6.2014

Radni Rady Miasta Hajnówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 21 sierpnia 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 10.06.2014 r. do dnia 1.08.2014 r.

 6. Informacja z kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka dot. działalności statutowej i finansowej Zespołu Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Hajnówce za 2013 r.

 7. Informacja z kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka dot. prowadzenie nadzoru Burmistrza Miasta Hajnówka nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce w latach 2011-2013.

 8. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta Hajnówka oraz podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca miasta.

 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany uchwały w sprawie podziału miasta Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ,

  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 2 "Hajnówka – Południe",

  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar 3 "Hajnówka – Wschód",

  4. upoważnienia do wyrażenia zgody na użytkowanie nazwy "Hajnówka" w znakach towarowych,

  5. zmian w budżecie miasta na 2014 rok.

 10. Wolne wnioski zapytania.

 11. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Jakub Ostapczuk

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

8 sierpnia 2014 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej - sala nr 211 Urzędu Miasta

12 sierpnia 2014 r. godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu - sala Nr 211 Urzędu Miasta

13 sierpnia 2014 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta


Data wytworzenia: 2014-08-05 10:08 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-08-05 10:08 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-08-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska