BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXVI sesję w dniu 14 maja 2014 r.

Materiały na XXXVI sesję w dniu 14 maja 2014 r.

Hajnówka, dnia 28.04.2014

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.4.2014

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXXVI sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 14 maja 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVsesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydatki w miejsce wygaśniętego mandatu radnej w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 11 Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Wyborcza – Ziemia Hajnowska.

 5. Złożenie ślubowania przez radną obejmującą mandat w okręgu wyborczym Nr 1 .

 6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka

  1. wybór i powołanie Komisji Skrutacyjnej

  2. przyjęcie zasad wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,

  3. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka,

  4. głosowanie tajne,

  5. ogłoszenie wyników głosowania,

  6. podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

 7. Interpelacje .

 8. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 26 marca 2014 r. do 23 kwietnia 2014 r.

 9. Prezentacja rewitalizacji Parku Miejskiego .

 10. Informacja sprawozdawcza z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce za 2013 rok.

 11. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Hajnówka

 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. udzielenia pomocy finansowej,

  2. zmian w budżecie miasta na 2014 r. ,

  3. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Hajnówka ,

  4. wyrażenia zgody na udzielenie dotacji Przedszkolu Niepublicznemu „Leśna Kraina” w Hajnówce

  5. nadania nazwy rondu,

  6. nadania nazwy rondu,

  7. zmiany uchwały Nr XXV/151/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy rondu,

  8. zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Hajnówka .

 13. Wolne wnioski zapytania.

 14. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 15. Zamknięcie obrad.

WICEPRZEWODNICZACY RADY

JAKUB OSTAPCZUK

 

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

6 maj 2014 r. godz. 14.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu - sala Nr 211 Urzędu Miasta

7 maj 2014 r. godz. 13.00 – Komisja Polityki Gospodarczej - sala nr 211 Urzędu Miasta

8 maj 2014 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta

 


Data wytworzenia: 2014-04-29 14:58 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-04-29 14:58 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska