BIP UM Hajnówka

Materiały na XXXV sesję w dniu 9 kwietnia 2014 r.

Materiały na XXXV sesję w dniu 9 kwietnia 2014 r.

Hajnówka, dnia 26.03.2014 r.

Rada Miasta Hajnówka

BRM.0002.3.2014

Radni Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję obrady XXXV sesji Rady Miasta Hajnówka na dzień 9 kwietnia 2014 roku godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hajnówka / sala nr 12 – parter/ przy ul. Aleksego Zina 1.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miasta Hajnówka.

 4. Interpelacje.

 5. Informacja o działalności Burmistrza Miasta Hajnówka w okresie od dnia 4 lutego 2014 r. do 25 marca 2014 r.

 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hajnówka",

  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Hajnówka dla terenów położonych w rejonie ul.Słowackiego,

  3. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2020,

  4. przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

  5. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Hajnówka na 2014 rok,

  6. zmian w budżecie miasta na 2014 rok,

  7. dokonania korekt w opisie granic obwodu głosowania,

  8. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,

  9. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego ograniczeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Hajnowskiego,

  10. przyjęcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka dotyczącego wykonania w 2014 roku dokumentacji technicznej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie-Narewka-Juszkowy Gród oraz przyjęcia do sieci dróg wojewódzkich części drogi powiatowej Nr 1644B łączącej drogę wojewódzką z kolejowym przejściem granicznym w Siemianówce,

  11. wprowadzenia do polskiego porządku prawnego referendum tematycznego bez progu frekwencyjnego,

  12. wskazania przedstawiciela Rady Miasta Hajnówka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

 7. Wolne wnioski zapytania.

 8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski, zapytania.

 9. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Alla Gryc

Terminy posiedzeń komisji branżowych:

2 kwietnia 2014 r. godz. 10.00 – Komisja Infrastruktury Komunalnej i Samorządu - sala Nr 211 Urzędu Miasta

2 kwietnia 2014 r. godz. 1300 – Komisja Polityki Gospodarczej - sala nr 211 Urzędu Miasta

3 kwietnia 2014 r. godz. 14.00 – Komisja Spraw Społecznych sala Nr 211 Urzędu Miasta

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2014-03-26 17:44 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2014-03-26 17:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska