BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXVII sesję w dniu 25 czerwca 2014 r.

Materiały na XXXVII sesję w dniu 25 czerwca 2014 r.

Hajnówka, dnia 09 czerwiec 2014 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.5.2014

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXXVII sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 25 czerwca 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka

  1. wybór i powołanie Komisji Skrutacyjnej

  2. przyjęcie zasad wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,

  3. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,

  4. głosowanie tajne,

  5. ogłoszenie wyników głosowania,

  6. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

 6. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 24 maja 2014 r. do 09 czerwca 2014 r.

 7. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Hajnówce i Burmistrza Miasta Hajnówka oraz podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkanki miasta.

 8. Zbiorcza informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w 2013 roku.

 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013 rok.

 10. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2013 rok.

 11. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Hajnówka za 2013 rok.

 13. Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2013 rok oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i opiniami Komisji Rewizyjnej.

 14. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,

  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Hajnówka,

  3. zmian w budżecie miasta na 2014 rok,

  4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka Obszar I "Hajnówka – Północ",

  5. zgody na rozszerzenie granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny gminy Miejskiej Hajnówka,

  6. przeprowadzenia na terenie miasta Hajnówka konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok,

  7. zmiany nazwy ulicy.

 16. Wolne wnioski zapytania.

 17. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

17 czerwiec 2014 r. godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu - sala Nr 211 Urzędu Miasta

18 czerwiec 2014 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej - sala nr 211 Urzędu Miasta

18 czerwiec 2014 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 12 Urzędu Miasta

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-06-10 17:39 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-06-10 17:39 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska